Öğrenme Güçlüğü Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Bireyin ihtiyaç karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir.

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Bireyin ihtiyaç karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendilerine özgü özellikleri, ilgileri, yetenekleri, öğrenme ihtiyaçları ve hakları bulunmaktadır.

EĞİTİM, BİREYİN DAVRANIŞLARINDA KENDİ YAŞANTISI YOLUYLA İSTENİLEN YÖNDE DEĞİŞİM OLUŞTURMA SÜRECİDİR.

Bireyin ihtiyaç karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendilerine özgü özellikleri, ilgileri, yetenekleri, öğrenme ihtiyaçları ve hakları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak”bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler dili yazılı ya da sözlü anlama ve kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar. Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü olan bireyler örgün eğitim programlarında zek düzeyine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı göstermektedirler. Bu durum bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini ve benlik saygısını olumsuz yönde etkiler.

Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere destek eğitim programı hazırlanmıştır.

Programın hazırlanmasında 3797 sayılı Millî eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun’un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

Öğrenme Güçlüğü Eğitim Programı Düzeyi ve Amaçları

Programın Düzeyi

Program, zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır.

Programın Genel Amaçları

Program ile bireylerin;

1- öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2- Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3- Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4- Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Öğrenme Güçlüğü Programının Uygulanması

Modüllerde yer alan kazanımlar, Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin destek eğitim programında yer alan genel amaçlara ulaşmasını sağlayıcı nitelikte belirlenmiştir. Programı oluşturan Modüller ve kazanımlar bireylerin yaşadığı güçlükler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Bireyin ihtiyaçlarına göre aynı anda birden fazla kazanımlar bireysel eğitim programına dahil edilebilir. Programda yer alan modüller arasında bir aşamalılık ve birbirinin ön koşulu olma durumu söz konusu değildir.

Modüller arasındaki geçişler, birey için önerilen de yer alan kazanımlardaki yeterlilik düzeyi bireysel gelişim raporu da dikkate alınarak yapılır. Programın modüllerinde yer alan kazanımların gerçekleşebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinde de belirtilen gerekli araç-gereç ve donanımlar sağlanmalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin başka bir yetersizliği olması halinde, sahip olduğu diğer yetersizlik alanına ait programlardan birey için uygun olan modüller belirlenerek bireysel eğitim programına dahil edilmelidir.

Bireyin eğitim planı doğrultusunda bağlı olduğu rehberlik ve araştırma merkezi, varsa devam ettiği okul ya da kurum ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır. Bireyin eğitim planı, yapılacak çalışmalar, öneriler konusunda varsa devam ettiği kurum/okul personeli (sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, branş öğretmeni, kurum psikoloğu, okul öncesi öğretmeni vb. ) ile görüş alışverişi yapılarak bireyin gelişimi desteklenmelidir.

Bireyin destek eğitim sürecinin sonunda devam ettiği kurum tarafından hazırlanan gelişim raporu ve ekinde birey kazanım günlük yaşama geçişini ve kalıcılığını sağlayacak öneriler, bağlı olduğu rehberlik ve araştırma merkezinin yanı sıra bireyin ailesine, 2828 sayılı yasa ile devlet koruması altında bulunan bireyin yasal vasi statüsünde olan kuruma, varsa devam ettiği okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletilmelidir.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireye, yaşadığı güçlüklerin zekası ile ilgili bir problem olmadığı, farklı öğrendiği, öğrenme için daha fazla zaman ayırması ve çaba göstermesi gerektiği uygun bir dille anlatılmalıdır. Bu şekilde birey eğitim sürecinde belirlenen hedeflere ulaşmak için etkin katılım gösterecektir.

Destek eğitimi alan bireyin eğitim sürecinde edindiği kazanımların sosyal yaşama geçişinin ve yaşantı zenginliğinin sağlanması için çevresi ile iletişimde bulunacağı oyun, drama, tiyatro, gezi, spor vb. etkinliklere bireysel eğitim programı içinde yer verilmelidir. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle çalışılırken verilen yönergeler açık ve anlaşılır biçimde olmalı, etkinlik süresince bireyin yönergeye uygun davranmasına yönelik gerekli destek sağlanmalıdır. Kurallar ve beklentiler net ve açık bir şekilde oluşturulmalıdır. Kurallar oluşturulurken olumlu ifadeler kullanılmalıdır.

Ayrıca kurallar sık sık hatırlatılmalıdır. Kuralların bozulması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar ifade edilmelidir. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için öğrenimleri sırasında belirlenen hedeflere ulaşmaları ve başarı duygusunu yaşamaları önemlidir. Etkinlikler, eğitim araç ve gereçleri bireyin gelişim Özelliğine ve ilgisine uygun olarak kolaydan zora, resimden yazıya doğru hazırlanmalıdır.

Etkinliklere başlarken bireyin dikkatini toplamaya yönelik giriş yapılmalıdır. Eğitim sırasında hangi konuların işleneceği bireye açıklanmalı, etkinlikler arasında kısa molalar verilecek şekilde plan yapılmalıdır. Bireylerin olumlu davranışları pekiştirilmeli, motivasyonların ve ilgilerini desteklemek amacıyla yaş ve düzeylerine uygun pekiştiriciler verilmelidir. Etkinliklerin süresi bireyin özellikleri dikkate alınarak ayarlanmalıdır.

Etkinlik süresince bireyin herhangi bir tepki vermeden önce düşünmesi sağlanmalı, bireyin kendisinin kullanabileceği stratejiler geliştirerek kendine yeterli ve bağımsız çalışabilmesi desteklenmelidir. Örneğin; okuduğunu anlamayı artırmak için kendi kendini sorgulama tekniği bireye öğretilebilir.

Bunun için bireyin kendisine”Bu metne neden çalışıyorum?”,”Metnin ana fikri ne?” gibi sorular sorarak nasıl daha fazla bilgi edinebileceğini araştırması sağlanabilir. Ayrıca bireylerin kendi hatalarını kendilerinin bulmasına olanak verilmelidir. Programı uygulayan personel tarafından destek eğitim programı kapsamında uzman desteği alınabilir. Gerektğinde psikiyatrist, dil ve Konuşma terapisti, fizyoterapist ve aile terapisti ile işbirliği yapılabilir.

Öğrenme Güçlüğü Programının Yapısı

Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı hedeflenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir de bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içeriği, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkanı sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında eğitim kurumunun uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Modüller ve süreleri

Özel Öğrenme Güçlüğü Programı öğrenmeye hazırlık, okuma yazma ve Matematik” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Öğrenmeye Hazırlık 300 ders saati
Okuma yazma 250 ders saati
Matematik 200 ders saati

Öğrenme Güçlüğü Eğitim Programı Aşamaları

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Aile Eğitimi

/
Öğrenme Güçlüğü Aile Eğitimi Öğrenme Güçlüğü…
Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Öğrenme ve Öğretme Süreci

/
Öğrenme Güçlüğü Öğrenme ve Öğretme Süreci ÖZEL…
Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Ölçme ve Değerlendirme

/
Öğrenme Güçlüğü Ölçme ve Değerlendirme Öğrenme Güçlüğü…
Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Teorileri Öğrenme Kuramları

/
Öğrenme Teorileri Öğrenme Kuramları Fen bilimleri eğitimindeki…
Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü
Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Okuma Yazma Modülü

/
Öğrenme Güçlüğü Okuma Yazma Modülü Özel Öğrenme…
Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenmeye Hazırlık Modülü

/
Öğrenmeye Hazırlık Modülü Özel Öğrenme Güçlüğü…
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir