ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı - ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ

TANI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tel: 0212 320 08 09
Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme biçimleri dikkate alınmalıdır. Destek Eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmalıdır. öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, ara -gere ve materyaller seçilmelidir. Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, resimden yaz�ya, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir. çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir. günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmalı ve etkinliklerle çeşitlendirilmelidir.

A. Destek Eğitim Programı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına nasıl Kaynaklık Eder?

ÖZEL Öğrenme Güçlüğü olan birey için BEP geliştirme birimince hazırlanacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları, gelişim basamakları göz önüne alınarak hazırlanmış olan ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı'na dayalı olarak oluşturulacaktür. BEP hazırlanırken bireyin güçlük yaşadığı alanlar ile akademik performansı belirlenmelidir. Performans alınırken esas olan, programda belirtilen kazanımların hangilerini yapabildiğidir. Bireyin gerçekleştiremediği kazanımlar, verilecek Eğitim için yol gösterecektir. Bu amaçla ölçme ve değerlendirme BÖLÜM�nde örneği verilen Kaba değerlendirme Formu kullanılarak bireyin Programın hangi düzeyinde performans gösterdiği tespit edilebilir. Modüller içerisinde yer alan kazanımlar, aynı zamanda gelişim basamaklarına ve bireyin yetersizlik tür�nde ula�abilece�i olası maksimum düzey göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. BEP içerisinde yer alacak uzun dönemli hedefler ve buna bağlı kısa dönemli hedefler, bireyin yetersiz olduğu kazanımlardan öncelik sırasına göre belirlenecektir. Verilecek Eğitim etkinliği sonunda ilerlemeyi ölçmek için yapılacak değerlendirme süreci, yine programa dayalı olarak gerçekleştirilecek olup bireyin BEP'inde yer alan kazanımlarla sınırlı olacaktır."ölçme ve değerlendirme" BÖLÜM�nde örneği verilen Performans kayıt Tablosu kullanılarak bireyin ay içerisindeki kazanımlar net olarak görülecektir. Bu performans tablolarında bireyin gelişim düzeyine temel teşkil eden basamaklar Tanımlanmış olup gerekli olduğunda bu basamaklara ait alt hedefler oluşturulabilir. içerikleri hem performans al�m�nda hem de değerlendirmede kontrol listesi olarak kullanılabilecek şekilde hazırlanmış olup uygulamacın�n günlük çalışma planlamasında görülecektir. Y�l sonunda toplam ilerlemeyi Görmek ve rehberlik ve araştırma merkezine bireyin geldiğii düzeyi bildirmek için"ölçme ve değerlendirme" BÖLÜM�nde verilmi olan Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu kullanılacaktür. ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Tanısın�n haricinde bireyin başka yetersizliği olması durumunda diğer yetersizliçin belirtileri, özellikleri ve bireyin bu yetersizli�e yönelik ihtiyaçları dikkate alınarak BEP hazırlanmalı, BEP hazırlama aşamasında bu engele yönelik destek Eğitim Programlarından bireyin ihtiyacına uygun kazanımlara yer verilmelidir.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nedir?
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Özel Eğitime ihtiyacı olan bireyin gelişimi veya ona uygulanan Programın gerektirdiği disiplin alanlarında (�z bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun Eğitim ortamlarından (okul, Özel Eğitim okulu, ÖZEL sınıf, mesleki Eğitim merkezi vb.) ve destek hizmetlerden (destek Eğitim odas , sınıf i�i yardım, dil ve Konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dok�mand�r. Bu dok�man aile, öğretmen ve ilgili uzmanların iş birliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının �geleri Nelerdir?

Bireyin o andaki eğitsel i�levde bulunma veya performans düzeyi
Ayr�nt�l değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, bireyin yapabildikleri ve yapamad�k betimlenmesidir. �lerlemelerin görülebilmesi için performans düzeyinin betimlenmesi son derece önemlidir. çünkü bu betimlemeler değerlendirme sonuç a��k ve anlaşılır olmasın Ayrıca bireyin belirli gereksinimlerini Tanımlamayı ve öncelik sırasına dizmeyi sağlar.

E�itsel performans düzeyi, bulunduğu gelişim evresi ve yaş gibi faktörler dikkate alınarak belirlenen bir yılın sonunda gerçekleşecek uzun dönemli amaçlar Uzun dönemli amaç; bireyin bir öğretim dönemi ya da bir öğretim yıl sonunda gerçekleştirmesi istenen davranışlardır. Yıllık amaçlar da denilebilir. Uzun dönemli amaç seçiminde; bireyin önceki başarıs , bireyin var olan performans düzeyi, bireyin tercihleri, seçilen amaçların uygulanabilirli�i, bireyin öncelikli gereksinimleri, amaçların kazanım için ayrılan zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun dönemli amaçlar; a) Bireyin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalı, b) Uzun dönemli amaç a��k�a Tanımlanmal , c) Uzun dönemli amaçlar ölçülebilir olmalı, ) Anlaml olmalı, d) kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.

Uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar Bireyin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen amaçlardır. kısa dönemli amaç ifadelerinde birey, beklenen davranışın Tanımlanması, davranışın koşul belirlenmesi (sÖZEL istekler ya da yönergeler, yazılı istekler ya da yönergeler, ara -gereçler, gereksinim duyulan yardım düzeyi, çevresel ortam ve uyarlamalar) �gelerine yer verilmelidir.
   • Bireye saşlanabilecek Özel Eğitim ve destek hizmetleri
   • Bireye sunulacak olan hizmetlerin ne zaman ba�layaca� , devam edeceği ve bitece�i süreyi, değerlendirme zamanların belirten bir zaman �izelgesi
   • Bireye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler
   • BEP'in objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl değerlendirilece�inin belirtilmesi

    Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları nasıl ve Kimler tarafından Geliştirilir?
    BEP'in geliştirilmesi için bireyi farklı alanlarda değerlendirecek, onun normal, ÖZEL ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sa�layıp kararları alacak bir ekip oluşturulur. Bu ekipte, kurum yöneticisi, Özel Eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, kurum psikolo�u veya rehber öğretmeni, ihtiyaca göre dil ve Konuşma terapisti, odyolog, fizyoterapist, sosyal çalışmac , t�p ve sağlık personeli gibi farklı uzmanlar bulunur. BEP ekibinin anahtar üyesi bireyin ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre bireyin kendisi de kat�labilir.

   B. öğretim Yöntem, Teknik ve Yaklaşımları

   ÖZEL Öğrenme Güçlüğü olan bireyler öğrenirken daha farklı tekniklere gereksinim duyarlar. öğretim Programlarında çoklu duyuya dayalı öğretim tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. A�a��da yer alan tekniklerin hepsi öğretim Programının içinde yer almalıdır.

   Anlatüm (Sunu ):
   Anlatüm yöntemi, sözlü anlatüm gerektiren Bütün Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bu yöntem bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında etkilidir. Ayrıca aynı anda çok sayıda kişiye hitap edilebilmesi nedeniyle avantajl�d�r. Ancak bu yöntem daha çok işitme organ�na hitap ettiçinden tek başına yetersizdir. Bu yöntemin etkili olabilmesi için diğer Bütün metotlarla birlikte kullanılmalıdır.

   Soru-Cevap: Soru-cevap yöntemi, başka yöntemlerin içinde kullanılan soru-cevap tekniçinden ayrı olarak dersin ba�tan sona soru-cevap şeklindeişlenmesidir. Soru-cevap yönteminin uygulamas genellikle tart��ma ve yoklama (sınav) şeklinde olmaktadır. Burada diyalogdan ziyade, çok kişi arasında belli bir konuda sistemli bir fikir alışverişi söz konusudur. Soru-cevap yöntemi bireyin dinleme ve fikir �retme becerisini geliştirir, hatürlama, yarg�lama, değerlendirme, karar verme ve yarat�c d���nmesini sağlar. Bireyi g�d�ler ve sosyalle�tirir.

   Tart��ma:
   Tart��ma, iki veya daha çok kiçinin karşılıklı konu�arak, birbirini dinleyerek, ele�tirerek,gerektiğinde sorular sorarak herhangi bir konuyu incelemesine dayanan bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem bireye nasıl tart���laca��n ��retir. Bireyin ele�tiri yapma ve karşıt d��önceleri hoşgörü ile karşılama yeteneklerini geliştirir. Birey kendini kontrol etmeyi ve disiplinli davranmayı öğrenir. Bireye konuyu çözümleme, kavrama, yorumlama ve problem ��zmede yardımcı olur.

   Problem ��zme:
   Bireyin aktif olarak katıldığı� , bilgi ve duygusal öğrenmenin bir arada olduğu bir öğretim yöntemidir. Problem ��zme yönteminde öncelikle problem tespit edilmeli, problemi iyice anlama, sınırland�rma ve Tanımlama yapılmal , problemin kaynağı olan ve problemi etkileyen faktörler tespit edilmeli ve probleme yönelik ��z�m yolları geliştirilmelidir. Bu yöntem ile birey ak�l y�r�tme, karar verme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, yardımla�ma ve Başka görüşlerinden faydalanmayı öğrenir. Ayrıca birey planlı ve düzenli çalışma alçıkanl�� , kendine güven ve sorumluluk duygusu kazan�r.

   Gezi-gözlem: Eğitim-öğretimde gözlem, varl�k ve olayların kendi tabii ortamlarında plnl ve amaçl olarak incelenmesi demektir. Bunun yanında gözlem, sınıfa bazı nesneler getirilerek sınıflarda da yapılabilir. gözlem yönteminde bireyin birçok duyu organ devreye sokuldu�u için ��renilen bilgilerin kalıcıl�k oranı yüksek olmaktadır.

   Laboratuar (Deney): Bireyin bilgilerini gözlem ve deneyler yaparak kazandı� , teorik bilgileri pratik olarak uygulad�� bir yöntemdir. Bu yöntem araştırmayı te�vik ederek bireyin analiz, sentez ve gözlem becerilerini artür�r. Birçok duyuya hitap etmesi nedeniyle öğrenilenlerin unutulmamas vegerektiğinde kullanılabilmesini kolaylaştırır.

   örnek Olay öncelemesi:
   Bu yöntemde bir olay sÖZEL olarak veya resim, film gibi tekniklerle sınıfa getirilir. Bireyler bu olayın nedenlerini, gelişimini ve mümkün sonuçların ortaya koyup tart���rlar. Bilgi ve tecrübelerini burada uygulanmaya koyarlar. Bu yöntem bireyin soyut düşüncelerini uygulamaya d�n��türme, bağımsız d���nme, fikir �retme ve tart��ma becerilerini geliştirir.

   Drama: Drama yöntemi sosyal hayat içinde ortaya ��kabilecek çeşitli durumlar , bireylerin oyuncu olarak katıldığıklar çeşitli sahneler içinde ortaya koymas�d�r. Bireye hangi durumlarda nasıl davran�lmasgerektiğini yaşayarak ��reten bir yöntemdir. Bireyin problem ��zme, dinleme, anlama, ak�c Konuşma ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir. Yarat�cölçü�n ve ifade becerisini artür�r.

   Beyin F�rt�nas : Bir konuya ��z�m getirmek, karar vermek ve fikir �retmek için kullanılan yarat�c bir tekniktir. Bu teknikte öncelikle sorunun ne olduğu belirlenmeli ve etkinlik zaman sınırland�r�lmalıdır. Etkinlik sona erdiçinde analiz ve değerlendirme yapılmalıdır.

   gösteri:
   �zleyici grubun önünde bir için nasıl yapılacağı�n göstermek ya da genel ilkeleri a��klamak için başvurulan tekniktir. Bu tekni�i uygulamak için etkin hazırl�k gerekir. Bu tekni�ikullanırken bilinmeyen terimlerin kullanılmasından kaçınılmalı ve bireylerde merak uyand�racak sorular sorulmalıdır.

   Rol Oynama: Bireyin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişili�e girerek ifade etmesini sağlayan tekniktir. Rol oynama bireye, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi, beceri ve anlayı kazandırmayı öngören ve oyun (drama) tekniklerinden yararlanma temeline dayalı deneysel bir Eğitim tekni�idir.

   Benzetim
   : S�n�f içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmi gibi ele al�p üzerinde e�itici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir tekniktir. Benzetim tekniçinin uygulanmasında öğrencilerin i g�rİleri gerçektir ancak Eğitimci tarafından ortaya konan durum ya da olay yapayd�r. Bu teknikle bireyin analiz ve sentez yapabilme, iletişim kurabilme becerileri geliştirilir.

   Bireyselleştirilmiş öğretim: Bireyler arasındaki bireysel farklıl���n giderilmesi, her öğrencinin öğrenme hızına uygun d��ecek bir öğretim yapılması, öğretimin bireyselleştirilmesi ile mümkündür. Bireysel öğretim tekniçinde öğretim, öğrenci merkezlidir. Bu teknik bireylerin öğretim etkinliçine aktif olarak katılma, nasıl öğreneceklerini kararla�türma vb. sorumlulukları y�klenmelerini gerektirmektedir.

   Aktif öğretim: Bireyin öğrenme sürecine doğrudan ve etkin olarak katılmasıd�r. Aktif öğrenmede öğrenilenler tart���l�r, hipotezler oluşturulur, inceleme ve araştırmalar yapılır. Bireye öğrenme sürecinin her aşamasında karar verme fırsat Tanınır. Birey kendi zaman plan�n yapar, istediği öğrenme amaçları ve etkinliklerini seğer, kendi gelişimlerini �l�er, kendi hatalar�n ve başarılar�n belirler.

   Bilgisayar Destekli öğretim: Bilgisayar�n bir dersin öğretiminde ara olarak kullanılmasıd�r. Bilgisayar destekli öğretim sürecinde tekrar ve al��türma, birebir öğretim, benzetim, problem ��zme, eğitsel oyun gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bilgisayar destekli öğretim öğrenciye geliştirdiği d���nme becerilerini kullanma fırsat sunar. Uygun öğretim Programları sayesinde birey kendi hızına göre �al���r ve istediği kadar tekrar yapma imkn�na kavu�ur.

   çoklu Duyuya Dayal öğretim: Görme, işitme, dokunma, koklama ve tat alma duyu iki ya da daha fazlas�n�n bir becerinin öğretilmesinde bir arada kullanılmasıd�r. ÖZELlikle Görme ve işitme duyusu ikilisinin diğer duyularla desteklenmesi, öğretimin etkinliçini artürmaktadır. Bilişsel süreçleri geliştirmede yer alan etkinliklerin bazılar çoklu duyuya dayalı öğretimde de bulunmaktadır. çoklu duyuya dayalı öğretimde ağırlık akademik konularla ilgili hazırlanmış ara -gere üzerinde yo�unla�maktadır. çok duyulu öğretim yaklaşım�nda çocuğun öğrenme problemlerinin dÖZELtilmesi için gerekli olan bilişsel süreçlerin geliştirilmesi sırasında diğer duyu organları da i�e koşulmaktadır.

   C. Eğitim Ortam düzenlenmesi


   Eğitim ortamı, bireyin etkileşimde bulunduğu ve öğretme-öğrenme etkinliklerinin meydana geldiğii çevredir. Psikolojik, sosyal ve fiziksel boyutlar olan bu çevrenin, Eğitim etkinliklerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Eğitim ortamlarına ilişkin uygulamaların yeterli düzeyde bilinmesi ve amaca uygun olarak düzenlenmesi, Eğitim için en temel koşullardand�r.


   ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı'ndaki"öğrenmeye Haz�rl�k","Okuma Yazma" ve"Matematik" Modüllerinde belirlenmiş kazanımların gerçekleştirebilmesi için ortamın fiziki özelliklerinin (birey sayısı, ���k, hava, ses, g�r�lt , gürünüm vb.) çok yönlü iletişim sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerekir. Modüllerde kullanılabilecek araç ve gereçler aşağıda verilmiştir.

   Oyuncaklar: yapılandırılmış kutu oyunları (haf�za kartlar , k�zma birader, bil bakal�m kim, bil bakal�m nerede vb.), yap bozlar, legolar, dikkat yo�unla�tür�c hareketli oyuncaklar, dart, kovalar, mikado, i�e ge�mi halkalar, kum havuzu, su havuzu, plastik meyveler, hayvan ta��t ve mutfak ara -gere maketleri, yapı inşa oyuncakları, delikli tahta, takma ��karma tahta ara -gereçler, top, k�p, tahta labirent, sesli oyuncaklar, tak-��kar oyuncakları, boncuklu labirent

   Müzik Aletleri: Zil, davul, def, fl�t, piyano, org, (orff aletleri) ritim �ubuklar

   Akademik Becerileri Destekleyecek Malzemeler
   : Geometrik �ekiller, �ivi tahtas (geobord), bloklar (birlik, onluk, yüzl�k sayma ve işlem bloklar ), � boyutlu harfler, sayılar, tangram, boncuk, fasulye, resimli kartlar, �yk kartlar , ses CD'leri, atlas, harita, kroki, bilgisayar, konsol oyunları (Wii, play station, nintendo)

   Kitaplar:
   Boyama kitaplar , kavram kitaplar

   diğer Malzemeler
   : Mandal, ip, boyalar, kutular, oyun hamurlar , çeşitli kalınl�kta renkli kalemler, kalem tutu�unu destekleyecek aparatlar, ayna, lastik, renkli fon kartonlar, farklı boylarda kavanoz, kutu ve �i�eler, renkli kuma�lardan kesilmi��erit kurdeleler, z�mpara k��tlar gibi ara -gereçler kullanılabilir.

ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı özür GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı DÜZEYİ VE GENEL AMAÇLARI
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı - ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı - ÖLÇME VE değerlendirme
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Aile Eğitiminin Planlanması
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı öğrenmeYE HAZIRLIK MODÜLÜ
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı OKUMA YAZMA MODÜLÜ
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı MATEMAT�K MODÜLÜ
Destek Eğitim Programları I ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı I Öğrenme Güçlüğü I Anasayfa
Bilgi Bankası I Özürlü Hakları I Özel Eğitim Kanunu I İletişim
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. ÖZEL Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm Hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sk. No:2/2 Okmeydanı Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı