Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü Bedensel Engelliler

Merdiven İnip Çıkma Modülü, Bedensel Engelliler Merdiven İnip Çıkma

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü Amacı

Merdiven inme ve çıkma becerisi kazanabilme. 

Merdiven İnip Çıkma Modülü Kazanımları

Bir ayağın dengesini koruyarak bir alt basamağa indirir. Vücut ağırlığın kontrollü şekilde alt basamaktaki ayağına aktarır. Arkadaki ayağın uygun şekilde aynı veya bir alt basamaka indirir.

Merdiven inme hareketlerini ritmik ve simetrik olacakşekilde her iki tarafta tekrar eder. Bir ayağın dengesini koruyarak üst basamaka yerleştirir.

Vücut ağırlığın üst basamaka yerleştirilmiş Ayağa aktarır. Alt basamakta kalan ayaş aynı basamaka veya üst basamaka yerleştirir. Merdiven çıkma hareketlerini ritmik ve simetrik olacakşekilde her iki tarafta tekrar eder. MODÜLÜN SÜREsi 

Merdiven inip çıkma nün uygulama süresi toplam 100 ders saatidir.

Merdiven İnip Çıkma Modülü Uygulanması

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven inme ya da çıkma bireyin durumuna uygun olacakşekilde biri diğerinden önce ya da aynı anda çalışılabilecek şekilde seçilmelidir. Merdiven inme-çıkma çalışmaları sırasında yaşanabilecek denge yitimi ya da kayma gibi durumlara karşı güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Merdiven inme ya da çıkma eğitimi sırasında kullanılacak basamakların yüksekliği, genişliği ya da yüzey özellikleri çocuğun durumuna uygun olacakşekilde seçilmelidir.

Bireyin basamakta çalışmasını kolaylaştıracak görsel uyaranlar veişaretler kullanılmalıdır. Merdiven inip çıkma becerisi, günlük hayatın gereksinimlerine uygun olacak şekilde geliştirilmeli; sonunda bu becerilerin gerçek ortamlarda güvenli şekilde yapılıp yapılamadığı bizzat uygulayıcı gözleminde değerlendirilmelidir. 

Merdiven İnip Çıkma Modülü Süresi

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

BİR AYAKLA BASAMAK İNME

BACAĞA AĞIRLIK AKTARMA ( Sağ Bacağa Aktarma, Sol Bacağa Aktarma )

SOL BACAĞA AĞIRLIK AKTARMA 

RİTMİK VE SİMETRİK BASAMAK İNME

BİR AYAKLA BASAMAK ÇIKMA

RİTMİK VE SİMETRİK BASAMAK ÇIKMA

Merdiven İnip Çıkma Modülü Ölçme Değerlendirme

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

“Merdiven çıkma” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Kaba değerlendirme:

Özel eğitim değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim plan (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Öğretim öncesi değerlendirme:

(Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Öğretim sürecinde değerlendirme:

(Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri, kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders saatinin başında ve sonunda. .. vb), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Son değerlendirme:

Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

5. öğretim sonrası (Dönem Sonu) değerlendirme:

Her ay sonunda alınan değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formuna genel olarakişlenmesi ve destek eğitimi Programının sonunda gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlar maddeler hlinde forma işlenir. Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise)”+” olarak işaretlenir.

Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler yada öğretimi yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme Bölümüne ayrıntılı olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındışına dair açıklamalar yapılacaktır.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER  

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

ANA SAYFA

İLETİŞİM

TBEST

Bedensel Engelliler Öğrenme ve Öğretme

Bedensel Engelliler Öğrenme ve Öğretme Süreci

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 

Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınmalıdır. Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğruşekilde planlanmalıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller seçilmelidir. 

Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir. 

günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmalı ve etkinlikler çeşitlendirilmelidir.

a. Destek eğitim Programı Bireyselleştirilmiş eğitim Programına nasıl Kaynaklık Eder? 

Bedensel engelli birey için BEP geliştirme birimince hazırlanacak Bireyselleştirilmiş eğitim Planları, gelişim basamakları göz önüne alınarak hazırlanmış olan Bedensel Engelliler Destek eğitim Programı’na dayalı olarak oluşturulacaktır. Bireyin performansı alınırken esas olan, programda belirtilen kazanımların hangilerini yapabildiğidir. Bireyin gerçekleştiremediği kazanımlar verilecek eğitim için yol gösterecektir. Bu amaçla”ölçme ve değerlendirme” de örneği verilen Kaba Değerlendirme Formu kullanılarak bireyin Programın hangi düzeyinde performans gösterdiği tespit edilebilir. Modüller içerisinde yer alan kazanımlar, aynı zamanda gelişim basamaklarına ve bireyin yetersizlik türünde ulaşabileceği olası maksimum düzey göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. BEP içerisinde yer alacak uzun dönemli hedefler ve buna bağlı kısa dönemli hedefler, bireyin yetersiz olduğu kazanımlardan öncelik sırasına göre belirlenecektir. Verilecek eğitim etkinliği sonunda ilerlemeyi ölçmek için yapılacak değerlendirme süreci, yine programa dayalı olarak gerçekleştirilecek olup bireyin BEP’inde yer alan kazanımlarla sınırlı olacaktır.”ölçme ve değerlendirme” Bölümünde örneği verilen Performans Kayıt Tablosu kullanılarak bireyin ay içerisindeki kazanımlar net olarak görülecektir. Bu performans tablolarında bireyin gelişim düzeyine temel teşkil eden basamaklar Tanımlanmış olup gerekli olduğunda bu basamaklara ait alt hedefler oluşturulabilir. içerikleri hem performans alımında hem de değerlendirmede kontrol listesi olarak kullanılabilecekşekilde hazırlanmış olup uygulamacının günlük çalışma planlamasında görülecektir. Yıl sonunda toplam ilerlemeyi Görmek, rehberlik ve araştırma merkezine bireyin geldiğii düzeyi bildirmek için”ölçme ve değerlendirme” Bölümünde verilmi olan Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu kullanılacaktır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim Programı Nedir ?

Bireyselleştirilmiş eğitim Programı, ÖZEL gereksinimli bireyin gelişimi veya ona uygulanan Programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb. ) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, Özel eğitim okulu, ÖZEL sınıf, mesleki eğitim merkezi vb. ) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve Konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb. ) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dökümandır. Bu döküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların iş birliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim Programlarının Öğeleri Nelerdir?

1.öğrencinin o andaki eğitsel işlevde bulunma veya performans düzeyi 

Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadık betimlenmesidir. İlerlemelerin görülebilmesi için performans düzeyinin betimlenmesi son derece önemlidir. çünkü bu betimlemeler değerlendirme sonuç açık ve anlaşılır olmasını, Ayrıca bireyin belirli gereksinimlerini tanımlamayı ve öncelik sırasına dizmeyi sağlar. 

2.Eğitsel performans düzeyi, bulunduğu gelişim evresi ve yaş gibi faktörler dikkate alınarak belirlenen bir yılın sonunda gerçekleşecek uzun dönemli amaçlar 

Uzun dönemli amaç; bir öğretim dönemi ya da bir öğretim yıl sonunda gerçekleştirmesi istenen davranışlardır. Yıllık amaçlar da denilebilir. Uzun dönemli amaç seçiminde; bireyin önceki başarısı, varolan performans düzeyi, tercihleri, seçilen amaçların uygulanabilirliği, öncelikli gereksinimleri, amaçların kazanım için ayrılan zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun dönemli amaçlar; a) öğrencinin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalı, b) Uzun dönemli amaç alanı açıkça Tanımlanmal , c) Uzun dönemli amaçlar ölçülebilir olmalı, ) Anlaml olmalı, d) kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.

3.Uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar 

kısa dönemli amaç; öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen amaçlardır. kısa dönemli amaç ifadelerinde bireyden, beklenen davranışın Tanımlanması, davranış koşul belirlenmesi (sözel istekler ya da yönergeler, yazılı istekler ya da yönergeler, materyaller, gereksinim duyulan yardım düzeyi, çevresel ortam ve uyarlamalar) ögelerine yer vermelidir. 

Bireyselleştirilmiş eğitim Programlarında;

Bireye sağlanabilecek Özel eğitim ve destek hizmetleri,

Bireye sunulacak olan hizmetlerin ne zaman başlayacağı, devam edeceği ve biteceği süreyi, değerlendirme zamanlarını belirten bir zaman çizelgesi,

Bireye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler,

BEP’in objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceği belirtilmelidir. 

BEP nasıl ve Kimler tarafından Geliştirilir? 

BEP’in geliştirilmesi için bireyi farklı alanlarda değerlendirecek, onun normal, ÖZEL ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayıp kararları alacak bir ekip oluşturulur. Bu ekipte, kurum yöneticisi, fizyoterapist, ihtiyaca göre Özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişimi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, kurum psikoloğu veya rehber öğretmen, dil ve Konuşma terapisti, odyolog, sosyal çalışmac gibi farklı uzmanlar bulunur. BEP ekibinin anahtar üyesi bireyin ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre bireyin kendisi de katılabilir. 

b. Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nın kaba motor becerilerin geliştirilmesi BÖLÜM , nörogelişimsel Yaklaşımları esas almaktadır. Bu yöntem, merkezi sinir sisteminin gelişimine uygun olarak oluşturulmu ve engelli bireyin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal kapasitesine göre belirlenmiş hareketleri, fonksiyonel aktivitelerini ve bireyin ihtiyaçlarına uygun belirlenmiş ÖZEL egzersiz ve hareket Yaklaşımların içerir. Bu kapsamda kaba motor beceriler için uygulanabilecek Yaklaşımların ana başlıkları aşağıda özetlenmiştir:

Motor gelişim basamaklarının kolaylaştırılması

Var olan hareketlerin kalitesinin artırılması

Düzeltme ve denge reaksiyonlarının geliştirilmesi

Kas kuvvetlendirme ve dayanıklılık egzersizleri

Normal olmayan hareket ve reflekslerin baskılanması (inhibisyonu)

Normal hareket ve reflekslerin kolaylaştırılması (fasilitasyonu)

Kas sertliçini (tonusunu) düzenleyici pozisyonlamalar

ağırlık taşıma ve aktarma egzersizleri

Kas iskelet sistemine ait oluşabilecek bozuklukların önlenmesi

Aktivitelerde koordinasyonun sağlanması

Fonksiyonel beceri eğitimi

günlük yaşam aktiviteleri için gerekli yardımcı cihaz ve araçların belirlenmesi

Spastik tip serebral palsili bireylerde gövdeye doğru ve az olan, kol ve bacak hareketlerinin artırılması, atetoid tip serebral palsili bireylerde kontrolsüz ve gövdeden dışarı doğru hareketlerin azaltılması, ataksik tip serebral palsili bireylerde ise dengenin sağlanması ve gövde kontrolünün geliştirilmesi ana hedef olmalıdır.

Bireylerde zorlayıcı aktivitelerin var olan hareket bozukluğunu artırdığı unutulmamalıdır. Bu bireylerin eğitim uygulamaları sırasında pasifleştirilmesinden kaçınılmalı, bireylerin aktif olması sağlanmalıdır. Aktiviteler sırasında uygulayıcı, bireyin harekete katılımını beklemeli; bireyi hazır olmadığı hareketlere zorlamamalıdır.

önce motor becerilere ait bağlıklar ise şunlardır:

Kavrama ve bırakma için verilen aktiviteler

çizim becerilerine yönelik aktiviteler

El becerilerine yönelik aktiviteler

El göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik aktiviteler

Taktil(dokunma) sistemini uyarmaya yönelik aktiviteler

Proprioseptif (vücut farkındalığı) sistemini uyarıcı aktiviteler

Vestibuler (denge) sisteme yönelik aktiviteler

eğitim Ortam düzenlenmesi

Programda yer alan becerilerin öğretimi sırasında birey, ilgili beceri için gerekli araç-gerecin hazır bulunduğu ortamda eğitimini sürdürecektir. eğitim ortam zemininde yumuşak ve kolay temizlenebilir malzeme kullanılmalıdır. eğitim ortam yeterince hava, ısı, ışık alması sağlanmalıdır. Bu ortamlar çok gürültülü olmamalı, çocuğun ve uygulayıcının rahat çalışabileceği bir büyüklükte olmalıdır. Bina içerisinde bedensel engellinin hareketini sınırlamayacak yapısal düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Gerek görülen yerlerde rampa, tutamak, bar, asansör gibi ek önlemler alınmalıdır. Gerektiçinde birey, sınıf ortamı dışına çıkarılarak doğal ortamlarda gerçek nesneler kullanarak eğitimini sürdürecektir. yapılandırılmış ortamlarda verilen eğitim çalışmaları, doğal ortamlara aktarılarak genelleme sağlanmalıdır. Bireylerin eğitiminde kullanılan araç gereç her uygulama sonrasında temizlenerek gerekli hijyenin sağlanması önem arz etmektedir. Gerektiçinde bireyin kişisel bakım ve Temizliği sağlanarak eğitim etkinliğinin hem birey hem uygulayıcı açısından verimliliği artırılmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı uygulanırken aşağıdaki araç gereçlerden yararlanılır:

Minderler

Değişik yükseklikte ve ebatta çalışma minderleri

çeşitli ebatlarda egzersiz topları

Duvarlara monte edilmiş hareketli aynalar

Denge tahtası

Yürüteç (Walker), üç noktalı baston (tripod) gibi yürümeye yardımcı olan araçlarParalel bar

Tırmanma merdiveni

çocuğu pozisyonlamak için değişikşekil ve büyüklükte rulo, kama ve yastıklar

Pozisyonlama için destekli ve desteksiz sandalye, tabure ve sıralar

Ayakta durma masaları (standing table)

çeşitli ağırlıklarda kum torbaları

Kaba ve ince motor beceri değerlendirme formları

ÖZEL değerlendirme ve test materyalleri (duyu Bütünlüğü, el fonksiyon testleri)

Top havuzu ve topları

Duyu (vestibüler) stimülasyon için değişikşekillerde salıncak (T salıncak, platform salıncak)

Trambolin

Dokunma algılaması için farklı ÖZELlik veşekillerde materyaller

çocuklara ÖZEL basket potası ve topu

Bowling topu ve labutları (oyuncak)

Değişik boyut ve renklerde legolar

Geometrikşekil ve renkleri eşleştirilebileceği oyuncaklar

Delikli tahta platform ve çubuklar

Aktivite eğitim düzeneği (üzerinde düşme, fermuar, çıt çıt gibi malzemelerin bulunduğu) Teller üzerinde değişik yönlerde hareket edebilen boncuk veya topların olduğu platform

çeşitli vücut kısımları çıkarılabilen bebek oyuncaklar

Basılı görsel ve işitsel materyaller

Bilim ve teknolojik gelişmeye uygun yeni materyaller

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Bedensel Engelliler Ölçme ve Değerlendirme

Bedensel Engelliler Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme Modülü

ÖLÇME VE değerlendirme 

ölçme, bireylerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip olu derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve sayı sembolleri ile ifade edilmesidir. değerlendirme ise ölçme sonuçların bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. ölçme, bir betimleme (tanımlama) işlemidir. değerlendirme ise bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır. ölçme sonucunu amacımıza göre yorumlamak; tamamen, kısmen, yeterli, yetersiz şeklinde bazı HÜKÜMLERe ulaşmak bir değerlendirmedir. Örneğin, bireyin bir dakikalık sürede kaç kelime okuduğunun saat tutarak tespit edilmesi ölçme işlemidir. Bireyin yaşı, zihinsel performansı, daha önce almış olduğu eğitim göz önünde bulundurularak okuma becerisinin (akranlarının ortalama bir dakikada okuduğu kelime sayısına göre) geri, normal ya da ileri olduğu kararına varmak ise değerlendirmedir. ölçme ve değerlendirme iki kavramdır. Bu iki kavram, öğretim süreci ile çok yakından ilgilidir. değerlendirme, öğretim sürecinin son evresidir ve öğretim için gerekli olan bir etkinliktir. ölçmenin en az üç aşaması vardır:

ölçülecek bir niteliğin olması

niteliğin gözlenebilmesi

Amaca uygun sayı ve sembollerle gösterilmesi

eğitimin her alanında ölçme ve değerlendirme olmak zorundadır. Aksi takdirde eğitim sonucunda yeterli bilgi ve becerinin kazandırılıp kazandırılamadığı ya da ne kadar kazandırıldığı, uygulanan eğitim Programının başarıya ulaşıp ulaşmadığı belirlenemez.

Özel eğitimde ölçme Ve değerlendirme 

Özel eğitime gereksinimi olan birey için ölçme ve değerlendirme; Programın öncesinde, öğretim anında ve öğretim sonrasında sürekli olarak kullanılır. Özel eğitimde ölçme ve değerlendirmenin amaçları şunlardır:

Bireyin yeterli ve yetersiz olduğu alanları belirlemek

eğitim Programları hazırlamak ve etkisini ölçmek

Bireyin gelişimini her aşamada değerlendirmek

Bireyin gelişimine yönelik geri bildirimde bulunmak

öğrenme güçlüklerini belirlemek

öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek

Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak

Bireyin bir konuyu öğrenmeye ne kadar hazırlıklı olduğunu belirlemek

Bireyin programda belirtilen kazanımlara ulaşmas aşamasındaki süreci takip etmek ve denetlemek

öğretim sonucunda bireyin ulaştığı en son düzeyi belirlemek

Bedensel Engelliler Destek eğitim Programı’ndaki ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Her bir aşamada değerlendirmeye başlamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçları (yemek, tuvalet vb. ) mutlaka giderilmelidir. Bireyin ailesinden kapsamlı bir hikye alınmalı ve bu hikaye aşağıdaki bilgileri içermelidir.

Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasına ait bilgiler

öz geçmiş ve soy geçmişi

Kullandığı ilaçlar

Geçirdiği cerrahi yaklaşımlar

Eşlik eden diğer bozukluklar

Kullandığı cihaz ve diğer yardımcı araç ve gereçler

Aşamalara yönelik ayrıntılı açıklamalar aşağıda verilmiştir. 

değerlendirme amacı ile Kullanolabilecek diğer Yöntemler 

a. Kişisel bilgiler ile hastalığın geçmişi hakkında bilgiler alınması

b. çocuğun yapabildikleri ve yapamadıkları hakkında bilgi alınması

c. çocuğun ailesi ile birlikte Programın uygulanacağı odada gözlenmesi

d. çocuğun doğal ortamında ve oyun oynarken fonksiyonel hareketlerinin gözlenmesi

e. Aileye, gözlem sonuçlar ve uygulanacak destek eğitim Programı ile ilgili bilgi verilmesi

f. Kaba Motor Sınıflandırma Sistemi (GMFCS)

g. Refleks gelişimin değerlendirilmesi

h. Kas sertliçinin (tonus) değerlendirilmesi

i. Duru (postür) ve kas iskelet sisteminin değerlendirilmesi

j. Fonksiyonel hareket kapasitesinin değerlendirilmesi

k. Gerekli yardımcı araç gereç ve cihaz (ortez) yönünden değerlendirilmesi

l. “Ayres Güney Kaliforniya Duyu Bütünlüğü” testleri kullanılabilir.

Kaba değerlendirme

Özel eğitim değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitime ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim ve ilgili kazanımlar, aile ile iş birliği içerisinde bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda, bireyselleştirilmiş eğitim plan (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Kaba değerlendirme, Kaba Değerlendirme Formu ile yapılır .

Kaba Değerlendirme Formu’nda de bulunan tüm kazanımlar”Bildirimler” sütununa yazılmalıdır.

Kaba değerlendirme yapılırken bireyin kazanım hangi derecede yaptığına değil yapıp yapmadığı ya da bilip bilmediğine bakılmalıdır. Bireyin sorulara ya da yönergelere doğru cevabı “+” , yanlış ya da eksik cevabı “-” olarak Kaba Değerlendirme Formu’nda Evet/Hayır sütununa işaretlenmelidir.

Formda bulunan”Açıklamalar” sütununa ise bireyden tepki alınmadığı takdirde aileden alınan bilgiler, değerlendirme yapılırken farklı bir yönerge kullanıldıysa kullanılan yönerge hakkında açıklamalar yazılmalıdır.

değerlendirme yapılacak ortam bireye uygun şekilde (sesi, masa vb. ) düzenlenmelidir.

değerlendirme yapılırken bireyin tüm tepkilerine uygulayıcının tepkisiz kalması gerekir. Ancak bireyin değerlendirme sürecinde kurallara uyması, göster denildiğinde göstermesi, söyle denildiğinde söylemesi, araçlara bakması, araçları dizmeye ve kaldırmaya yardım etmesi, çalışmaya uygun oturmas ve uygun davranışlarda bulunması gibi olumlu davranışları pekiştirilmelidir.

değerlendirme süresince soru yönergeleri tutarlı bir şekilde verilmeli ve uygulayıcının ses tonu, pekiştirirken kullandığı ses tonundan ayırt edilmelidir.

öğretim öncesi değerlendirme

Kaba değerlendirme sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Değerlendirilecek öğretim amaçları; ölçülebilen, gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmalıdır.

Ana yönergeler verilirken hangi yönlendirmeleri uygulayıcının sağlayacağı, değerlendirme yapılırken hangi kısıtlamaların etkili olduğu ve uygulanabilir materyaller belirtilmelidir.

Beceri ya da kavram birey tarafından kazanılacak ya da gerçekleştirilecek adımlara ayrılır ve sıralanır. Bu adımlar bireyin yeteneğine dayalı olarak çok küçük ya da büyük olabilir (kavram ve beceri analizleri).

Ele alınan beceri, kavram ya da disiplin alanına ilişkin konunun analizi yapılırken konu küçük alt basamaklara ayrılmal , konunun önce yapılandan sonra yapılana veya sonra yapılandan önce yapılana vb. hangi yöntemle yapılacağı belirtilmelidir.

Her bildirimle ilgili farklı materyaller hazırlanmalıdır.

çalışma sırasında uyulmas gereken kurallar belirtilmelidir.

değerlendirme öğretilmesi planlanmış olan davranışların daha önceden öğrenilmiş olup olmadığını saptamak amacıyla hazırlanmalıdır.

Bildirim, ölçüt ve sorulardan oluşan bir form hazırlanmalıdır.

Analizi yapılan becerinin ya da kavramın her basamak ve varsa alt basamakları”Performans Kayıt Tablosu”nun”Bildirimler” bölümünü oluşturmalıdır.

Bildirimler oluştuktan sonra ölçüt belirlenmelidir. ölçüt, bildirimin asgari hangi düzeyde gerçekleştirilmesigerektiğini belirtmelidir. Bu programda % 100’e karşılık gelen ölçüt”3” tür.

Bildirimlerin belirlenen ölçüt düzeyinde gerçekleşip gerçekleşmediçini belirlemeye yönelik sorular ya da yönergeler hazırlanmalıdır.

değerlendirme yapılacak ortam bireye uygun şekilde (sesi, ışık, masa vb. ) düzenlenmelidir.

değerlendirme yapılırken bireyin tüm tepkilerine uygulayıcının tepkisiz kalması gerekir. Ancak değerlendirme sürecinde kurallara uyduğu, göster denildiğinde gösterdiği, söyle denildiğinde söylediği, araçlara baktığı, araçları dizmeye ve kaldırmaya yardım ettiği, çalışmaya uygun oturduğu ve uygun davranışlarda bulunduğu gibi birey olumlu davranışları için pekiştirilmelidir.

uygulayıcı, değerlendirme süresince soru yönergelerini tutarlı bir şekilde vermeli ve ses tonunu pekiştirirken kullandığı ses tonundan ayırt etmelidir.

öğretim sürecini (Ders Saati) değerlendirme

Bireyin öğretim öncesi değerlendirmesi yapılan beceri, kavram ya da disiplinin hangi basamakta olduğunun belirlenip öğretime başladıktan sonra izlenecek yol ve her ders saati öğretiminin sonunda bireyde görülen gelişmelerin ayrıntılı değerlendirilmesidir.

öğretim sürecini değerlendirmede öncelikle ele alınan becerinin analizi yapılarak Kaba Motor Fonksiyon değerlendirme ölçüt (GMFM) kriter alınarak alt basamaklara ayrılmış olup her basamak 0 ile 3 arasında puanlanacaktır. (0: Başlatamaz. 1: Bağımsız olarak

başlatır. 2: Kısmen tamamlar. 3: Bağımsız olarak tamamlar.) önce Motor Becerilere ait Modüllerde de aynı puanlama sistemi kullanılacaktır.

öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan”öğretim sürecini değerlendirme” sütununa uygulayıcı tarafındanişaretlenir.

Bir aylık eğitim süresinin sonunda birey için Performans Kayıt Tablosu’nun alt kısmında yer alan”Aile Bilgilendirme” Bölümüne, o ay içerisinde çalışılan kazanımın öğretimi ve kalıcılığının sağlanabilmesi için evde yapılacak tekrarlar ile ilgili açıklamalarda bulunulacaktır.

Performans Kayıt Tablosu’nda kazanımların gerçekleşme süresine bağlı olarak birden fazla kazanım da gösterilebilir. Bir ay içerisindeki öğretimi yapılan kazanımların tamamı, o aya ait Performans Kayıt Tablosu’nda gösterilecektir.

Performans değerlendirme Tablosu’nun bir nüshas ay sonunda imza karşılığı veliye teslim edilecektir. Formun asl ise bireyin dosyasında saklanacaktır.

Her aya ait Performans Kayıt Tablosu ile Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’nun bir nüshası, veli tarafından bir sonraki inceleme için RAM’a gelindiğinde teslim edilecektir.

Son değerlendirme 

Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmasına gerek yoktur. Son ders saatinde kullanılan form son değerlendirme formu olarak belirlenmiştir.

öğretim Sonu (Dönem Sonu) değerlendirme

öğretim Sonu (dönem sonu) değerlendirme, Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu ile yapılır.

Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu; Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlardan hangilerinin bağımsız olarak gerçekleştiği, hangilerinin öğretiminin başlanmasına rağmen gerçekleşmediği (öğretimine devam edilmesi gerektiği) ve hangi kazanımların öğretimine başlanmadığının gösterildiği ve gerekçelerinin yazıldığı formdur.

Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’nun üst kısmına destek eğitimi verilen bireyin adı soyadı, yaşı, eğitsel tanısı, öğretimin başlangıç ve biti tarihi yazılır.

Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’ndaki”Kazanımlar” başlığı altındaki sütuna; Özel eğitim değerlendirme Kurulunun birey için öğretim süresince kazandırılmasın hedeflediği (BEP’e alınan) kazanımlar maddeler hlinde işlenir.

Kazanımın öğretimine hangi ayda başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna; kazanım bir ay içinde gerçekleşti ise”+”, sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

örnek “Ellerini orta hatta getirir.” kazanımına birinci ayda başlanmış ve davranış o ay içerisinde kazandırılmışsa birinci ayda ilgili kutucuğa”+”işareti konulur.

örnek “Ellerini orta hatta getirir.” kazanımına birinci ayda başlanmış ve davranış iki aylık sürede kazandırılmışsa (birinci ve ikinci ayda çalışılmış ve ikinci ayda bitmi ise) birinci aydaki ilgili kutucuğa”-” , ikinci aydaki ilgili kutucuğa”+”işareti konulur.

? Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca belirlenen öğretim sürecinde kazandırılması hedeflenen (BEP’e alınan) kazanımlardan öğretimine hiç başlanamamış olan kazanım(lar) varsa gerekçeleri ile Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’ndaki RAM Bilgilendirme Bölümüne ayrıntılı olarak yazılır.

1. örnek istem dışı kasılmalar ve kontrolsüz hareketleri nedeni ile”Ellerini orta hatta getirir.” kazanımına başlanılamamıştır.

öğretim süresi sonunda gerçekleştirilen kazanımlar hakkında”RAM Bilgilendirme” Bölümüne Ayrıca açıklama yapmaya gerek yoktur.

Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu; öğretimi yapan uygulayıcı(lar) ve veli tarafından imzalanır. Öğretim süresi sonunda bireysel inceleme amacıyla rehberlik araştırma merkezine yeniden başvuru yapılırken Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu ve her aya ait Performans Kayıt Tablosu’nun bir nüshas veli tarafından RAM’a teslim edilir.

ölçme ve değerlendirme için hazırlanan form örneklerive örneklerle ilgili gerekli açıklamalar aşağıda verilmiştir.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Vücut Farkındalığı Modülü

Vücut Farkındalığı Modülü

Bedensel Engelliler Vücut Farkındalığı Modülü

PROPRİOSEPTİF siSTEM(VÜCUT FARKINDALIĞI) MODÜLÜ

MODÜLÜN AMACI

Vücut hareketlerini düzgün ve kontroll yapabilme.

KAZANIMLAR

Nesneleri iterek kas ve eklemlere uyar verir.

Nesneleri çekerek kas ve eklemlere uyarı verir.

Elleri üzerinde yürür.

Yüzüstü yatarken elleri üzerinde ba ve gövdesini kaldırır.

gözler açık ve kapalı vücut pozisyonunun farkında olur.

Bara tırmanır.

MODÜLÜN SÜREsi

Proprioseptif (vücut farkındalığı) nün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Proprioseptif (vücut farkındalığı) sisteme yeteri kadar uyar almayan bireyler sık düşebilirler. Bu bireyler, hareketlerini düzgün ve kontroll yapamadıkları için nesneleri kırabilir; çevredeki eşyalara sıklıkla çarpabilirler. Bazı bireyler ise; yaz yazarken deftere ve kaleme fazlaca baskı uygular ve çoğunlukla kalemin ucunu kırarlar. Bu nedenle proprioseptif sisteme yönelik hareketlerin uygulanması önemlidir.

Proprioseptif sisteme maksimum uyar sağlayacağıiçin ağır nesneleri ve oyuncakları itme, çekme ve taşıma hareketleri, bara türmanma, dirence karşı yapılan hareketler yapılmalıdır. Bireyin yaş ve ilgisine göre uygun hareketler seçilmelidir.

eğitim yapılırken en kolay aşamadan başlanarak zora doğru ilerlenir ve beceri öğretimi işlem basamakları (model olma, sözel ve fiziksel yardım) kullanılmalıdır.

yapılan hareketlerin evde devamlılık ölçümünü sağlamak için aileye bilgilendirme yapılmalıdır.

Proprioseptif sistem , kaba motor gelişim Programının tüm Modülleri ile birlikte uygulanabilir.

MODÜLÜN SÜREsi

a. AĞIR NESNELER İTME VE ÇEKME

b. ELLERİ ÜSTÜNDE DURMA

Kedi Pozisyonunda Ayaklarla Topa Vurma

Kurbağa Sıçraması

Yengeç Yürüyüşü ELLER ÜSTÜNDE YÜRÜME

D. BARA TIRMANMA

MODÜLDE ÖLÇME değerlendirme

“Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı )” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Kaba değerlendirme: Özel eğitim değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim plan (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

öğretim öncesi değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

öğretim sürecinde değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri, kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders saatinin başında ve sonunda. .. vb. ), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

4. Son değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip gerçekleştirmediçine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

5. öğretim sonrası(Dönem Sonu) değerlendirme:Her ay sonunda alınan değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formuna genel olarakişlenmesi ve destek eğitimi Programının sonunda gelinen basamağın belirtilmesidir. Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlar maddeler hlinde forma işlenir. Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise)”+” olarak işaretlenir. Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme Bölümüne ayrıntılı olarak, öğretime hiç başlanmadı ise bunun gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındışına dair açıklamalar yapılacaktır.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Sırtüstü Modülü

Sırtüstü Modülü

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Sırtüstü Modülü

SIRTÜSTÜ MODÜLÜ

MODÜLÜN AMACI

Sırtüstü simetrik duruş ve baş kontrolüünü sağlayabilme.

KAZANIMLAR

Simetrik vücut algıs pozisyonu edinir.

Vücut düzgünlüğünü korur.

Yakın çevresi ile etkileşime girmek için baş ve boyun pozisyonunu bağımsız olarak korur.

Kol bacak hareketlerini kullanarak günlük yaşam becerilerini gerçekleştirmeye destek verir.

Her iki yana bağımsız olarak döner.

MODÜLÜN süresi

Sırt üst Modülünün uygulama süresi toplam 140 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Simetrik vücut algıs pozisyonu çalışmalarında; sırtüstü pozisyonda kollar ve bacakların simetrik pozisyonda olmasına dikkat edilmeli; başın geriye doğru gidişi söz konusu ise buna engel olmak amacı ile ba değişikşekildeki yastıklar ( ay yastık, kama yastık vb. ) ya da uygulayıcı tarafından desteklenmelidir. uygulayıcı, bireyin karşısında ve hizasında olmalı; bireyin özelliklerine göre görsel, işitsel, dokunsal vb. uyaranlar vermelidir.

çalışmalar sırasında bireyle iletişim önemlidir. uygulayıcı, bireyle göz temas kurmal ve iletişim hlinde olmalıdır.

günlük yaşamda ihtiyaç duyulan baş kontrolüünü sağlamak ve geliştirmek amacı ile yapılacak çalışmalarda, yer çekiminin en az etkili olduğu yüksek yatış pozisyonundan başlanarak, yerçekimine karşı korumayı sağlayana kadar devam edilmelidir. Ba kontrol kazandırıldığında el-göz koordinasyonunun geliştirilmesine de katkı sağlanmış olacaktır.

Bireyin yaş ve ihtiyaçlarına göre ilgisini çekecek yaşına uygun oyuncak, kitap, resim vs. benzeri uyaranlar görsel takip, uzanma, yakalama ve bırakma fonksiyonları için kullanılabilir.

Ba kontrolünün geliştirilmesi çalışmaları yapılırken her iki tarafa yan dönme aktivitesi, sırtüstü pozisyonda gövde simetrisi ile proprioseptif (vücut farkındalığı) Modülünün kol ve bacakların farkındalığı çalışmaları beraber yapılmalıdır.

Bireyin kol simetrikşekilde gövde önünde ve orta hatta olmasına dikkat edilmeli; duyusal uyaran oluşturmak amacı ile farklı yüzeylere dokunması sağlanmalıdır.

Bireyin bacakların ritmik olarak hareket etmesi ve ayak tabanında basıncı hissetmesi için ayak tabanlarının farklı yüzeyler (halı, yün, peluş , ahşap v.b. ) ile temas halinde olması önemlidir.

çalışılan ortamda yer minderi, ayna, egzersiz topu, çeşitli ebatlarda rulolar, yastık kamalar, ay şeklinde yastıklar, bireyin gelişim düzeyine uygun oyuncak, araç ve gereçler kullanılmalıdır.

Sırtüstü tüm çalışmalar sırasında bireyin aktif hareketine olanak verilmeli; uygulayıcı, değişik vücut parçaları, dokunma ya da sözel uyaranlarla yapılan aktiviteyi kolaylaştırmalıdır.

uygulayıcı, sırtüstü simetrik duruş ve baş kontrolü çalışmaları sırasında bireyin kas tonusunu arttürmamak için yavaş hareket etmeli; bireyi hazır olmadığı hareketlere zorlamamalıdır.

Sırtüstü simetrik duruş ve baş kontrolü çalışmaları yapılırken beceri öğretimi işlem basamakları (model olma, sözel yardım, fiziksel yardım) kullanılır.

MODÜLÜN İÇERİĞİ

a. VÜCUT SİMETRİSİ

b. BAŞ BOYUN KONTROLÜ

c. KOL VE BACAK HAREKETLERİ. YANA DÖNÜŞLER

Modülde ÖLÇME VE değerlendirme

“Sırtüstü “ Modülü’nde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Kaba değerlendirme: Özel eğitim değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim Modülü ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim plan (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu Bölüme yazılacaktır.

öğretim öncesi değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme sonucunda bireyin BEP’ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

öğretim sürecinde değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri, kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders saatinin başında ve sonunda vb), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Son değerlendirme: Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip gerçekleştirmediçine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

5. öğretim sonrası(Dönem Sonu) değerlendirme:Her ay sonunda alınan değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formuna genel olarak işlenmesi ve destek eğitimi Programının sonunda gelinen basamağın belirtilmesidir. Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlar maddeler hlinde forma işlenir. Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise)”+” olarak işaretlenir. Kazanım başlanıldığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme BÖLÜM’ne ayrıntılı olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındışına dair açıklamalar yapılacaktır.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Tutma Bırakma Modülü Bedensel Engelliler Eğitim

Tutma Bırakma Modülü

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Tutma Bırakma Modülü

Tutma Bırakma Programının Amacı

Nesneleri tutma ve bırakma becerilerini geliştirebilme.

Tutma Bırakma Programının Kazanımları

Nesneye eliyle uzanır.

Nesneyi bir elinden diğer eline geçirir.

Elbisesini yukarı kaldırarak orta pozisyonda nesneyi tutar.

Dirsek bükülü ve düz iken nesneyi tutar ve bırakır.

Farklı omuz yüksekliklerinde nesneyi tutar ve bırakır.

Avuç içinin yukarı veya aşağı doğru dönük olduğu pozisyonlarda nesneyi tutar ve bırakır.

Farklı tutma tipleri ile nesneleri tutar.

Nesneleri yeterli kuvvetle tutar ve istemli bırakır.

Nesneleri uygun temas alanlarıyla tutar.

Nesneleri, vücut düzgünlüğünü koruyarak tutar.

MODÜLÜN SÜRESi

Tutma ve bırakma nün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Tutma ve bırakma çalışmasi, değişik büyüklük veşekildeki canl renkli nesne ve oyuncaklar ile yapılmalıdır. Bireyin avucuna yerleşebilecek nesneler ile eğitime başlanmalıdır. Yuvarlak veya küp şeklindeki nesnelerin kullanılması tutma işlemini kolaylaştıracağından başlangıçta bu nesneler kullanılmalıdır.

Tutma ve bırakma eğitimi masa üzerinde yapılıyorsa masa ve sandalye bireyin vücut ölçülerine uygun olmalı, alçak veya yüksek masa ve sandalyeler kullanılmamalıdır.

Bireyin yaş ve ihtiyaçlarına göre ilgisini çekecek araç-gereçler kullanılmalıdır.

Tutma ve bırakma eğitimi uygulanırken öncelikle en kolay aşamadan başlanarak zora doğru ilerlenmeli ve beceri öğretimi işlem basamakları ( model olma, sözel ve fiziksel yardım) kullanılmalıdır.

Tutma eğitiminde farklı tutma tipleri olan kuvvetli, orta ve zayıf tutma şekilleri uygun nesneler kullanılarak çalıştırılmalıdır.

Elde ve kolda kasılma varsa öncelikle kasılma azaltılmal daha sonra tutma ve bırakma hareketi çalışılmalıdır. Kasılması fazla olan bireylerde çok küçük nesneler parmaklardaki kasılmayı artıracağı için tercih edilmemelidir.

Tutma sırasında bireyin vücut duruşu bozuluyorsa düzgünlüğü sağlamak için uyarılar kullanılmalıdır. Gerekiyorsa bilek ve dirsek desteklenerek tutma yapması istenmelidir. Bırakma hareketini kolaylaştırmak için bilek bükülü pozisyona getirilmelidir.

Hareketi planlama ve hareketi organize etme yeteneğinde sorunu olan bireylerde eğitim verilirken uygun aktiviteler seçilmelidir.

Tutma eğitimi sırasında duyu uyarısı sağlamak amacıyla farklı yüzeyler ile kaplanmış (hal , yün, peluş , zımpara, kumaş v.b) araç gereçlerin kullanılması önemlidir.

Tutma ve bırakma becerilerinin tekrarın sağlamak amacıyla farklı fonksiyonel aktiviteler ile tekrar yapılmalıdır. Örneğin, yemek yeme aktivitesi sırasında kare kesilmi ekmek veya meyvelerin yenmesi ile pratik yaptırılabilir.

MODÜLÜN SÜREsi

a. NESNELERE UZANMA

b. NESNELER TUTMA

El Bileğini Hafifçe yukarı Kaldırarak Tutma

Dirsek Bükülü ve Düz Olarak Tutma

farklı Omuz Yüksekliklerinde Tutma

avuç içinin yukarı ve aşağı dönük olduğu Pozisyonda Tutma

farklı ağırlıklardaki Nesneleri Kullanarak Tutma

Uygun temas alanlarını kullanarak tutma

Vücut Düzgünlüğünü Koruyarak Tutma

c. FARKLI TUTMA TİPLERİ İLE ÇALIŞMa. NESNEY BİR ELDEN DİĞER ELE GEÇİRME

MODÜLDE ÖLÇME değerlendirme

“Tutma ve Bırakma” önde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

1. Kaba değerlendirme: Özel eğitim değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim plan (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç

nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

öğretim öncesi değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

öğretim sürecinde değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri, kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders saatinin başında ve sonunda. .. vb. ), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Son değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip gerçekleştirmediçine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

5. öğretim sonrası(Dönem Sonu) değerlendirme: Her ay sonunda alınan değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formuna genel olarakişlenmesi ve destek eğitimi Programının sonunda gelinen basamağın belirtilmesidir. Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlar maddeler hlinde forma işlenir. Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise)”+” olarak işaretlenir. Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme Bölümüne ayrıntılı olarak, öğretime hiç başlanmadıı ise bunun gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Bedensel Engelliler Yüzüstü Modülü

Bedensel Engelliler Yüzüstü Modülü

Bedensel Engelliler Eğitim Programı Yüzüstü Modülü

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yüzüstü Modülünün Amacı

Yüzüstü pozisyonda baş-boyun, üst gövde kontrolün sağlayabilme.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yüzüstü Modülünün Kazanımları

Yan yatış pozisyonundan dönerek yüzüstü pozisyona geçer.
Sırtüstü yatış pozisyonundan dönerek yüzüst pozisyona geçer.
Bağımsız baş kontrolüünü sağlar.
Kollar ve gövdenin simetrik duruşunu sağlar.
Kollarından destek alarak üst gövdeyi kaldırır.
Vücudunun çeşitli bölümlerini destek noktası olarak kullanır.
Bir elinden destek alarak diğer elini amaca yönelik kullanır.
Çevresiyle etkileşime girmede uygun vücut pozisyonu alır.
Vücut farkındalığı artar.
Gövde ağırlığını elleri ve ön kolları üzerinde taşıyarak ağırlık aktarır. Gövdesini, kollarını ve bacakların kullanarak ilerler (sürünür) ve yön değiştirir.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yüzüstü Modülünün Süresi

Yüzüstü modülünün uygulama süresi toplam 140 ders saatidir.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yüzüstü Modülünün Uygulanması

Yüzüstü pozisyona geçiş aşamasında bireyin içinde bulunduğu klinik tabloya (spastik, atetoid, bacaklar daha çok etkilenimli, kollar daha çok etkilenimli, tüm vücut etkilenimli gibi) ve aktif hareket edebilme kapasitesine göre uygulayıcının, uygulayacağı kolaylaştırma ve uyarma noktaları ayarlanmalıdır.

Örneğin, bacaklarında kas kasılması fazla olan bir birey, bacak bölgesinden kasılmayı artırmayacak şekilde desteklenerek yüzüstü pozisyona getirilebilir ya da dönme sırasında bacaklar daha aktif kullanması gereken bir birey için destek verilmesi gereken yerler kollar olmalıdır.

Uygulayıcının, uyarı ve desteği ile sırtüstü pozisyonundan yan yatma pozisyonuna ve yan yatma pozisyonundan yüzüst pozisyona gelirken hızlı olunmamalı; bireyin aktif hareket etmesine olanak verilmeli ve bireyle olan göz temas devam ettirilmelidir.

Yüzüstü pozisyonlamada baş kontrolüü sırasında değişik boy yastıklar, rulolar, üçgen kumaşlar kullanılabilir ya da baş, uygulayıcının, dizleri üzerinde desteklenebilir.

Bağımsız baş kontrolüünün sağlanmasında ayna ve bireyin yaşına uygun görsel ve işitsel uyaranlar kullanılabilir.

Birey yüzüstü yatarken kolların ve bacakların simetrik duruşu ve ön kollar üzerinde baş kontrolüü sağlandıktan sonra eller üzerinde üst gövdeyi yükseltme çalışmalarına geçilmelidir.

Yüzüstü pozisyonda baş kontrolü sağlandıktan sonra ön kollar üzerinde sağa ve sola ağırlık aktarımları ve denge çalışılmalıdır.

Eller üzerinde destekli pozisyonda sağa ve sola denge, omuz stabilizasyonunun (sabitliğinin) sağlanması ve koruyucu reaksiyonların (otomatik tepkilerin) geliştirilmesi önemlidir.

Ön kollar üzerinde iken kolların ve bacakların alternatif ağırlık aktarımı ve öne doğru hareket uyarısı ile ilerleme (sürünme) aktivitesi sırasında harekete uyumlu olarak bireyin başının her iki yana çevrilmesi ve baş hareketlerinden gövde bacak hareketlerinin olumsuz etkilenmemesine dikkat edilmelidir.

Özellikle kas kasılması fazla olan bireylerde bireyin hazır olmadığı aktivitelere zorlanmaması gerekir. Yapılacak her türlü zorlu aktivitenin var olan anormal kas kasılmalarını artırıcı yönde etki gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüzüstü pozisyonda eller üzerinde destekli üst gövdenin dik pozisyonda desteklenmesi sağlanır sağlanmaz her iki kolla ileri uzanma, ellerle nesnelerin kavranması çalışmalarına başlanmalıdır.

Baş kontrolünü gerçekleştirebilen bireylerle, ön kollar üzerinde destekli duruşta kitap okuma, yazı yazma, oyun oynama aktiviteleri yaptırılabilir.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yüzüstü Modülünün İçeriği

a. DÖNÜŞLER
b. BAŞ KONTROLÜ
c. KOL VE BACAK SİMETRİSİ.
ÜST GÖVDEYİ KALDIRMA ÇALIŞMALARI
D. VÜCUDUN DESTEK NOKTALARINI KULLANMA
E. VÜCUT AĞIRLIĞINI AKTARMA
F. SÜRÜNME

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yüzüstü Modülünde Ölçme ve Değerlendirme

“Yüzüstü “modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Kaba değerlendirme:

Özel eğitim değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim plan (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonucu nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Öğretim öncesi değerlendirme:

(Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı, soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonucunun nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Öğretim sürecinde değerlendirme:

(Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri, kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders saatinin başında ve sonunda. vb. ), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonucunun nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Son değerlendirme:

Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip gerçekleştirmediçine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

Öğretim sonrası (Dönem Sonu) değerlendirme:

Her ay sonunda alınan değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formuna genel olarakişlenmesi ve destek eğitimi Programının sonunda gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlar maddeler hlinde forma işlenir. Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise)”+” olarak işaretlenir. Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme Bölümüne ayrıntılı olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındışına dair açıklamalar yapılacaktır.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

ANA SAYFA

İLETİŞİM

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek eğitim Programı, bireyin Programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli Modüller ve bu Modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır.

Her bir de bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim Programı hazırlama ve uygulamaya imkan sağlayacak şekilde kendi içerisinde Bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında, eğitim kurum uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Modüller ve süreleri

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek eğitim Programı, aşağıda belirtilen Modüllerden oluşmaktadır.

KABA MOTOR BECERİLER
Sırtüstü * 140 ders saati
Yüzüstü * 140 ders saati
Destekli Oturma ** 90 ders saati
Desteksiz Oturma 320 ders saati
Emekleme * 120 ders saati
Dizüstü * 120 ders saati
Ayakta Durma * 160 ders saati
Destekli Yürüme * 160 ders saati
Desteksiz Yürüme 240 ders saati
Merdiven İnip-Çıkma * 100 ders saati
İleri düzey Fonksiyonel Beceriler * 100 ders saati
İNCE MOTOR BECERİLER
Çizim Becerileri 160 ders saati
Tutma ve Bırakma 160 ders saati
El Becerileri ve El-göz Koordinasyonu 160 ders saati
Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı ) 160 ders saati
Taktil Sistem (Dokunma) 160 ders saati
Görsel Algılama 160 ders saati
Vestibuler Sistem (Denge) ***

Modüller, on sekiz bölümden den oluşmaktadır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

“İnce motor beceriler” Modülleri yalnızca açıklamalarında belirtilen”Kaba Motor Beceriler” Modülleri ile bir arada uygulanabilir. Ancak; kaba motor becerilerinde belirgin problemi olmaksızın, sadece ince motor becerilerinde yetersizliği olan bireyler (daha çok kol ve elin etkilendiği hemiplejik tip serebral palside, doğumsal kol ve el sinir yaralanmalar , kol ve el yaralanmalarında) kaba motor beceri Modüllerini almaksızın, ince motor becerilerinden gerekli Modülleri alabilirler.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’na dahil edilen bireyin başka bir yetersizliği olması durumunda (Görme, işitme, Konuşma, zihinsel vb. ) diğer eğitim Programlarından seçilen Modüllerle birlikte alacağı toplam aylık ders saatinin, iki engeli varsa en az %50’si, üç engeli varsa en az % 30’u Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nı içermelidir. Bu ders saatleri bir aylık sürenin her haftasına eşit olarak dağıtılmalıdır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yapısı

*”Sırtüstü ve Yüzüstü ” Modülleri,”Emekleme ve Dizüstü ” Modülleri,”Ayakta Durma ve Destekli Yürüme” Modülleri,”Merdiven İnip-Çıkma” ve”İleri düzey Fonksiyonel Beceriler” Modülleri mutlaka bir arada uygulanmalıdır. Bu koşulda ilgili Modüllerin toplam süresi kadar eğitim verilmelidir.

**”Destekli Oturma” tek başına uygulanabileceği gibi”Sırtüstü /Dizüstü ” Modülleri ile de bir arada uygulanabilir.

*** Vestibuler Sistem (denge) modülünde verilmesi öngörülen kazanımlar bağımsız bir olarak ele alınmamalıdır. Bu de destek eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimi, kazanım ilişkilendirilebileceği ince ve kaba motor becerileri kapsamında yer alan Modüllerde bulunan aynı bağlamdaki kazanımlarla ilişkilendirilerek verilmelidir.

Vestibuler Sistem (denge) için ayrı bir süre verilmemi olup, bu kapsamında bireyin ihtiyaç duyduğu kazanımların eğitim süresi, ilişkilendirildiği diğer modülün süresi içinde planlanmalıdır.

Bedensel engelliler özür grubunun tanımı ve özellikleri
Bedensel engelliler eğitim programı düzeyi amaçları
Bedensel engelli bireyler aile eğitiminin planlanması
Bedensel engelli bireyler öğrenme ve öğretme süreci
Bedensel engelli bireyler ölçme ve değerlendirme
Bedensel engelli bireyler sırtüstü modülü
Bedensel engelli bireyler yüzüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler merdiven inip çıkma modülü
Bedensel engelli bireyler fonksiyonel beceriler modülü
Bedensel engelli bireyler çizim becerileri modülü
Bedensel engelli bireyler tutma bırakma modülü
Bedensel engelli bireyler el becerileri ve el göz koordinasyonu
Bedensel engelli proprioseptif sistem ( vücut farkındalığı )
Bedensel engelli bireyler dokunma (taktil sistem) modülü
Bedensel engelli bireyler görsel algılama modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı denge modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler destekli yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler ayakta durma modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı dizüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı emekleme
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı pdf

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER    HİZMETLERİMİZ    EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ   TANI ÖZEL EĞİTİM   İLETİŞİM

MEB

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları

Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı düzeyi

Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin; Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları, Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri , Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları, Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları, Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor Bütünlüğünü sağlamaları, Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri, Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipman kullanma becerisi geliştirmeleri, gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri, Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal Bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

PROGRAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Modüllerde yer alan kazanımlar,”Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı”nın genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak nitelikte belirlenmiştir.

Bedensel engelli bireylerin Tanılanmış bedensel yetersizliğine ek olarak başka bir yetersizliğinin olması halinde, (zihinsel, Görme, işitme vb. ) sahip olduğu ek yetersizlik alanındaki programlara ait Modüllerden birey için uygun kazanımlar belirlenerek bireysel ve/veya grup eğitim Programına dahil edilmelidir. Bedensel Engelli Bireyler Destek Programı; bedensel engelli bireylerin toplumsal kaynaklardan diğer bireylerle birlikte eşit şartlarda yararlanmalarına olanak sağlamak amacıyla, uygulama aşamasında belirtilen amaca hizmet etmeli ve gerçek hayatla uyumlandırılarak yürütülmelidir.

Uygulayıcı, Modüllerin ihtiyaç duyulan aşamalarında bireyle birlikte sosyal yaşam alanlarında (oyun ve park alanları, çarşı-pazar, sinema-tiyatro salonları, toplu taşıma araçları.) mutlaka kazanılan becerilerin uygulamalı olarak gerçekleştirimesini sağlayan eğitim faaliyetlerine yer vermelidir.

Ayrıca bireyin ev ortamı mutlaka değerlendirilerek ev içindeki bağımsızlığını destekleyici ve artırıcı, aile ve engelli bireyin günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması ve program ile elde edilen kazanımların ev ortamında da sürdürülmesi sağlanmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nı oluşturan Modüller, bireylerin sahip olduğu yetersizlik alanlarına yönelik hazırlanmıştır. Modüller arasında gelişimsel basamaklara göre bir sıralama söz konusu olmasına rağmen modüller her zaman birbirinin ön koşulu değildir.

Örneğin,”Emekleme ve Dizüstü”nü başaramayan bireyin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, daha sonraki “Ayakta Durma”modülüne geçmesi söz konusu olabilir. Yine bireyin ihtiyaçlarına göre aynı anda birden fazla programa dahil edilebilir.

Kazanımlardan ölçüt toplamının %50’sini gerçekleştirilebilen birey bir sonraki modüle geçebilir. Ancak bireyin alt modülde başaramadığı kazanımların; almakta olduğu yeni ile birlikte sürdürülmesi gerekir.

Program Modüllerinde yer alan kazanımların gerçekleşebilmesi için eğitim sürecinde de belirtilen gerekli araç gereç ve donanımlar sağlanmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı kapsamında destek eğitim hizmeti veren kurum; Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bireyin devam ettiği örgün / yaygın eğitim kurumu, Birey eğer tedavi görüyorsa ilgili sağlık kuruluşu, eğer çalışıyorsa işveren, Genel ve yerel yönetimler ile gerek duyulduğu durumlarda iş birliği içinde çalışmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nda yer alan Modüllerin uygulanması sırasında kazandırılması gereken fonksiyonel becerilerin bireysel farklılıklara göre adaptasyonu gereklidir. Programdaki ilerlemeler, fonksiyon ve hareket kayıp kişiden kişiye değişen oran ve özelliklerine göre düzenlenmelidir.

Bedensel engelli çocuklarda motor, duyu, algı ve iletişim problemleri farklı seviyelerde ortaya çıkar ve rehabilitasyon yaklaşımlarına cevaplar da değişim gösterir. Bu Programın, bedensel engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ve belki de her ders saatinde değişmesi veya tekrar edilmesi gerekebilir.

Örneğin; ağır kas kasılmaları olan bir çocukta bu kasılmaların şiddeti günden güne farklılık göstereceğinden o gün içinde yapılacak uygulamalar da farklılık gösterebilecektir. Kazandırılması hedeflenen fonksiyonel beceriler, özrün şiddetine bağlı olarak değişeceğinden, her çocukta bireysel hedefler gündeme gelmekte ve hedeflere ulaşmak için gerekli zamanın kesin olarak bilinmesi mümkün olmamaktadır.

Ayrıntılı olarak yapılacak değerlendirmeyi izleyerek oluşturulacak program, bireysel hedefler göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Bireysel uygulamaların yanı sıra benzer özür grubunda ve fonksiyonel beceriler yönünden aynı düzeydeki bireyler gerekiyorsa grup eğitimine alınmalıdır.

Bireylerle yapılacak çalışmalar sırasında verilen yönergelerin kısa, net ve anlaşılır olması, performansın artırılmasın sağlayacaktır. Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı dhilinde verilecek sosyal ve kültürel faaliyetler; aile katılımını içeren, bireyin sosyal gelişimini sağlayan, toplumsal farkındalık yaratan, kültürel gelişimini destekleyen, toplum kaynaklarını engelli bireyin yararına kullanmayı sağlayan faaliyetler olmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nın uygulanmasından sorumlu personel ve kurum idaresinin uygun Görmesi hlinde kurum dışından danışma amacıyla destek almak alınacak ait uzman (Üniversitenin ilgi BÖLÜM/ana bilim dalından en az lisans düzeyinden mezun olan, alanında en az be yıl tecrübe sahibi olan) istenebilir.

Bu uzman, asla zorunlu personel statüsünde olmadığı için imza yetkisine sahip değildir. Destek alınacak uzman, engelli bireyle Programın uygulanmasında yer almayacak; uygulayıcılara, kurum personeline ve/veya ailelere katkı sağlayacaktır. Bedensel engelli bireyler destek eğitim Programı, genel amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli Modüller ve bu Modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır.

Her bir de bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüllere ayrılacak süreler Modüllerde belirtilmekle birlikte, Programın toplam süresi, bireyin yaşından bağımsız olarak motor performansındaki kazanımlara göre belirlenecek ve düzenli aralıklarla yapılacak değerlendirmeler ile bu sürede şekillenecektir.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Program Modülleri

Bedensel engelliler özür grubunun tanımı ve özellikleri
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı yapısı
Bedensel engelli bireyler aile eğitiminin planlanması
Bedensel engelli bireyler öğrenme ve öğretme süreci
Bedensel engelli bireyler ölçme ve değerlendirme
Bedensel engelli bireyler sırtüstü modülü
Bedensel engelli bireyler yüzüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler merdiven inip çıkma modülü
Bedensel engelli bireyler fonksiyonel beceriler modülü
Bedensel engelli bireyler çizim becerileri modülü
Bedensel engelli bireyler tutma bırakma modülü
Bedensel engelli bireyler el becerileri ve el göz koordinasyonu
Bedensel engelli proprioseptif sistem ( vücut farkındalığı )
Bedensel engelli bireyler dokunma (taktil sistem) modülü
Bedensel engelli bireyler görsel algılama modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı denge modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler destekli yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler ayakta durma modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı dizüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı emekleme
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı pdf

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER    HİZMETLERİMİZ    EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ   TANI ÖZEL EĞİTİM   İLETİŞİM

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı ve Özellikleri

Bedensel Engelliler Tanımı:

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir.

Bedensel engelleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır.

Bedensel Engellerin Nedenleri

Serebral Palsi:

SP (CP) şeklinde kısaltılmış olan bu hastalık grubu, gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığı, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır. Oluşan tablo ilerleyici değildir.

Bu tablonun vücudun tamamını etkileyen şekli tetraparezi (kuadriparezi), daha çok bacakların etkilendiği şekli diparezi (dipleji), vücudun bir yarısının etkilenmesi hemiparezi, tek kol veya tek bacak etkilenmesi
monoparezi olarak adlandırılır. Bu durum farklı şekillerde kendisini gösterir.

a. Spastik Tip: Kasın istem dışı sertliğini ifade eden bu durum; hareketlerin yavaşlamasına, harekette kontrol güçlüğüne ve çeşitli hareket kayıplarına sebep olur.

b. Atetoit Tip: Hareket ve pozisyonlara bağlı olarak kaslar bazen sert bazen de gevşektir. Hareketler istemsiz, yavaş ve sürüncemelidir.

c. Ataksik Tip: Duruş, denge bozuklukları, hareketlerde titreme ve koordinasyon bozuklukları ile karakterizedir.

ç. Hipotonik Tip(Gevşek): Tüm vücut kaslarında yaygın gevşeklik söz konusudur.

d. Karışık Tip: SP’nin farklı tiplerine ait özellikleri bir arada taşır. Çoğunlukla atetoid ve spastik tip birliktedir.

Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar:

Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb. )

Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik):

Zekâ, duyu, algı ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.

Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması):

Doğum sırasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur. Tek taraflıdır. Etkilenen kolda tamamen bir felç tablosu olabileceği gibi ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı ile de seyredebilir.

5. Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel):

Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir. Hidrosefali beyin gelişimini ciddi olarak engelleyebilecek bir durumdur.

Doğuştan Kas Hastalıkları:

İskelet kas yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Kas güçsüzlüğünün yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık meydana gelebilir.

Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları:

Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı özre neden olmaktadır.

Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri:

Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta ).

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve Özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Modülleri

Bedensel engelliler eğitim programı düzeyi amaçları
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı yapısı
Bedensel engelli bireyler aile eğitiminin planlanması
Bedensel engelli bireyler öğrenme ve öğretme süreci
Bedensel engelli bireyler ölçme ve değerlendirme
Bedensel engelli bireyler sırtüstü modülü
Bedensel engelli bireyler yüzüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz oturma modülü
Bedensel engelli bireyler desteksiz yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler merdiven inip çıkma modülü
Bedensel engelli bireyler fonksiyonel beceriler modülü
Bedensel engelli bireyler çizim becerileri modülü
Bedensel engelli bireyler tutma bırakma modülü
Bedensel engelli bireyler el becerileri ve el göz koordinasyonu
Bedensel engelli proprioseptif sistem ( vücut farkındalığı )
Bedensel engelli bireyler dokunma (taktil sistem) modülü
Bedensel engelli bireyler görsel algılama modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı denge modülü
Bedensel engelli bireyler destekli oturma modülü
Bedensel engelli bireyler destekli yürüme modülü
Bedensel engelli bireyler ayakta durma modülü
Bedensel engelli bireyler eğitim programı dizüstü modülü
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı emekleme
Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı pdf

 

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER    HİZMETLERİMİZ    EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ   TANI ÖZEL EĞİTİM   İLETİŞİM