BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER Destek eğitim Programı ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

TANI ÖZEL eğitim VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tel: 0212 320 08 09
Zihinsel Engelliler
Otizm
Öğrenme Güçlüğü
Dikkat Eksikligi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Davranış Bozuklukları
Okula Uyum Sorunları
Bedensel Engelliler
Sosyal ve Duygusal gelişim
Down Sendromu
Aile eğitimi
Özürlü Hakları
Özel eğitim Kanunu
Destek eğitim Programları

Hiperaktivite
Mental Retardasyon

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ
Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınmalıdır. Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğruşekilde planlanmalıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller seçilmelidir.
Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir.
çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir.
günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmalı ve etkinlikler çeşitlendirilmelidir.

a. Destek eğitim Programı Bireyselleştirilmiş eğitim Programına nasıl Kaynaklık Eder?
Bedensel engelli birey için BEP geliştirme birimince hazırlanacak Bireyselleştirilmiş eğitim Planları, gelişim basamakları göz önüne alınarak hazırlanmış olan Bedensel Engelliler Destek eğitim Programı'na dayalı olarak oluşturulacaktır. Bireyin performansı alınırken esas olan, programda belirtilen kazanımların hangilerini yapabildiğidir. Bireyin gerçekleştiremediği kazanımlar verilecek eğitim için yol gösterecektir. Bu amaçla"ölçme ve değerlendirme" de örneği verilen Kaba Değerlendirme Formu kullanılarak bireyin Programın hangi düzeyinde performans gösterdiği tespit edilebilir. Modüller içerisinde yer alan kazanımlar, aynı zamanda gelişim basamaklarına ve bireyin yetersizlik tür�nde ula�abilece�i olası maksimum düzey göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. BEP içerisinde yer alacak uzun dönemli hedefler ve buna bağlı kısa dönemli hedefler, bireyin yetersiz olduğu kazanımlardan öncelik sırasına göre belirlenecektir. Verilecek eğitim etkinliği sonunda ilerlemeyi ölçmek için yapılacak değerlendirme süreci, yine programa dayalı olarak gerçekleştirilecek olup bireyin BEP'inde yer alan kazanımlarla sınırlı olacaktır."ölçme ve değerlendirme" Bölümünde örneği verilen Performans Kayıt Tablosu kullanılarak bireyin ay içerisindeki kazanımlar net olarak görülecektir. Bu performans tablolarında bireyin gelişim düzeyine temel teşkil eden basamaklar Tanımlanmış olup gerekli olduğunda bu basamaklara ait alt hedefler oluşturulabilir. içerikleri hem performans alımında hem de değerlendirmede kontrol listesi olarak kullanılabilecekşekilde hazırlanmış olup uygulamacının günlük çalışma planlamasında görülecektir. Y�l sonunda toplam ilerlemeyi Görmek, rehberlik ve araştırma merkezine bireyin geldiğii düzeyi bildirmek için"ölçme ve değerlendirme" Bölümünde verilmi olan Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu kullanılacaktır.


Bireyselleştirilmiş eğitim Programı Nedir ?
Bireyselleştirilmiş eğitim Programı, ÖZEL gereksinimli bireyin gelişimi veya ona uygulanan Programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb. ) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, Özel eğitim okulu, ÖZEL sınıf, mesleki eğitim merkezi vb. ) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve Konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb. ) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dökümandır. Bu döküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların iş birliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

Bireyselleştirilmiş eğitim Programlarının �geleri Nelerdir?

1.öğrencinin o andaki eğitsel işlevde bulunma veya performans düzeyi
Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadık betimlenmesidir. İlerlemelerin görülebilmesi için performans düzeyinin betimlenmesi son derece önemlidir. çünkü bu betimlemeler değerlendirme sonuç a��k ve anlaşılır olmasın , Ayrıca bireyin belirli gereksinimlerini tanımlamayı ve öncelik sırasına dizmeyi sağlar.
2.E�itsel performans düzeyi, bulunduğu gelişim evresi ve yaş gibi faktörler dikkate alınarak belirlenen bir yılın sonunda gerçekleşecek uzun dönemli amaçlar
Uzun dönemli amaç; bir öğretim dönemi ya da bir öğretim yıl sonunda gerçekleştirmesi istenen davranışlardır. Yıllık amaçlar da denilebilir. Uzun dönemli amaç seçiminde; bireyin önceki başarısı, varolan performans düzeyi, tercihleri, seçilen amaçların uygulanabilirliği, öncelikli gereksinimleri, amaçların kazanım için ayrılan zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun dönemli amaçlar; a) öğrencinin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalı, b) Uzun dönemli amaç alanı a��k�a Tanımlanmal , c) Uzun dönemli amaçlar ölçülebilir olmalı, ) Anlaml olmalı, d) kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.

3.Uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar
kısa dönemli amaç; öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen amaçlardır. kısa dönemli amaç ifadelerinde bireyden, beklenen davranışın Tanımlanması, davranış koşul belirlenmesi (sözel istekler ya da yönergeler, yazılı istekler ya da yönergeler, materyaller, gereksinim duyulan yardım düzeyi, çevresel ortam ve uyarlamalar) ögelerine yer vermelidir.
Bireyselleştirilmiş eğitim Programlarında;

  1. Bireye sağlanabilecek Özel eğitim ve destek hizmetleri,
  2. Bireye sunulacak olan hizmetlerin ne zaman başlayacağı, devam edeceği ve biteceği süreyi, değerlendirme zamanlarını belirten bir zaman çizelgesi,
  3. Bireye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler,
  4. BEP'in objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl değerlendirilece�i belirtilmelidir.

   BEP nasıl ve Kimler tarafından Geliştirilir?
   BEP'in geliştirilmesi için bireyi farklı alanlarda değerlendirecek, onun normal, ÖZEL ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayıp kararları alacak bir ekip oluşturulur. Bu ekipte, kurum yöneticisi, fizyoterapist, ihtiyaca göre Özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişimi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, kurum psikoloğu veya rehber öğretmen, dil ve Konuşma terapisti, odyolog, sosyal çalışmac gibi farklı uzmanlar bulunur. BEP ekibinin anahtar üyesi bireyin ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre bireyin kendisi de katılabilir.

   b. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
   Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı'nın kaba motor becerilerin geliştirilmesi BÖLÜM , nörogelişimsel Yaklaşımları esas almaktadır. Bu yöntem, merkezi sinir sisteminin gelişimine uygun olarak oluşturulmu ve engelli bireyin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal kapasitesine göre belirlenmiş hareketleri, fonksiyonel aktivitelerini ve bireyin ihtiyaçlarına uygun belirlenmiş ÖZEL egzersiz ve hareket Yaklaşımların içerir. Bu kapsamda kaba motor beceriler için uygulanabilecek Yaklaşımların ana başlıkları aşağıda �zetlenmi�tir:

   • Motor gelişim basamaklarının kolaylaştırılması
   • Var olan hareketlerin kalitesinin artırılması
   • Düzeltme ve denge reaksiyonlarının geliştirilmesi
   • Kas kuvvetlendirme ve dayanıklılık egzersizleri
   • Normal olmayan hareket ve reflekslerin baskılanması (inhibisyonu)
   • Normal hareket ve reflekslerin kolaylaştırılması (fasilitasyonu)
   • Kas sertliçini (tonusunu) düzenleyici pozisyonlamalar
   • ağırlık taşıma ve aktarma egzersizleri
   • Kas iskelet sistemine ait oluşabilecek bozuklukların önlenmesi
   • Aktivitelerde koordinasyonun sağlanması
   • Fonksiyonel beceri eğitimi
   • günlük yaşam aktiviteleri için gerekli yardımcı cihaz ve araçların belirlenmesi
   • Spastik tip serebral palsili bireylerde gövdeye doğru ve az olan, kol ve bacak hareketlerinin artırılması, atetoid tip serebral palsili bireylerde kontrolsüz ve gövdeden dışarı doğru hareketlerin azaltılması, ataksik tip serebral palsili bireylerde ise dengenin sağlanması ve gövde kontrolünün geliştirilmesi ana hedef olmalıdır.
   • Bireylerde zorlayıcı aktivitelerin var olan hareket bozukluğunu artırdığı unutulmamalıdır. Bu bireylerin eğitim uygulamaları sırasında pasifleştirilmesinden kaçınılmalı, bireylerin aktif olması sağlanmalıdır. Aktiviteler sırasında uygulayıcı, bireyin harekete katılımını beklemeli; bireyi hazır olmadığı hareketlere zorlamamalıdır.

   önce motor becerilere ait bağlıklar ise şunlardır:

   • Kavrama ve bırakma için verilen aktiviteler
   • çizim becerilerine yönelik aktiviteler
   • El becerilerine yönelik aktiviteler
   • El göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik aktiviteler
   • Taktil(dokunma) sistemini uyarmaya yönelik aktiviteler
   • Proprioseptif (vücut farkındalığı) sistemini uyarıcı aktiviteler
   • Vestibuler (denge) sisteme yönelik aktiviteler
   • eğitim Ortam düzenlenmesi

   Programda yer alan becerilerin öğretimi sırasında birey, ilgili beceri için gerekli araç-gerecin hazır bulunduğu ortamda eğitimini sürdürecektir. eğitim ortam zemininde yumuşak ve kolay temizlenebilir malzeme kullanılmalıdır. eğitim ortam yeterince hava, ısı, ışık alması sağlanmalıdır. Bu ortamlar çok gürültülü olmamalı, çocuğun ve uygulayıcının rahat çalışabileceği bir büyüklükte olmalıdır. Bina içerisinde bedensel engellinin hareketini sınırlamayacak yapısal düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Gerek görülen yerlerde rampa, tutamak, bar, asansör gibi ek önlemler alınmalıdır. Gerektiçinde birey, sınıf ortamı dışına çıkarılarak doğal ortamlarda gerçek nesneler kullanarak eğitimini sürdürecektir. yapılandırılmış ortamlarda verilen eğitim çalışmaları, doğal ortamlara aktarılarak genelleme sağlanmalıdır. Bireylerin eğitiminde kullanılan araç gereç her uygulama sonrasında temizlenerek gerekli hijyenin sağlanması önem arz etmektedir. Gerektiçinde bireyin kişisel bakım ve Temizliği sağlanarak eğitim etkinliğinin hem birey hem uygulayıcı açısından verimliliği artırılmalıdır.

  Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı uygulanırken aşağıdaki araç gereçlerden yararlanılır:

  Minderler
  Değişik yükseklikte ve ebatta çalışma minderleri
  çeşitli ebatlarda egzersiz topları
  Duvarlara monte edilmiş hareketli aynalar
  Denge tahtası
  Yürüteç (Walker), üç noktalı baston (tripod) gibi yürümeye yardımcı olan araçlarParalel bar
  Tırmanma merdiveni
  çocuğu pozisyonlamak için değişikşekil ve büyüklükte rulo, kama ve yastıklar
  Pozisyonlama için destekli ve desteksiz sandalye, tabure ve sıralar
  Ayakta durma masaları (standing table)
  çeşitli ağırlıklarda kum torbaları
  Kaba ve ince motor beceri değerlendirme formları
  ÖZEL değerlendirme ve test materyalleri (duyu Bütünlüğü, el fonksiyon testleri)
  Top havuzu ve topları
  Duyu (vestibüler) stimülasyon için değişikşekillerde salıncak (T salıncak, platform salıncak)
  Trambolin
  Dokunma algılaması için farklı ÖZELlik veşekillerde materyaller
  çocuklara ÖZEL basket potası ve topu
  Bowling topu ve labutları (oyuncak)
  Değişik boyut ve renklerde legolar
  Geometrikşekil ve renkleri eşleştirilebileceği oyuncaklar
  Delikli tahta platform ve çubuklar
  Aktivite eğitim düzeneği (üzerinde düşme, fermuar, çıt çıt gibi malzemelerin bulunduğu) Teller üzerinde değişik yönlerde hareket edebilen boncuk veya topların olduğu platform
  çeşitli vücut kısımları çıkarılabilen bebek oyuncaklar
  Basılı görsel ve işitsel materyaller
  Bilim ve teknolojik gelişmeye uygun yeni materyaller

Bedensel engelli bireyler özür grubunun tanımı ve özellikleri
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı düzeyi amaçları
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı yapısı
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı öğrenme ve öğretme süreci
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı ölçme ve değerlendirme
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı aile eğitiminin planlanması
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı sırtüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı yüzüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı desteksiz oturma modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı emekleme modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı dizüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı ayakta durma modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı destekli yürüme modülü

Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı desteksiz yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı merdiven inip çıkma modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı fonksiyonel beceriler modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı çizim becerileri modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı tutma bırakma modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim el becerileri ve el göz koordinasyonu modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim proprioseptif sistem ( vücut farkındalığı ) modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı dokunma (taktil sistem) modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı görsel algılama modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı - denge modülü
Destek eğitim Programları I Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı I Bedensel Engelliler I Anasayfa
Bilgi Bankası I Özürlü Hakları I Özel eğitim Kanunu I İletişim
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm Hakları saklıdır
Tanı Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sk. No:2/2 Okmeydanı Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı