Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek eğitim Programı, bireyin Programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli Modüller ve bu Modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır.

Her bir de bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim Programı hazırlama ve uygulamaya imkan sağlayacak şekilde kendi içerisinde Bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında, eğitim kurum uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Modüller ve süreleri

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek eğitim Programı, aşağıda belirtilen Modüllerden oluşmaktadır.

KABA MOTOR BECERİLER
Sırtüstü * 140 ders saati
Yüzüstü * 140 ders saati
Destekli Oturma ** 90 ders saati
Desteksiz Oturma 320 ders saati
Emekleme * 120 ders saati
Dizüstü * 120 ders saati
Ayakta Durma * 160 ders saati
Destekli Yürüme * 160 ders saati
Desteksiz Yürüme 240 ders saati
Merdiven İnip-Çıkma * 100 ders saati
İleri düzey Fonksiyonel Beceriler * 100 ders saati
İNCE MOTOR BECERİLER
Çizim Becerileri 160 ders saati
Tutma ve Bırakma 160 ders saati
El Becerileri ve El-göz Koordinasyonu 160 ders saati
Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı ) 160 ders saati
Taktil Sistem (Dokunma) 160 ders saati
Görsel Algılama 160 ders saati
Vestibuler Sistem (Denge) ***

Modüller, on sekiz bölümden den oluşmaktadır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

“İnce motor beceriler” Modülleri yalnızca açıklamalarında belirtilen”Kaba Motor Beceriler” Modülleri ile bir arada uygulanabilir. Ancak; kaba motor becerilerinde belirgin problemi olmaksızın, sadece ince motor becerilerinde yetersizliği olan bireyler (daha çok kol ve elin etkilendiği hemiplejik tip serebral palside, doğumsal kol ve el sinir yaralanmalar , kol ve el yaralanmalarında) kaba motor beceri Modüllerini almaksızın, ince motor becerilerinden gerekli Modülleri alabilirler.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’na dahil edilen bireyin başka bir yetersizliği olması durumunda (Görme, işitme, Konuşma, zihinsel vb. ) diğer eğitim Programlarından seçilen Modüllerle birlikte alacağı toplam aylık ders saatinin, iki engeli varsa en az %50’si, üç engeli varsa en az % 30’u Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nı içermelidir. Bu ders saatleri bir aylık sürenin her haftasına eşit olarak dağıtılmalıdır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

*”Sırtüstü ve Yüzüstü ” Modülleri,”Emekleme ve Dizüstü ” Modülleri,”Ayakta Durma ve Destekli Yürüme” Modülleri,”Merdiven İnip-Çıkma” ve”İleri düzey Fonksiyonel Beceriler” Modülleri mutlaka bir arada uygulanmalıdır. Bu koşulda ilgili Modüllerin toplam süresi kadar eğitim verilmelidir.

**”Destekli Oturma” tek başına uygulanabileceği gibi”Sırtüstü /Dizüstü ” Modülleri ile de bir arada uygulanabilir.

*** Vestibuler Sistem (denge) modülünde verilmesi öngörülen kazanımlar bağımsız bir olarak ele alınmamalıdır. Bu de destek eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimi, kazanım ilişkilendirilebileceği ince ve kaba motor becerileri kapsamında yer alan Modüllerde bulunan aynı bağlamdaki kazanımlarla ilişkilendirilerek verilmelidir.

Vestibuler Sistem (denge) için ayrı bir süre verilmemi olup, bu kapsamında bireyin ihtiyaç duyduğu kazanımların eğitim süresi, ilişkilendirildiği diğer modülün süresi içinde planlanmalıdır.

Bedensel engelliler özür grubunun tanımı ve özellikleri
Bedensel engelliler eğitim programı düzeyi amaçları
Bedensel engelli bireyler aile eğitiminin planlanması
Bedensel engelli bireyler öğrenme ve öğretme süreci
Bedensel engelli bireyler ölçme ve değerlendirme
Bedensel engelli bireyler sırtüstü modülü
Bedensel engelli bireyler yüzüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler merdiven inip çıkma modülü
Bedensel engelli bireyler fonksiyonel beceriler modülü
Bedensel engelli bireyler çizim becerileri modülü
Bedensel engelli bireyler tutma bırakma modülü
Bedensel engelli bireyler el becerileri ve el göz koordinasyonu
Bedensel engelli proprioseptif sistem ( vücut farkındalığı )
Bedensel engelli bireyler dokunma (taktil sistem) modülü
Bedensel engelli bireyler görsel algılama modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı denge modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler destekli yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler ayakta durma modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı dizüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı emekleme
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı pdf

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER    HİZMETLERİMİZ    EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ   TANI ÖZEL EĞİTİM   İLETİŞİM

MEB

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı düzeyi

Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin; Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları, Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri , Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları, Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları, Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor Bütünlüğünü sağlamaları, Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri, Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipman kullanma becerisi geliştirmeleri, gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri, Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal Bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

PROGRAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Modüllerde yer alan kazanımlar,”Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı”nın genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak nitelikte belirlenmiştir.

Bedensel engelli bireylerin Tanılanmış bedensel yetersizliğine ek olarak başka bir yetersizliğinin olması halinde, (zihinsel, Görme, işitme vb. ) sahip olduğu ek yetersizlik alanındaki programlara ait Modüllerden birey için uygun kazanımlar belirlenerek bireysel ve/veya grup eğitim Programına dahil edilmelidir. Bedensel Engelli Bireyler Destek Programı; bedensel engelli bireylerin toplumsal kaynaklardan diğer bireylerle birlikte eşit şartlarda yararlanmalarına olanak sağlamak amacıyla, uygulama aşamasında belirtilen amaca hizmet etmeli ve gerçek hayatla uyumlandırılarak yürütülmelidir.

Uygulayıcı, Modüllerin ihtiyaç duyulan aşamalarında bireyle birlikte sosyal yaşam alanlarında (oyun ve park alanları, çarşı-pazar, sinema-tiyatro salonları, toplu taşıma araçları.) mutlaka kazanılan becerilerin uygulamalı olarak gerçekleştirimesini sağlayan eğitim faaliyetlerine yer vermelidir.

Ayrıca bireyin ev ortamı mutlaka değerlendirilerek ev içindeki bağımsızlığını destekleyici ve artırıcı, aile ve engelli bireyin günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması ve program ile elde edilen kazanımların ev ortamında da sürdürülmesi sağlanmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nı oluşturan Modüller, bireylerin sahip olduğu yetersizlik alanlarına yönelik hazırlanmıştır. Modüller arasında gelişimsel basamaklara göre bir sıralama söz konusu olmasına rağmen modüller her zaman birbirinin ön koşulu değildir.

Örneğin,”Emekleme ve Dizüstü”nü başaramayan bireyin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, daha sonraki “Ayakta Durma”modülüne geçmesi söz konusu olabilir. Yine bireyin ihtiyaçlarına göre aynı anda birden fazla programa dahil edilebilir.

Kazanımlardan ölçüt toplamının %50’sini gerçekleştirilebilen birey bir sonraki modüle geçebilir. Ancak bireyin alt modülde başaramadığı kazanımların; almakta olduğu yeni ile birlikte sürdürülmesi gerekir.

Program Modüllerinde yer alan kazanımların gerçekleşebilmesi için eğitim sürecinde de belirtilen gerekli araç gereç ve donanımlar sağlanmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı kapsamında destek eğitim hizmeti veren kurum; Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bireyin devam ettiği örgün / yaygın eğitim kurumu, Birey eğer tedavi görüyorsa ilgili sağlık kuruluşu, eğer çalışıyorsa işveren, Genel ve yerel yönetimler ile gerek duyulduğu durumlarda iş birliği içinde çalışmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nda yer alan Modüllerin uygulanması sırasında kazandırılması gereken fonksiyonel becerilerin bireysel farklılıklara göre adaptasyonu gereklidir. Programdaki ilerlemeler, fonksiyon ve hareket kayıp kişiden kişiye değişen oran ve özelliklerine göre düzenlenmelidir.

Bedensel engelli çocuklarda motor, duyu, algı ve iletişim problemleri farklı seviyelerde ortaya çıkar ve rehabilitasyon yaklaşımlarına cevaplar da değişim gösterir. Bu Programın, bedensel engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ve belki de her ders saatinde değişmesi veya tekrar edilmesi gerekebilir.

Örneğin; ağır kas kasılmaları olan bir çocukta bu kasılmaların şiddeti günden güne farklılık göstereceğinden o gün içinde yapılacak uygulamalar da farklılık gösterebilecektir. Kazandırılması hedeflenen fonksiyonel beceriler, özrün şiddetine bağlı olarak değişeceğinden, her çocukta bireysel hedefler gündeme gelmekte ve hedeflere ulaşmak için gerekli zamanın kesin olarak bilinmesi mümkün olmamaktadır.

Ayrıntılı olarak yapılacak değerlendirmeyi izleyerek oluşturulacak program, bireysel hedefler göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Bireysel uygulamaların yanı sıra benzer özür grubunda ve fonksiyonel beceriler yönünden aynı düzeydeki bireyler gerekiyorsa grup eğitimine alınmalıdır.

Bireylerle yapılacak çalışmalar sırasında verilen yönergelerin kısa, net ve anlaşılır olması, performansın artırılmasın sağlayacaktır. Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı dhilinde verilecek sosyal ve kültürel faaliyetler; aile katılımını içeren, bireyin sosyal gelişimini sağlayan, toplumsal farkındalık yaratan, kültürel gelişimini destekleyen, toplum kaynaklarını engelli bireyin yararına kullanmayı sağlayan faaliyetler olmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nın uygulanmasından sorumlu personel ve kurum idaresinin uygun Görmesi hlinde kurum dışından danışma amacıyla destek almak alınacak ait uzman (Üniversitenin ilgi BÖLÜM/ana bilim dalından en az lisans düzeyinden mezun olan, alanında en az be yıl tecrübe sahibi olan) istenebilir.

Bu uzman, asla zorunlu personel statüsünde olmadığı için imza yetkisine sahip değildir. Destek alınacak uzman, engelli bireyle Programın uygulanmasında yer almayacak; uygulayıcılara, kurum personeline ve/veya ailelere katkı sağlayacaktır. Bedensel engelli bireyler destek eğitim Programı, genel amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli Modüller ve bu Modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır.

Her bir de bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüllere ayrılacak süreler Modüllerde belirtilmekle birlikte, Programın toplam süresi, bireyin yaşından bağımsız olarak motor performansındaki kazanımlara göre belirlenecek ve düzenli aralıklarla yapılacak değerlendirmeler ile bu sürede şekillenecektir.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Program Modülleri

Bedensel engelliler özür grubunun tanımı ve özellikleri
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı yapısı
Bedensel engelli bireyler aile eğitiminin planlanması
Bedensel engelli bireyler öğrenme ve öğretme süreci
Bedensel engelli bireyler ölçme ve değerlendirme
Bedensel engelli bireyler sırtüstü modülü
Bedensel engelli bireyler yüzüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler merdiven inip çıkma modülü
Bedensel engelli bireyler fonksiyonel beceriler modülü
Bedensel engelli bireyler çizim becerileri modülü
Bedensel engelli bireyler tutma bırakma modülü
Bedensel engelli bireyler el becerileri ve el göz koordinasyonu
Bedensel engelli proprioseptif sistem ( vücut farkındalığı )
Bedensel engelli bireyler dokunma (taktil sistem) modülü
Bedensel engelli bireyler görsel algılama modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı denge modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler destekli yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler ayakta durma modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı dizüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı emekleme
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı pdf

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER    HİZMETLERİMİZ    EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ   TANI ÖZEL EĞİTİM   İLETİŞİM

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı:

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir.

Bedensel engelleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır.

Bedensel Engellerin Nedenleri

Serebral Palsi:

SP (CP) şeklinde kısaltılmış olan bu hastalık grubu, gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığı, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır. Oluşan tablo ilerleyici değildir.

Bu tablonun vücudun tamamını etkileyen şekli tetraparezi (kuadriparezi), daha çok bacakların etkilendiği şekli diparezi (dipleji), vücudun bir yarısının etkilenmesi hemiparezi, tek kol veya tek bacak etkilenmesi
monoparezi olarak adlandırılır. Bu durum farklı şekillerde kendisini gösterir.

a. Spastik Tip: Kasın istem dışı sertliğini ifade eden bu durum; hareketlerin yavaşlamasına, harekette kontrol güçlüğüne ve çeşitli hareket kayıplarına sebep olur.

b. Atetoit Tip: Hareket ve pozisyonlara bağlı olarak kaslar bazen sert bazen de gevşektir. Hareketler istemsiz, yavaş ve sürüncemelidir.

c. Ataksik Tip: Duruş, denge bozuklukları, hareketlerde titreme ve koordinasyon bozuklukları ile karakterizedir.

ç. Hipotonik Tip(Gevşek): Tüm vücut kaslarında yaygın gevşeklik söz konusudur.

d. Karışık Tip: SP’nin farklı tiplerine ait özellikleri bir arada taşır. Çoğunlukla atetoid ve spastik tip birliktedir.

Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar:

Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb. )

Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik):

Zekâ, duyu, algı ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.

Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması):

Doğum sırasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur. Tek taraflıdır. Etkilenen kolda tamamen bir felç tablosu olabileceği gibi ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı ile de seyredebilir.

5. Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel):

Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir. Hidrosefali beyin gelişimini ciddi olarak engelleyebilecek bir durumdur.

Doğuştan Kas Hastalıkları:

İskelet kas yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Kas güçsüzlüğünün yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık meydana gelebilir.

Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları:

Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı özre neden olmaktadır.

Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri:

Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta ).

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve Özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Modülleri

Bedensel engelliler eğitim programı düzeyi amaçları
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı yapısı
Bedensel engelli bireyler aile eğitiminin planlanması
Bedensel engelli bireyler öğrenme ve öğretme süreci
Bedensel engelli bireyler ölçme ve değerlendirme
Bedensel engelli bireyler sırtüstü modülü
Bedensel engelli bireyler yüzüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler merdiven inip çıkma modülü
Bedensel engelli bireyler fonksiyonel beceriler modülü
Bedensel engelli bireyler çizim becerileri modülü
Bedensel engelli bireyler tutma bırakma modülü
Bedensel engelli bireyler el becerileri ve el göz koordinasyonu
Bedensel engelli proprioseptif sistem ( vücut farkındalığı )
Bedensel engelli bireyler dokunma (taktil sistem) modülü
Bedensel engelli bireyler görsel algılama modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı denge modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler destekli yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler ayakta durma modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı dizüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı emekleme
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı pdf

 

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER    HİZMETLERİMİZ    EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ   TANI ÖZEL EĞİTİM   İLETİŞİM