Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Programının Amacı

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Matematik ile ilgili becerilerini geliştirebilme

Öğrenme Güçlüğü Matematik Programının Kazanımları

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terim kullanır.
İkişer ritmik sayar.
Üçer ritmik sayar.
Dörder ritmik sayar.
Altışar ritmik sayar.
Yedişer ritmik sayar.
Sekizer ritmik sayar.
Dokuzar ritmik sayar.

İki basamaklı doğal sayıları ayırt eder.
Üç ve daha fazla basamaklı doğal sayıları ayırt eder.

Eldesiz toplama işlemi yapar.
Eldeli toplama işlemi yapar.
Toplama işlemi yaparak problem çözer.

Onluk bozma gerektirmeyen Çıkarma işlemi yapar.
Onluk bozma gerektiren Çıkarma işlemi yapar.
Çıkarma işlemi yaparak problem çözer.

Eldesiz çarpma işlemi yapar.
Eldeli çarpma işlemi yapar.
Kısa yoldan çarpma işlemi yapar
Çarpma işlemi yaparak problem çözer.

Kalansız Bölme işlemi yapar.
Kalanlı Bölme işlemi yapar.
Kısa yoldan Bölme işlemi yapar.
Bölme işlemi yaparak problem çözer.

Dört işlem yaparak problem çözer.
Nesneleri Bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre ayırt eder.
Kesirlerle ilgili problem çözer.
Uzunluk ölçüleri arasında işlem yapar.
Sıvı ölçüleri arasında işlem yapar.

Kütle ölçüleri arasında işlem yapar.
Değer ölçüleri arasında işlem yapar.
Zaman ölçüleri arasında işlem yapar.
Alan ölçüleri arasında işlem yapar.
Geometrik şekiller arasında ilişki kurar.

Öğrenme Güçlüğü Matematik Programının Süresi

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Programın süresi 200 ders saatidir.

Öğrenme Güçlüğü Matematik Programının Uygulanması

Uzamsal ilişkiler problem çözme becerisiyle yakından ilgilidir. Bu ilişkiler aynı zamanda bireylerin akıl yürütme ve matematiksel düşünme süreçlerinin gelişmesine büyük katkıda bulunur. Bunlar matematiksel kavramların pek çoğunun kazanılması için ön koşul becerilerdir.

Uzamsal ilişkiler çalışılırken kolaydan zora doğru bir yol izlenmelidir. Varlıklar az-çok, büyük-küçük, ağır-hafif, uzun-kısa, kalın-ince, benzer-farklı, bir varlığın içinde-dışında, üzerinde-altında, uzağında-yakınında, yüksekte-alçakta, önünde-arkasında, sağında-solunda-arasında, boş-dolu olma durumuna göre ayırt etme ve sıralama çalışmaları yapılmalıdır.

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Ritmik sayma çalışmaları

Ritmik sayma çalışmaları yapılırken 1000’in içinde herhangi bir sayıdan başlayarak istenen sayıya kadar 2’şerli, 3’erli, 4’erli, 6’şarlı, 7’şerli, 8’erli, 9’arlı ileri-geri sayma, gerçek nesnelerle sayma yapılmalıdır.

Doğal sayı öğretimi

Doğal sayı öğretimi yapılırken rakamların uygun şekilde yazılması, sayılar sayı doğrusunda gösterme, iki, üç ve daha fazla basamaklı doğal sayıları çözümleme, sayıları sıraya koyma, tek ve çift sayıları tanıma, Romen rakamlarını tanıma gibi çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca sayılarla yapılandırılmış bir örüntüyü tamamlama çalışmaları yapılabilir.

Dört işlem becerisi

Bireye dört işlem becerisi kazandırmak için 1, 2, 3, 4 basamaklı doğal sayılarla eldesiz-eldeli toplama işlemi yaparak problem çözme, onluk bozmayı gerektirmeyen ve onluk, yüzlük, binlik, on binlik bozmayı gerektiren Çıkarma işlemi yaparak problem çözme, çarpım tablosu öğretimi, eldesiz-eldeli çarpma işlemi yaparak problem çözme,

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Bölme işlemi

Kalansız-kalanlı Bölme işlemi yaparak problem çözme, doğal sayıları kısa yoldan çarpma ve Bölme işlemi yapma, dört işlem kullanarak problem çözme, hesap makinesini tanıma ve kullanma çalışmaları yapılmalıdır.

Varlıklar

Varlıklar Bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre ayırt ederek kesirleri kavrama, sıralama, çözümleme ve kesirlerle işlem yapma, ondalık kesirleri kavrama, sıralama, çözümleme ve ondalık kesirlerle işlem yapma çalışmaları yapılmalıdır.

Ölçüler

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireye modülün öğretimi yapılırken parmakla, karışla, kulaçla, ayakla, adımla ve uzunluk ölçüleriyle ölçme yapma, uzunluk ölçüleri arasında dönüşüm yapma, uzunluk ölçüleri ile ilgili problem çözme, sıvı ölçüleriyle ölçüm yapma, sıvı ölçüleri arasında dönüşüm yapma, sıvı ölçüleri ile ilgili problem çözme, kütle ölçülerini kullanarak ölçüm yapma, kütle ölçüleri arasında dönüşümler yapma, kütle ölçüleri ile ilgili problem çözme, parayı tanıma ve uygun kullanma,

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Zaman Ölçüleri

Zaman ölçülerini kavrama, zaman ölçüleri arasında dönüşüm yapma, zaman ölçme birimleriyle problem çözme, takvim kullanma, alan ölçüleri ile ölçme, alan ölçüleri arasında dönüşüm yapma, alan ölçüleri ile ilgili problem çözme çalışmaları yapılmalıdır.

Eğri, doğru

Eğri, doğru ve doğru parçasını bilerek çizme, doğrularda paralellik ve kesişme özelliğini anlama, dik ve paralel doğrular çizme, kare, dikdörtgen, üçgen ve dairenin özelliklerini ayırt etme, çizme, çevresini ve alanını hesaplama ve bunlarla ilgili problem çözme çalışmaları yapılmalıdır.

Geometrik Şekiller

Küp, dikdörtgenler prizmasi, silindir, küre ve piramidin özelliklerini ayırt etme ve çizme çalışmalarıyla bireyin geometrik şekiller arasında ilişki kurmas sağlanmalıdır.

Matematik çalışmaları sırasında açık anlatım, gösteri, soru-cevap, model olma, tartışma, oyun, drama, gezi gözlem, laboratuvar, örnek olay incelemesi, beyin fırtınası, rol oynama, benzetim, mikro öğretim, bireyselleştirilmiş öğretim, aktif öğretim, bilgisayar destekli öğretim, bulu yoluyla öğrenme ve problem çözme yöntemleri kullanılabilir.

Matematik çalışmaları sırasında geometri araç-gereçleri (pergel, cetvel, açıölçer vb. ), gösterim panoları, grafikler, bilgisayar, projeksiyon aracı, kaset-CD, geometrik şekiller, boncuk, abaküs, yapbozlar, sayı bulmacaları, yazı tahtası (oyuncak), kum havuzu, plastik sayı kalıpları, kavram kitapları, oyun hamurları, monopoly-borsa oyunu, renkli kalemler gibi araç gereçler kullanılabilir.

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Programının İçeriği

A. Uzamsal İlişkiler

Zıtlık
Mekanda Konum

B. Ritmik Sayma

İkişer Ritmik Sayma
Üçer Ritmik Sayma
Dörder Ritmik Sayma
Altışar Ritmik Sayma
Yediğer Ritmik Sayma
Sekizer Ritmik Sayma
Dokuzar Ritmik Sayma

C. Doğal SAYILAR

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Rakam Yazma
Doğal Sayılar çözümleme
Sayı Doğrusu
Doğal Sayılar arasında Büyüklük ve Küçüklük ilişkisi
Tek ve çift Doğal Sayılar
Sıra Bildiren Doğal Sayılar
Romen Rakamlar

D. Dört İşlem

Toplama İşlemi
Çıkarma İşlemi
Çarpma İşlemi
Bölme İşlemi
Problem çözme

E. Kesirler

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülü

F. Ölçüler

Doğal ölçüler
Kütle ölçüleri
Zaman ölçüleri
Değer ölçüleri

H. Geometri

Eğri-Doğru-Doğru parçası
Kare
Dikdörtgen
Üçgen
Daire
Üç Boyutlu Geometrik şekiller

Öğrenme Güçlüğü Matematik Modülünde Ölçme ve Değerlendirme

“Matematik” modülündende ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

A. Kaba değerlendirme

a. Kaba Değerlendirme Formunda”Matematik” kazanım değerlendirilmesinde bağımsız olarak yapılan beceriler (+), bağımsız olarak yapılamayan beceriler (-) olarak işaretlenmelidir. Açıklama Bölümünde ise değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.

b. Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve yardımda bulunulmamalıdır.

c. Kaba değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yapılarak BEP hazırlanmalıdır.

B. öğretim öncesi değerlendirme

Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosunda yer alan öğretim öncesi değerlendirme sütununa işaretlenmelidir.

Yapılan kaba değerlendirme sonucunda ”altışar sayma” kazanımının (5. kazanım) yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.

Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan altışar ritmik sayma kazanım alt basamaklara ayrılmıştır:

6’dan başlayarak altışar ritmik say.
Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak altışar ritmik say.

“öğretim öncesi değerlendirme” sütununa altışar ritmik sayma ile ilgili işaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve yapıp yapamadığına bakılır. gerçekleştirdiği her bir basamak için (+) gerçekleştiremediği basamaklar için (-) ifadeleri kullanılır.

C. Öğretim sürecini değerlendirme

Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans Kayıt Tablosunda yer alan”öğretim sürecini değerlendirme” sütununa işaretlenir.

Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda bireye altışar ritmik sayma kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim yapılacaktır. Her ders saatinin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı Form 2’ye işlenir.

Performans Kayıt Tablosunun sonunda yer alan aile bilgilendirme Bölümüne, altışar ritmik sayma öğretiminin kalıcı olabilmesi için evde yapılacak olan tekrarlar ile ilgili açıklamalarda bulunulacaktır.

Son değerlendirme

Örnek alınan kazanım”Ritmik Sayma” becerisi olduğu için öğretim sürecinde yapmı olduğumuz son ders saati değerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu kazanım için son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmıştır.

Matematik modülünde bulunan, ritmik sayar, çarpma işlemi yapar, Bölme işlemi yaparak problem çözer, zaman ölçüleri arasında işlem yapar vb. kazanımlar için ise Performans Kayıt Tablosu’nda öğretim süreci değerlendirme basamakları gerçekleştiği (“+” ya da”B” olarak işaretlendiği ) zaman farklı soru ve materyallerle ezbere yapılıp yapılmadığını değerlendirmek amacıyla Son değerlendirme Formu hazırlanmalıdır.

Son değerlendirme sonucunda tüm alt basamaklar”+” ya da”B” olarakişaretlendiğinde kazanımın gerçekleştiği,”-” ya da” Sİ, MO veya FY”işaretlendiğinde ise kazanımın gerçekleşmediği ve öğretimin tekrar edilmesigerektiğine karar verilir.

Öğretim sonrası (Dönem Sonu) değerlendirme

Bireyin gelişimi, öğretim süreci değerlendirme sonuçlarına uygun olarak, her ay sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’na işlenecektir.

Dönem sonu performans değerlendirme formu doldurulurken kazanıma hangi ayda başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna, kazanım bir ay içinde gerçekleşti ise”+” olarak işaretlenir. Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda da devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

Dönem sonunda öğretimi yapılamayan ve öğretimi tamamlanamayan kazanımlar da”Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu”na kaydedilecektir.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi yapılamayanlar aşağıdaki RAM Bilgilendirme Bölümüne ayrıntılı olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.

Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BEP    ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ    KÜTÜPHANE   ANA SAYFA   İLETİŞİM

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ