Öğrenmeye Hazırlık Modülü

Öğrenmeye Hazırlık Modülü

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek eğitim Programı Öğrenmeye Hazırlık Modülü

Öğrenme Güçlüğü Öğrenmeye Hazırlık Programının Amacı

Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirebilme

Öğrenme Güçlüğü Öğrenmeye Hazırlık Programının Kazanımları

Metinde istenen şekli bulur.
Benzer şekilleri eşleştirir.
Farklı şekilleri ayırt eder.
Nesneleri duruş yönlerine göre eşleştirir.
Nesneleri duruş yönlerine göre gruplar.
Sesin geldiği yönü bulur.
Sesleri tanır.
Aynı anda işitilen farklı seslerden birine odaklanır.
Söyleneni sırasına göre yönergeleri uygular.
Ritim tutar.
Benzer sesler arasındaki fark ayırt eder.
Hecelerdeki ses sırasını ayırt eder.
Sözcükleri doğru telaffuz eder.
Dokunduğu nesneyi tanır.
Duruma uygun vücut pozisyonu alır.
Vücudundan gelen uyaranları algılar.
Vücudundan gelen uyaranlara uygun tepki verir.
Yürütülen çalışma süresince dikkatini toplamaya özen gösterir.
Konuşmayı dinlediçini uygun jest, mimik ve hareketlerle gösterir.
Yönergeleri istenen sürede uygular.
Sorulan sorulara cevap verir.
Sorular sorar.
Bilgiyi gerektiğinde kullanır.
Yapacağı çalışmayı planlar.
Yaptığı çalışma planına uyar.
Yaptığı çalışmanın, çalışma planına uygunluğunu kontrol eder.
Başladığı çalışmayı tamamlar.
Dinlediği veya okuduğu konuyla ilgili not tutar.
Zamanını etkin kullanır.
Bağımsız çalışma alışkanlığı edinir.
Olay, olgu ve durumlar olu sırasına göre sıralar.
Beden duruşuna göre yönleri ayırt eder.
Yürüme ile koordinasyon sağlar.
Yuvarlanma, takla atma, sürünmeyle koordinasyon sağlar.
kaldırma ve taşımalarla koordinasyon sağlar.
Asılma ve sallanmalarla koordinasyon sağlar.
El, göz koordinasyonu sağlar.
Atma ve tutmalarla koordinasyon sağlar.
El, parmak koordinasyonu sağlar.

Öğrenme Güçlüğü Öğrenmeye Hazırlık Programının Süresi

Bu programın süresi 300 ders saatidir.

Öğrenme Güçlüğü Öğrenmeye Hazırlık Programının Uygulanması

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyler gördüğü nesnenin şekli ve pozisyonunu algılamada güçlük çekebilir. Ses sembollerini, sayılar ve sözcükleri ters algılama (b-d, p-b, 3-?, 6-9, ev-ve vb. ) ses sembolü atlama ve ekleme gibi görsel ayrımlaştırma güçlüklerine yönelik verilen şekilleri (Sembol, sayı) metinde bulma, benzer ve farklı şekilleri bulma ve bunlar arasında ilişki kurma çalışmaları yaptırılmalıdır.

Bu çalışmalarda bireyin ilgisine ve yaş düzeyine uygun şekiller (Okul öncesinde araba, çiçek, bebek, top vb. ) kullanılmalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyler nesnelerin pozisyonlarını (duruşlarını ) algılamada güçlük çekerler. Bu nedenle nesneleri/ şekilleri duruş yönüne göre eşleme ve gruplama, eğitim ortamı içinde yeri değiştirilen eşyanın adını söyleme, yukarı/aşağı/sağ/sol vb. konum bildiren yönergelerle istenen nesneleri bulma gibi çalışmalar yapılmalıdır.

Sesin geldiği yön bulma çalışmalarında; ses çıkaran saklı bir nesnenin yönün gösterme, sesin geldiğii yöne bakma, gözler kapalıyken dinletilen sese doğru yönelme gibi çalışmalar yapılmalıdır.

Ses tanıma çalışmalarında dinletilen sesi uygun resimle eşleme, üç veya daha fazla ses arasından farklı olan sesi ayırt etme, ses kaynağından gelen sesi tanıma (Bireyden önce hayvan sesi, taşıt sesi, alet sesi daha sonra kağıt hışırtısı, ıslık, el sürtme, kalem açma vb. sesleri tanımas istenebilir.), yüksek ses düzeyinden alçak ses düzeyine doğru giden sesi, hece ve sözcükleri tekrar etme, ses kaynağının özelliklerini söyleme (Bireyden göz kapalıyken metal bir kaba konmu küçük nesneler pirinç, taş, para, boncuk gibi sallanır ve çıkan sesi tanıyarak nesnelerin niteliklerine ilişkin sorulara az-çok-sertyumuşak gibi cevap vermesi istenir.)

Ses ya da sembol ipuçları verilerek istenen sözcüğü bulma (E sesi ile başlayan bir sözcük söyle) çalışmaları yapılmalıdır.

Aynı anda işitilen farklı seslerden birine odaklanmada, figür-zemin ayrımını (televizyon seyrederken duyduğu telefon zili sesinin televizyondan mı yoksa bulundukları mekandan mı geldiğini ayırt edememe gibi) yapmakta güçlük yaşadıklarından dinlediği sesler arasından ön plandaki sesle, arka plandaki sesleri ayırt etme (ön planda yüksek sesle konuşan bir kiçinin sesi ile arka planda yer alan korna, kuş, pervane, uçak vb. sesini ayırt etme gibi) çalışmaları yapılmalıdır.

İşitsel sıraya koyma becerilerinde güçlük yaşadıklarından ard arda söylenen mesajlar sırasıyla yerine getiremeyebilirler. söyleni sırasına göre yönergeleri uygulamaya yönelik; birden fazla aşaması olan bir yönergenin tüm adımlarını yerine getirme, sesleri (el çırpma, dize vurma, masaya vurma, parmak şaklatma vb. ) sırasına uygun taklit etme çalışmaları yapılmalıdır.

Ritim duygusunu geliştirmek için; ritmi dinleme, ritimle verilen hareketi taklit etme, temposu farklı ritimleri ayırt etme, kelimedeki hece sayısı kadar ritimle vuru yapma ve farklı hareketlerden çıkan seslerle ritim tutma (Merdivenlerden hızlı ve yavaş çıkma, top sektirme gibi hareketin sesine uygun ritim tutma) çalışmaları yaptırılmalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyler işitsel ayrımlaştırma ve fonolojik farkındalıkla (kelimeleri oluşturan sesleri tanımak ve ayırt etmek ) ilgili zorluk yaşarlar. Bu nedenle hem sesleri hem de ses sembollerini tanıma ve ayırt etme ile ilgili alıştırmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar kolaydan zora doğru yapılmalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyler benzer sesler arasındaki fark ayırt etmede (Soba-sopa, bavul-davul, can-çan vb. ) güçlük yaşadıklarından; söylenen sözcükler içinden istenen sesi bulma (Köz-kös sözcüklerinin hangisinde”zzz” sesi duyuyorsun? vb. ), farklı sözcükler içindeki benzer sesleri bulma (Se -ma sözcüklerindeki benzer sesi söyle. vb. ), sözcükler arasından farklı sesle başlayan sözcüğü bulma (Bil-dil-bin sözcüklerinden farklı sesle başlayan söyle. vb. ), sözcükler arasından farklı sesle biten sözcüğü bulma (Sat-kot-tok sözcüklerinden farklı sesle biteni söyle. vb. ), ortak sesleri olan kelimeleri bulma, aynı sesle biten ve/veya aynı sesle başlayan kelimeleri bulma ve ayırt etme, hedef ses birimi içeren kafiyeli sözcük üretme (Se -ge , toz-buz ,bel-del, sel-kel vb.) çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar ses sayısı artırılarak hece, sözcük ve tümce düzeyinde yapılabilir.

Hecelerdeki ses sırasını (Ev-ve, ko -çok, şeftali-feştali, kitap-kipat) karıştırdıklarından, söylenen sözcüğü seslerine ayırma (Kar sözcüğünü oluşturan sesleri sırayla söyle. vb. ), sesleri birleştirerek sözcük oluşturma (tttt, uuu, ööö seslerini birleştirirsek hangi kelime oluşur söyle. vb. ), aynı sözcüğün iki farklı söyleniçinden doğru olan bulma (Portakal-porkatal, otobüs-obotüs kelimelerinden doğru olan söyle. vb. ), verilen sözcükten istenen sesi değiştirerek yeni sözcük oluşturma (Süt kelimesinin ortadaki sesini ( ) değiştirerek yeni bir sözcük oluştur. vb. ) gibi çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar ses sayısı artırılarak hece, sözcük ve tümce düzeyinde yapılabilir.

Fonolojik farkındalık çalışmaları, okuma yazma çalışmaları sırasında da yapılabilir. Okul öncesi dönemdeki bireylerle fonolojik farkındalık çalışmaları yapılırken ses sembollerinin bireylere gösterilmemesi ve bu çalışmalarda kullanılan kelimelerin az heceli, birey tarafından tanınması kolay nesnelere ait kelimeler olması önemlidir.

Dokunma algısı deri ve parmaklar yoluyla bilginin alınmasıdır. Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyler gözleri kapalıyken dokunma duyusu yardımı ile tanımlama yapmada güçlük yaşayabilirler.

Dokunma algısını geliştirmeye yönelik olarak gözleri kapalıyken dokunduğu nesnenin adını söyleme, birbirinin aynı olan nesneleri dokunarak eşleştirme, farklı olan nesneleri dokunarak ayırt etme, avucuna yazılanları (Sesi, şekil, sayı vb. ) söyleme, dokunduğu farklı nesnelerin özelliklerini (yumuşak, ıslak, pürüzlü, köşeli, yuvarlak vb. ) söyleme, boyutlarına ya da ağırlığına göre objeleri dizme, göz kapalıyken vücudunun dokunulan kısımlarını söyleme tarzında çalışmalar yapılabilir.

Kinestetik algı beden hareketleri ve kas duyusu yoluyla elde edilir. Dokunsal algı ve kinestetik algı birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Vücudun farklı kısımları tarafından alınan pozisyonların varlığı, kasın kasılması, gerilimi gevşemesinin bedence duyumsanması kinestetik algı Örnekleridir.

Kinestetik algıyı geliştirmeye yönelik kaba ve ince motor beceriyi destekleyen çalışmaların yanında, duruma uygun vücut pozisyonu alma için hızlı ve yavaş hareketleri taklit etme (Kelebek gibi dokunma, fil gibi yürüme, tavşan gibi koşma vb. ), oyun hamuru ile harf ve şekil yapma, pandomim yolu ile çeşitli nesneleri, canlıları, meslekleri vb. canlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

Ayrıca vücudundan gelen uyaranları algılama ve uyaranlara uygun tepki verme için farklı olaylar karşısında nasıl hissedeceği ve vücudunun nasıl tepki vereceğine ilişkin farkındalık geliştirme, bireyin yaşadığı olaylar karşısında kendini nasıl hissettiçini ve nasıl tepki verdiğini fark etme çalışmaları ve gevşeme egzersizleri yaptırılmalıdır.

Bireyin algıladığı uyarıcıya tepki göstermesi için dikkatini ona yöneltebilmesi gerekir. yapılan Bütün çalışmaların süresini aşamalı olarak artırmak dikkatini yoğunlaştırma süresinin artmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca bunun yanında bireyin dikkatini yoğunlaştırmak amacıyla bireyin ilgisi ve becerileri doğrultusunda; yapboz, işitsel ve görsel hafıza oyunları, bireysel ve grup oyunları, labirentler, bulmaca, noktalar birleştirme çalışmaları yapılabilir.

Konuşmalarda konuşanın yüzüne bakma, sözünü kesmeden dinleme, dinlediğini uygun jest, mimik ve hareketlerle gösterme, Konuşma boyunca dikkatini sürdürme, konuşan kişiye gerektiğinde sözel olmayan tepkiler (gülümseme, alkışlama vb. ) gösterme çalışmaları yapılmalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğünde algısal bellek (görsel-işitsel-dokunsal), kısa süreli, uzun süreli ve işleyen bellek ile ilgili güçlükler yaşanabilir.

Yönergeleri istenen sürede gerçekleştirmesi için söylenen sayı, kelime ve cümle dizisini, gösterilen hareketi tekrar etme, birçok nesne arasından saklanan, yeri değiştirilen ve ortama eklenen nesnenin adını söyleme, bir resme, olay kartına, nesnelere vb. kısa bir süre bakıp değişikliği söyleme çalışmaları yaptırılmalıdır.

“Bilgiyi gerektiğinde kullanır.” kazanım çalışılırken yeni öğretilecek bilgileri gruplandırarak verme, daha önce bildiği ve kendisi için anlamlı olan bilgilerle eşleme, yakın geçmişi hatırlama, tekerleme, şiir ezberletme, öykü okuyup ilgili sorular yanıtlama, tekrar etme vb. çalışmalar yapılabilir.

İşleyen bellek bir bilgiyi onunla işlem yapıncaya kadar akılda tutabilme becerisidir. Hem kısa hem de uzun süreli hafızanın ortaklaşa çalışmasını gerektiren bir bellek türüdür. İşleyen belleği geliştirmek için ardışık bilgilerin (gün, ay, ritmik sayma, alfabe vb. ) düzden ve tersten tekrarını yaptırma, bireyin bulunduğu gelişim düzeyine uygun olarak zihinden problem çözme ve işlem yapmasın isteme (100′ den geriye 7’şerli sayma vb. ), eşleme (haftanın günleri ile haftanın günlerinin sıra numarasın eşleştirme vb. ) gibi çalışmalar yapılabilir.

Bellek ile ilgili çalışmaları yaparken bireyin hangi duyusal algısının daha güçlü olduğunu belirlemek ve bunu hatırlamada yardımcı olarak kullanmaya dikkat edilmelidir.

Özel Öğrenme Güçlüğünde organize olamama bireyin akademik alandaki başarısını ve günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Organize olma becerilerinin kazandırılması için planlama aşamasında; bireyin yapacağı faaliyetleri, faaliyetlerin süresini ve başlama zamanını belirleme, yaptığı plana uyma, plan değerlendirme, başladığı bir çalışmayı (ödev, oyun, proje vb. ) tamamlama, düzenli ve eksiksiz not alma (ödevlerini, anlatşlanları, alışveriş listesi, telefon numaraları ve iletim mesajlar vb. ), bağımsız olarak çalışma, zaman etkin kullanma çalışmaları yaptırılmalıdır.

Organize olma becerilerini bireyin kazanıp kazanamadığının takip edilebilmesi bireyin okul ve ev ortamında sergilediği davranışlarının gözleme dayalı değerlendirildiği bir form (Ek-1) geliştirilebilir.

Bu form, gün içerisinde bireyin dikkati, verilen bir işi tamamlama becerisi, davranışları, sosyal ilişkileri hakkında eğitimciye bilgi vermelidir. Bu uygulama davranış kontrol kazandırma ve organize olma becerilerinin genellenmesinin izlenmesi açısından oldukça işlevseldir.

“Olay, olgu ve durumlar olu sırasına göre sıralar.” kazanımı için haftanın günleri, ayları, mevsimleri, sayıları, alfabeyi sırayla sayabilme, karışık verilen zaman ögelerini doğru sıralama, verilen bir zaman diliminin öncesini ve sonrasını (çarşambadan sonra hangi gün gelir, hazirandan önce hangi ay gelir gibi) söyleme, verilen bir öyküyü sırasıyla anlatıma, karışık bir sırayla verilmiş resimli öykü kartlarını sıraya dizme, sıralı verilen bir sayı ya da harf dizisinde eksik olan harf ya da sayıy bulma, üç veya daha fazla aşamalı verilen bir işi sırasına uygun yapma çalışmaları yapılmalıdır.

“Beden duruşuna göre yönleri ayırt eder.” kazanım çalışılırken kendi bedeninde, kendi bedeninde çapraz olarak ve karşısındakinin bedeninde sağ-sol ayırt etme, mekanda yönelme ve pozisyon algılama, yön (doğu-batı, kuzey-güney) kavramlarını ayırt etme çalışmaları yapılmalıdır.

Kaba motor becerilerini geliştirmeye yönelik yuvarlanma, takla atma, sürünme, sek sek, yürüme (denge tahtasi, çizgi üzerinde vb. ), türmanma, top atma, ip atlama, dans etme çalışmaları yapılmalıdır.

El göz koordinasyonunu geliştirmek için delikli yüzeylere uygun gereçleri takma çıkarma, ipe boncuk dizme, makarna vb. malzeme dizme, duran/hareketli nesneye sopayla vurma, belirlenen hedeflere nesne fırlatma (basket potası, kale, dart, bowling vb. ), hareketli nesneyi tutma, kurall kağıt katlama ve kesme, kurallı boyama, sebze meyve soyma vb. çalışmalar yapılmalıdır.

El parmak çalışmalarında parmakları açma-kapatma, başparmakları kendi ekseninde döndürme, başparmağı eldeki diğer parmaklara değdirme, bir zemin üzerine parmaklarını bastırma, iki parmak arasına nesne sıkıştırıp nesneyi düşürmeden eli aşağı yukarı hareket ettirme, kil, oyun hamuru vb. malzemeleri şekillendirme, klavye kullanma, piyano, ritim aletleri çalma, makasla kesme, elekle eleme gibi hareketleri taklit etme çalışmaları yapılmalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireyler öğrenmeyi öğrenme ve verimli ders çalışma açısından da sıkıntı yaşarlar. Bu nedenle bu becerileri geliştirmeye yönelik de çalışmaların yapılması gereklidir. Örneğin; öğrenme sürecini bireyin kendisinin gözden geçirmesi (şu anda hangi konuyu öğreniyorum?, Eksiğim var mı?, şu aşamada ne yapmam gerekiyor?, Bu konunun daha önceki konularla ilişkisi nedir? vb. ) gerekir.

“öğrenmeye Hazırlık” modülüne ilişkin çalışmalar yapılırken açık anlatım, benzetim, mikro öğretim, aktif öğretim, bilgisayar destekli öğretim, gösteri, yaparak yaşayarak öğrenme, soru-cevap, model olma, oyun, drama, rol oynama, tartışma, örnek olay incelemesi, problem çözme, gezi-gözlem yöntemleri kullanılmalıdır.

“Öğrenmeye Hazırlık” modülüne ilişkin çalışmalar yapılırken etkinlikler çok duyuya (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik) yönelik olarak planlanmalıdır.

Etkinlikler sırasında ortam, az uyaranlı, sade ve bireyin dikkatini dağıtmayacak şekilde düzenlenmelidir. Etkinlikler sırasında bireyin kendi hatasını kendisinin bulmasına imkan sağlanmalı ve olumlu davranışları pekiştirilmelidir.

“Öğrenmeye Hazırlık”, görsel, işitsel, dokunsal algılama, dikkat ve bellek, organize olma, sıraya koyma, oryantasyon ve motor becerileri geliştirici çalışmalara yönelik planlandığından etkinlikler; bireyin öncelikli ihtiyaçlarına uygun olarak kolaydan zora doğru seçilmeli, çalışmaya başlarken bireyin dikkatini toplamaya yönelik bir giri yapılmalı, eğitim sırasında hangi konuların işleneceği bireye açıklanmalı ve etkinliklerin süresi bireyin özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde kısa molalar verilecek şekilde planlanmalıdır.

Modülde yer alan kazanımların pekiştirilebilmesi açısından etkinliklerin sık sık tekrarlanması ve aile tarafından da uygulanmasına yönelik önlemler alınmalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğünde bireyler sıklıkla başarısızlık duygusu yaşadıklarından etkinlikler sırasında bireyin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için birey cesaretlendirilmelidir.

Öğrenme Güçlüğü Öğrenmeye Hazırlık Programının İçeriği

A. Görsel Algı

Görsel Ayrımlaştırma
Görsel Figür-Zemin ilişkisi
Uzaklık-Derinlik-Boyut Algısı
Görsel Ardışıklık

B. İşitsel Algı

İşitsel Ayrımlaştırma
İşitsel Figür-Zemin ilişkisi
İşitsel Ardışıklık
Fonolojik farkındalık

C. Dokunsal/Kinestetik Algı

Dokunsal Ayrımlaştırma
Kinestetik Ayrımlaştırma

D. Dikkat Geliştirme

Ayırt Etme-Gruplandırma
Dikkati Yoğunlaştırma
Dikkati Sürdürme
Dikkati Yeniden Toplama

E. Bellek Geliştirme

Görsel-İşitsel Bellek
Kısa Süreli Bellek
Uzun Süreli Bellek
İşleyen Bellek

F. Organize Olma

Plan Yapma
Planlı çalışma
Bağımsız çalışma
Zamanı Etkin Kullanma

G. Sıraya Koyma

H. Yönelim Becerileri

Sağ Sol Ayırt Etme
Yön Bulma

I. Motor Beceriler

1. Kaba Motor Beceriler

a. El Ayak Koordinasyonu
b. Denge
2. İnce Motor Beceriler
a. El Parmak Koordinasyonu
b. El göz Koordinasyonu

Öğrenmeye Hazırlık Programı Ölçme Değerlendirme

“Öğrenmeye Hazırlık” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

A. Kaba değerlendirme

a. Kaba Değerlendirme Formunda”öğrenmeye Hazırlık” kazanım değerlendirilmesinde bağımsız olarak yapılan beceriler (+), bağımsız olarak yapılamayan beceriler (-) olarak işaretlenmelidir.”Açıklama” Bölümünde ise değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.

b. Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve yardımda bulunulmamalıdır.

c. Kaba değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yapılarak BEP hazırlanmalıdır.

B. Öğretim öncesi değerlendirme

a. Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosunda yer alan”öğretim öncesi değerlendirme” sütununa işaretlenmelidir.

b. Yapılan kaba değerlendirme sonucunda “Sesleri tanır.” kazanımının yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.

c. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan “Sesleri tanır.” kazanımı alt basamaklara ayrılmıştır:

Ses çıkaran saklanmış bir nesnenin yerini bulur.
Dinletilen (bilinen) hayvan sesinin, hangi hayvana ait olduğunu söyler.
Dinletilen taşıt sesinin hangi taşıta ait olduğunu söyler.
İçine değişik malzeme konularak hazırlanmış ikisi aynı birisi farklı üç ses kutusundan farklıı ses çıkaranı bulur.

Dinletilen doğa olayı ile ilgili bir sesin hangi doğa olayına ait olduğunu söyler.

İçine iki değişik malzeme konularak hazırlanmış dört ses kutusundan aynı sesi çıkaran kutular eşleştirir.

Dinletilen sesi, uygun resimle eşleştirir. “Öğretim öncesi değerlendirme” sütununa “Sesleri tanır.” kazanımı ile ilgili işaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve yapıp yapamadığına bakılır. gerçekleştirdiği her bir basamak için (+), gerçekleştiremediği basamaklar için (-) ifadeleri kullanılır.

C. Öğretim sürecini değerlendirme

a. Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans Kayıt Tablosunda yer alan”öğretim sürecini değerlendirme” sütununa işaretlenir.

b. Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda bireye sesleri tanır kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim yapılacaktır.

c. Her ders saatinin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı Performans Kayıt Tablosuna işlenir.

Performans Kayıt Tablosunun sonunda yer alan”Aile Bilgilendirme” Bölümüne,”Sesleri tanır.” kazanımının hem öğretiminin hem de kalıcılığının sağlanabilmesi için evde yapılacak olan tekrarlar ile ilgili açıklamalarda bulunulacaktır.

D. Son değerlendirme

a. Örnek alınan kazanım”sesleri tanıma” becerisi olduğu için öğretim sürecinde yapmı olduğumuz son ders saati değerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu kazanım için son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmıştır.

b.”Öğrenmeye Hazırlık” modülünde bulunan, hecelerdeki ses sırasını ayırt eder, yönergeleri istenen sürede uygular, sorulan sorulara cevap verir, sorular sorar vb. kazanımlar için ise Performans Kayıt Tablosunda öğretim süreci değerlendirme basamakları gerçekleştiği (“+” ya da”B” olarak işaretlendiği ) zaman farklı soru ve materyallerle ezbere yapılıp yapılmadığını değerlendirmek amacıyla Son değerlendirme Formu hazırlanmalıdır.

c. Son değerlendirme sonucunda tüm alt basamaklar”+” ya da”B” olarakişaretlendiğinde kazanımın gerçekleştiği,”-” ya da” Sİ, MO veya FY”işaretlendiğinde ise kazanımın gerçekleşmediği ve öğretimin tekrar edilmesi gerektiğine karar verilir.

E. Öğretim sonrası (Dönem Sonu) değerlendirme

a. Bireyin gelişimi, öğretim süreci değerlendirme sonuçlarına uygun olarak her ay sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’na işlenecektir.

b. Dönem Sonu Performans değerlendirme Formu doldurulurken kazanıma hangi ayda başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna, kazanım bir ay içinde gerçekleşti ise”+” olarak işaretlenir. Kazanım sonraki aylarda da devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

c. Dönem sonunda öğretimi yapılamayan ve öğretimi tamamlanamayan kazanımlar da”Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu”na kaydedilecektir.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi yapılamayan kazanımların gerekçeleri ayrıntılı olarak 1. öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri 2. Öğretime başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleşmedi ise hangi alt basamakta kalındığı RAM Bilgilendirme Bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BEP    ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ    KÜTÜPHANE   ANA SAYFA   İLETİŞİM

1 cevap

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın