Özel Eğitim Kanunu

Özel Eğitim Kanunu

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Kanun hükmünde Kararnamenin amacı, Özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim Görme Haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esaslar düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun hükmünde Kararname; Özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolayl olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve Programları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanun hükmünde Kararnamede geçen;

a)”Özel eğitim gerektiren birey”, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi,

b)”Özel eğitim”, Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için ÖZEL olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim Programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,

c)”Kaynaştırma”, Özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçların en üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamların ,

d)”Tanılama”, eğitsel amaçla, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi sürecini,

e)”Bakanlık”, Milli eğitim Bakanlığını, ifade eder.

Özel eğitimin temel ilkeleri

Madde 4 – Türk Milli eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda Özel eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır:
a) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde Özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
b) Özel eğitime erken başlamak esastır.
c) Özel eğitim hizmetleri, Özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.
d) Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performanslar dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.
e) ÖZEL eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonların sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.
f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim plan geliştirilmesi ve eğitim Programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.
g) Ailelerin, Özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılma sağlanması esastır.
h) Özel eğitim politika geliştirilmesinde, Özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.
i) Özel eğitim hizmetleri, Özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacakşekilde planlanır.

İKİNCİ KISIM
eğitim öğretim

BİRİNCİ BÖLÜM
eğitim öğretim

Tanılama-değerlendirme-Yerlestirme
Madde 5 – Her asamadaki tanilamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçlar dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir.
Tanılama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin de görüşü alınarak katılım sağlanır.

Erken çocukluk dönemi eğitimi
Madde 6 – Erken çocukluk dönemindeki Özel eğitim hizmetleri ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayali olarak evlerde ve kurumlarda sürdürülür.

Okul öncesi eğitimi
Madde 7 – Tanısi konulmus Özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim Özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, Özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir.

ilköğretim
Madde 8 – Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu ilköğretim çağına gelmiş Özel eğitim gerektiren çocuklar için hazırlık sınıflar açılabilir.
Hazirlik sınıflarınin amacı, öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri ile gereksinimleri doğrultusunda onlari örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmektir.
Özel eğitim gerektiren bireyler, ilk öğretimlerini Özel eğitim okulları ve/veya diğer ilköğretim okullarında sürdürürler.
Zorunlu ilköğretim Programlarının amaçların gerçekleştirecek durumda olmayan bireyler için gelişim alanlarındaki performans düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim Programlarının uygulanacağı kurumlar açılır.

Ortaöğretim
Madde 9 – Özel eğitim gerektiren bireyler, ortaöğretimlerini Özel eğitim okullarında ve/veya diğer genel ve mesleki teknik ortaöğretim okullarında sürdürürler.

Yükseköğretim
Madde 10 – Özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde yükseköğretim imkanlarından faydalanabilmeleri için gerekli ÖZEL tedbirler alınır.

yaygın eğitim
Madde 11 – Özel eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda farklı konu ve sürelerde, Özel eğitim gerektiren bireyler için temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, ise ve mesleğe hazırlamak amacıyla yaygın eğitim Programları düzenlenir. Özel eğitim gerektiren bireylerin aileleri ve yakın çevrelerinin bireyin gelişim sürecinde aktif rol almalarına ve onlarla birlikte yaşama becerilerini geliştirmelerine yönelik yaygın eğitim Programlarına öncelik verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
eğitim Ortamlar

Kaynaştırma
Madde 12 – Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanilarak sürdürülür.

Özel eğitim okullarında eğitim
Madde 13 – Benzer yetersizlikleri olan akranları ile birlikte ayrı bir okul veya kurumda eğitim Görmeleri gereken Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimi, uygun kaynaştırma modelleri ile düzenlenerek, Özel eğitim okul ve kurumlarında sürdürülür.

Özel eğitim desteği
Madde 14 – Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim ortamlarında devam ettiği eğitim Programlarının amaçların gerçekleştirmek üzere Özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve grupla eğitim imkanları sağlanır.
Herhangi bir eğitim kurumuna devam edecek durumda olmayan zorunlu eğitim çağındaki Özel eğitim gerektiren bireylere yetersizlikten etkilenme düzeyine bakılmaksızın temel yaşam becerilerini geliştirme ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim Programları uygulanır.

eğitim Programları
Madde 15 – Özel eğitimde, eğitim Programları bireylerin eğitsel performanslar dikkate alınarak ve Programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır.
Özel eğitim okul ve sınıflarında normal okul Programları uygulanır, ancak; öğrencilerin özellikleri ve öğrenme yeterlilikleri dikkate alınarak, söz konusu programlarda denkligi bozmayacakşekilde düzenlemeler yapılır. Özel eğitim okul ve sınıf Programları, öğrencileri, eğitimlerini normal okullarda akranlarıyla birlikte sürdürecek yeterliliklere ulaştırmayı amaçlayan bir yaklaşımla hazırlanır.
Özel eğitim okul ve sınıflarında süreleri ve içerikleri öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış Özel eğitim Programları da uygulanabilir. Bu Programları tamamlayanlara verilecek diploma veya sertifikaların denkliği ile üst öğrenim kurumlarına devam gibi konular ve öğrenciye saglayacag haklar Bakanlıkça belirlenir.
Özel eğitim gerektiren bireyleri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda i hayatında geçerliligi olan görevlere hazırlayıcı i ve meslek eğitim Programları; uygulama ağırlıkl ve bireyin o içi veya mesleği amaçlanan yeterlilikte yapmasını sağlayacakşekilde sürdürülür.

değerlendirme
Madde 16 – Normal akranları ile birlikte eğitim gören Özel eğitim gerektiren öğrencilerin hazırlanan eğitim planındaki amaçları gerçeklestirme düzeyleri, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak, özür ve özellikleri dikkate alınarak sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.
Özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin değerlendirilmesinde, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında konulan amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumlar ve görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Koordinasyon

Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
Madde 17 – eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile Özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere her ilde milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak il milli eğitim müdür yardımcıs veya şube müdürü Başkanlığında Özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi kurulur.
İllerde Özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu birim tarafından yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel eğitim Okul ve Kurumları

Özel eğitim okulları
Madde 18 – Durumlar ayrı bir okulda Özel eğitim gerektiren bireyler için özür ve özelliklerine uygun gündüzlü veya yatılı Özel eğitim okulları açılır.
Birden fazla özür bulunan öğrenciler için Özel eğitim okullarında Özel eğitim sınıflar açılabilir.
Özel eğitim okullarında açılan yaygın eğitim Programlarına katılan Özel eğitim gerektiren bireyler ile söz konusu okulların aile eğitimi Programlarına katılanlardan öğrencilerin birinci derecede yakın eğitimleri süresince iaşe ve ibateleri Bakanlıkça karşılanır.

Özel eğitim Kurumları
Madde 19 – Özel eğitim gerektiren biriylere Özel eğitim desteği sağlamak veya onları iş ve mesleğe hazırlamak veya örgün eğitim Programlarından yararlanamayacak durumda olanların temel yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündüzlü Özel eğitim kurumları açılabilir.
Özel eğitim kurumlarında, Özel eğitim gerektiren biriyleri i hayatında geçerliligi olan görevlere hazırlamak amacıyla açılan i ve meslek kurslarına devam edenler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı çıraklık ve Meslek eğitimi Kanunu’nun çırak öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

diğer okul ve kurumlarda Özel eğitim
Madde 20 – Durumlar normal akranları ile birlikte eğitim Görmeye uygun olan Özel eğitim gerektiren bireyler, eğitim ve öğretimlerini resmi ve ÖZEL okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sürdürürler. Bu okullarda Özel eğitim gerektiren bireylere Özel eğitim desteği sağlamak üzere yardımcı derslikler oluşturulur, ÖZEL araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve diğer ÖZEL tedbirler alınır.
Durumlar ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrenciler için özür ve özelliklerine göre okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Özel eğitim sınıfları açılır.
çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinde de bu tür uygulamalara yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel eğitime Destek sağlayan Kurumlar
Rehberlik ve araştırma merkezleri
Madde 21 – Rehberlik ve araştırma merkezleri, eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaların yanısıra Özel eğitim gerektiren bireyleri de Tanılamada belirtildiğişekilde inceler, Tanılar, yerleştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir ve bu bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar.
Nüfus ve hizmet potansiyeline göre merkez ve diğer ilçelerde de rehberlik ve araştırma merkezleri açılabilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi
Madde 22 – örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri götürmek üzere eğitim öğretim kurumlarında kurulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri, kurumlarındaki Özel eğitim gerektiren bireylere de eğitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre bu hizmetleri sunar.
Bu servisler, rehberlik ve danışma hizmetlerini yürütürken bölgelerindeki rehberlik ve araştırma merkezi ile diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparlar. DÖRDÜNCÜ KISIM
çeşitli HÜKÜMLER

Okul ve kurum Açma
Madde 23 – Özel eğitim okul ve kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezleri Bakanlıkça açılır.
gerçek ve tüzel kişiler Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı ÖZEL öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak ÖZEL okul veya kurum açabilirler.
Bakanlık, 625 sayılı ÖZEL öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış ve hisselerinin tüm kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara ait Özel eğitim okul ve kurum hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve öğrencilere maliyeti düşürmek amacıyla, bu okul ve kurumlara eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında personel, program gibi destekler sağlayabilir.

Resmi ve ÖZEL öğretim kurumlarında Özel eğitim
Madde 24 – Resmi ve ÖZEL okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumları; kendi çevrelerindeki Özel eğitim gerektiren bireylere Özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler.
Söz konusu okul ve kurumlarda, Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim-öğretim Görmelerini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınır.

Personel
Madde 25 – Özel eğitim okul ve kurumları ile Özel eğitime destek saglayan okul ve kurumların eğitim öğretim sınıfi personel ihtiyacı öncelikle karşılanır; ihtiyaç duyulan uzman personel atanır veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak görevlendirilir.

Teftiş ve Denetim
Madde 26 – Özel eğitim okul ve kurumları ile Özel eğitime destek saglayan kurumların faaliyetlerinin tefti ve denetimi Özel eğitim ve/veya rehberlik ve psikolojik danışma alanlarında yetişmiş müfettişlerce yapılır.

Özel eğitim araçları
Madde 27 – Resmi okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimlerini sürdürdÜkleri sürece, Özel eğitim gerektiren bireylerin bu hizmetlerden etkinşekilde yararlanmalarını sağlayacak her türlü araç-gereç ihtiyaçları Bakanlıkça karşılanır.

Kaldırılan HÜKÜMLER
Madde 28 – 12/10/1983 tarihli ve 2916 sayılı Özel eğitime Muhta çocuklar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde – Bu Kanun hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir. Söz konusu yönetmelikler, bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkartılır.

Yürürlük
Madde 29 – Bu Kanun hükmünde Kararname yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 30 – Bu Kanun hükmünde Kararname HÜKÜMLERini Bakanlar Kurulu yürütür.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ      KÜTÜPHANE

ANA SAYFA       İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir