ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı OKUMA YAZMA MODÜLÜ

TANI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tel: 0212 320 08 09

OKUMA YAZMA MODÜLÜ

MODÜLÜN AMACI

Okuma yazma becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR

 1. Yaz ara -gereİlerini Tanır.
 2. Yaz ara -gereİlerini kurallar�na uygunkullanır.
 3. Temel çizgiler çizer.
 4. Sesleri okur.
 5. Sesleri yazar.
 6. Heceleri okur.
 7. Heceleri yazar.
 8. Kelimeleri okur.
 9. Kelimeleri yazar.
 10. tümceleri okur.
 11. tümceleri yazar.
 12. Metin okur.
 13. Metin yazar.
 14. Etkili okur.
 15. Okudu�u metinle ilgili neden-sonuç ilişkisi kurar.
 16. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
 17. Okumaya istekli olur.
 18. Yaz�m kurallar�na uyar.
 19. Noktalamaişaretlerini yerindekullanır.

MODÜLÜN SÜRESİ

�n süresi 250 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. ilk okuma yazma öğretiminin genel amacı, bireye yaşam boyunca kullanaca� okuma ve yazman�n temel becerilerini kazandırmaktür. Okuma-yazma öğretiminde günümüze kadar çeşitli yöntemler kullanılm��tür. Bunlar ses temelli tümce yöntemi, ses yöntemi, hece yöntemi, sözcük yöntemi, karma yöntem, çözümleme yöntemi vb.dir. ÖZEL Öğrenme Güçlüğü olan bireylere özgü, ÖZEL bir okuma yazma yöntemi bulunmamaktadır. Ancak ÖZEL Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin özellikleri dikkate al�nd���nda ses temelli tümce yöntemi daha uygun olduğundan akademik beceriler �nde ses temelli tümce yöntemi temel alınarak kazanımlar belirlenmiştir.
 2. Programda okuma ve yazma etkinliçinin bir arada yürütülmesi esas alınarak buna yönelik kazanımlara yer verilmiştir. Okuma-yazma öğretimi kazanım gerçekleştirilmesinde birbirinin ön koşulu olan basamakların kazandırılması önem taşımaktadır. çünkü bir basamağın kazanımlar bir sonraki basamağın ön koşulu olabilmektedir.
 3. ÖZEL Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin ince motor becerileri zayıf olabilmektedir. Bu nedenle kalem tutmada, çizgi çizmede, resim yapmada zorlanabilirler. Temel çizgi çalışmalarına hazırl�k olarak verilen çizgi üzerinden çizme, kesik çizginin (A�amal olarak s�kl�� azalan) üzerinden çizme, modele bakarak çizme, havada, masada vb. yerlerde istenen biçimde çizgiler (dikey, yatay, e�ik, sa�a/sola) çizme çalışmaları yapılmalıdır.
 4. Serbest çizgi çalışmaları bireyin özelliklerine göre biti�ik e�ik yaz ya da d�z yaz�ya hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. Bu çalışman�n desteklenmesine yönelik bireyin çevresiyle Bütünle�mesi ve yaptıkların anlamlandırmas için bireylere çevrede görülen, bilinen varl�k ve nesnelerden se�ilmi çeşitli resimler yaptürma, karalama (�ember, bulut yapma vb.), Sürekli ve e�ik çizgi çizme (dalga, yılan, halat vb.), dik ve yatay çizgi çizme çalışmaları yaptür�lmalıdır.
 5. düzenli çizgi çalışmaları aşamasında iki çizgi tek aralık ve dört çizgi � aralıktan oluşan satür aral���na çizgi çizme, dört çizgi � aralıktan oluşan standart yaz aral���na çizgi çizme çalışmaları yaptür�lmalıdır.
  1. ilk okuma-yazma öğretimi aşamasında sesi hissetme ve Tanıma, sesi okuma ve yazma, sesten anlamlı heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları yapılmalıdır.
   1. Sesi hissetme ve Tanıma çalışmalarında; kelimenin içindeki sesi bulma, sesin geçtiği kelimeleri bulma, Tanıtşlan sesin hangi bireylerin ad�nda, hangi bitki, hayvan veya e�ya ad�nda olduğunu bulma çalışmaları yaptür�labilir. Kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulan�r. Bireyler örnekler vermeye özendirilir. Görsel ara -gereçlerden, drama yönteminden, �yk , �ark , tekerleme s�yleme gibi etkinlikler yapılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılabilir.
    1. Sesi okuma ve yazma çalışmalarında sesler alfabedeki sıralar�na göre değil, aşağıda verilen sıraya göre verilmelidir.
     1. grup: e,l,a,t
     2. grup: i,n,o,r,m
     3. grup: u,k, ,y,s,d
     4. grup: ,b, , ,z,
     5. grup: g,c,p,h

6. grup: ,v,f,j Gruplardaki seslerin yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ses grup düzenlenmesinde, seslerin yaz�m kolayl�� ve anlamlı hece, kelime �retmedeki işlevselli�i dikkate alınmalıdır. Bireye sesin nasıl okundu�u ve yaz�ld�� model olunarak gösterilmelidir. Al��türma sayfas�ndaki büyüğe �izilmi sesin üzerinden ok yönünde çizme çalışmas yaptür�lmal ve bu çalışma birey ��reninceye kadar tekrarlanmalıdır. Bireylerin satür aralıklar�na (Dört çizgi � aralık) yaz�lm� ses Örneklerinin üstünden kalemle çizmeleri sağlanmalıdır. Dört çizgi � aralıktan oluşan satür aralarına bireyler sesleri yazmal ; ne yazd�klar sorularak sesin doğru yaz�m ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir. Yaz�lmas zor olan a, A, k, y, g, G, f seslerinden önce, bu seslerin yaz�m�na yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılabilir. Sesler ��retilirken bu seslerden oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlan�labilir. Ayrıca ÖZEL adlar�n yaz�m ve/veya cümleye büyük sesle ba�lama kurallar�ndan hareket edilebilir. örneğin,"ela" kelimesi �retildiçinde bu kelimenin farklı anlamlar üzerinde durularak insan ad olan"Ela" kelimesinin yaz�m �ekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük sesin yaz�m �ekli üzerinde durulmalıdır.

c. ilk okuma yazma öğretiminin en önemli a�amas hece �retme; hecelerden kelime, kelimelerden cümle oluşturmad�r. Bu aşamada; verilen ilk iki sesin ardından bu seslerden heceler oluşturma, elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapma, verilen her yeni sesi, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme ve yeni heceler, anlamlı kelimeler oluşturma çalışmaları yapılmalıdır. Her ses grubundaki seslerin öğretimi tamamland�ktan sonra yapılan çalışmalar değerlendirilmelidir. Bir sonraki ses grubuna geçişte bireylerin daha önce verilenleri ��renmi olmalarına dikkat edilmelidir. Sesler verildik�e �retilen heceler artaca��ndan bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolayla�acaktür. Bu süreçte oluşturulan kelimelerden ÖZEL ad olanların ilk sesi ile cümle başlang�c�ndaki büyük ses yaz�m ve kullanımı e zamanl olarak verilmelidir. Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamlar üzerinde durulmalıdır. Bireyler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Olu�turulan kelime ve cümleler okunmal , yazılmalıdır.

. ��renilen kelimelerden, yeni cümleler ve cümlelerden metin oluşturulmalıdır. Metin yazd�r�l�rken doğru yazma ve yaz estetiçine özen gösterilmelidir. Bireyler yazılar�n dört çizgi, � aralıktan oluşan satür çizgilerine yazmalıdırlar.

 1. Serbest okuma yazma, ilk okuma yazma öğretim sürecinin son a�amas�d�r. Bu aşamada bireyin �iirleri, tekerlemeleri, hikyeleri ve okuma kaynaklarından se�tikleri metinleri okumas , kendisini yazılı olarak ifade etmesi ve yazşlanları okuyarak payla�mas sağlanmalıdır. Yaz�lar�n tek çizgili defter satür üzerinde yazmalıdır.
  1. Okuma, Eğitim Programları içinde önemli bir etkinliktir. Birey okudu�unu anlamlandır�rken görsel ve işitsel uyaranlar ile bunların anlamlar arasında �a�r���mlar gerçekleştirir. öğrenme, büyük ölçüde okudu�unu anlamaya bağlıdır. Okuma; bilişsel, duyu�sal ve davranışsal olmak üzere � boyutta ele alınmalıdır. Bunlardan birinin Eksikliği ya da yetersizliği okumayı olumsuz yönde etkileyecek, bireyin okudu�unu
  2. tam ve doğru olarak anlamamas�na neden olacaktır. Okuma öğretimi çalışmaları yapılırken bireylere h�zl , doğru ve anlayarak okuma becerisi kazandırma, okuma zevki verme ve onların sözcük da�arc���n zenginleştirme amaçlanmalıdır.
 2. Sesli okuma, gözle algılan�p zihinle kavranan sözcük ya da sözcük k�melerinin, Konuşma organlarının yardımıyla söylenmesidir. Sesli okumada temel amaç, yaz�n�n doğru ve Konuşma dilinin özelliklerini yans�tacak biçimde seslendirilmesidir. Başarılı bir sesli okuma için metnin tümce yapısına, anlatüm ÖZELliçine, yaz�m kurallar�na, h�zl okumadan ka��nmaya, sesin metindeki ana d��önceye ya da olayların özelliklerine göre ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Sesli okuma çalışmalarında, metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlam açıklanması, metinde geçen olayların canland�rılması, bireye metinle ilgili resimler gösterilerek metnin yüksek sesle okunmas , metin okunduktan sonra bireyin tekrar etmesi, metni okurken teyp kayd alınarak dinletilmesi gibi çalışmalar yapılmalıdır.
 3. Sessiz okuma, ses organlarından herhangi birini hareket ettirmeden gövde ve ba hareketleri yapmadan yaln�zca gözle yapılan okumad�r. ÖZEL Öğrenme Güçlüğü olan bireylerde bir metni okurken geri d�n��ler, satür atlamalar ya da satür�n başın yakalayamama ve gözlerinin hareketlerinde duraksamalar g�r�lebilir. Okuma öncesinde metnin bağlı� ve varsa resmi Hakkında Konuşma, metinde geçen bilinmeyen sözcükleri a��klama, okuma sonrasında metinle ilgili sorulara cevap verme, metnin ana d��öncesini s�yleme, metindeki olayı anlatan resimleri sıraya koyma, metni kendi sözcükleriyle �zetleme çalışmaları yapılabilir.
  1. Dinledi�i �yk veya izledi�i film, tiyatro vb. ile ilgili sorulan sorulara (kişi, yer ve zaman, olayların olu sırası, ana d��önce vb.) cevap verme, d���nd�klerini, duyduklar�n , g�r�p yaşadıklarını anlatma, bunlar ile ilgili sorulara cevap verme ve sorular sorma, belirlenen bir konu ile ilgili tart��maya katılma, gördüğü resmi yorumlama, olay kartlar�n sıralama, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurma, eksik veya yanlış olan bulma gibi çalışmalar yaptür�larak dinlediçini ve gördüğü�n anlama, anlatma ve yorumlama becerisi geliştirilmelidir. Ayrıca konuyu okumadan önce varsa giri , �zet, gözden ge�irme soruların ya da parçan�n sonundaki anlama ve yarg�lamaya
  2. ilişkin sorular okuma, ikinci aşamada bu sorulara cevap bulmak amacıyla okuma çalışmasıyla bireyin edindi�i bilgiye ilişkin farkındalığı artür�labilir.
 4. ÖZEL Öğrenme Güçlüğü olan bireyler okuma alçıkanl�� kazanmada güçlük yaşad�klar�ndan bu alçıkanl�� artürmaya yönelik belli bir plan doğrultusunda kitap okumaya özendirme çalışmaları yapılmalıdır. örneğin; kitab�n k�nyesini ��karma, okudu�u kitapla ilgili �zet ��karma, kitap okuma konusunda hedefler koyma, gazete, dergi ve �nternetten (e-kitap) yararlanarak araştırmalar yapma vb. çalışmalar yapılabilir.
  1. Etkinliklerde yazma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmeli, ÖZELlikle her düzeyde noktalamaişaretlerine ve yaz�m kurallar�na dikkat edilmelidir. Yazma çalışmaları; kontroll yazma, g�d�ml yazma ve serbest yazmadan oluşmaktadır.
   1. Kontroll yazmada bireyden, verilen sözcükleri ve tümce yapılar�n aynen ya da istenilen değişiklikleri yaparak yazmalar beklenir. Bu çalışmalar ile ana dildeki sözcükleri ve yapılar doğru şekilleriyle yazma becerisi kazandırılmalıdır.
   2. G�d�ml yazma çalışmalarıyla bireyden, ��rendi�i sözcükleri ve tümce yapılar�n kontroll biçimde kullanması ve anlamlı bir paragraf oluşturmas istenmektedir. G�d�ml yazman�n en s�k karşıla�şlan tür dikte çalışmas yapmaktür. Dikte çalışmas yapılırken metin yavaş okunarak bireyden yazmas istenir. Son olarak da bireyin kendi yazd���n kontrol etmesi ve dÖZELtmesi amacıyla metin yazılı olarak verilir.
   3. Serbest yazma çalışmalarıyla da bireyden duygu ve düşüncelerini ya da verilen bir konu Hakkındaki görüşlerini yaz�m kurallar�na dikkat ederek yazmas istenir. Yazma çalışmalarında göz önüne alınması gereken en önemli noktalardan biri de yazılı anlatümlar�n dÖZELtilmesidir. Bireyin yanlışlar�n kendisinin dÖZELtmesi en verimli yoldur.
 1. Dil bilgisi çalışmaları yaparken sözcükleri yapısına göre Tanıma ve kullanma, tümcenin yapısın oluşturan �gelerin anlamını bilme, tümcenin yapısın kavrama, ad, �n ad, ad�l, eylem olan sözcükleri kavrama, noktalamaişaretlerini yerinde kullanma, yaz�m kurallar�na uyma çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca, bireyin yazd�klar mutlaka kontrol edilmeli ve gereken dÖZELtmeler yapılmalıdır.
 2. Okuma yazma çalışmaları sırasında a��k anlatüm, gösteri, yaparak yaşayarak öğrenme, soru-cevap, model olma, oyun, drama, dramatizasyon, tart��ma, örnek olay yöntemleri kullanılabilir.
 3. Okuma-yazma çalışmaları sırasında gösterim panoları, grafikler, projeksiyon aracı, geometrik �ekiller, top, kelime k�p , boncuk, fasulye-�ubuk, resimli kartlar, yapbozlar, bulmaca, yaz tahtas (oyuncak), plastik ses kal�plar , kavram kitaplar , �yk kartlar , oyun hamurlar , renkli kalemler, ritim �ubuklar , renkli fon kartonlar, kaset-CD, kum havuzu, bilgisayar, kelime bulma oyunu (scrable), tabu oyunu gibi ara -gereçler kullanılabilir.

MODÜLÜN SÜRESİ

A. �LK OKUMA YAZMA

 1. Yaz Ara Gereİleri
 2. Satür Takibi Yapma
 3. çizgi çalışmaları

B. OKUMA YAZMA

1 Okuma 2 Yazma 3 Okudu�unu Anlama

C. D�L B�LG�S

 1. Yaz�m Kurallar
 2. Noktalama ��aretleri

MODÜLDE ÖLÇME değerlendirme

Okuma Yazma �nde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

A. Kaba değerlendirme

a.
Kaba değerlendirme Formunda"Okuma Yazma" �nde kazanım değerlendirilmesinde bağımsız olarak yapılan beceriler (+), bağımsız olarak yapılamayan beceriler (-) olarakişaretlenmelidir."Açıklama" BÖLÜM�nde ise değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.
b.
Kaba değerlendirme Formu'na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve yardımda bulunulmamalıdır.
c.
Kaba değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yapılarak BEP hazırlanmalıdır.
B.
öğretim öncesi değerlendirme
a.
öğretim öncesi değerlendirme sonuçlar , Performans kayıt Tablosunda yer alan"öğretim öncesi değerlendirme" sütununaişaretlenmelidir.
b.
yapılan kaba değerlendirme sonucunda"Sesleri okur/ �nlİleri okur." kazanımının (4. kazanım) yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapılamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.
c.
öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan"Sesleri okur/�nlİleri okur."

kazanım alt basamaklara ayrılmıştır: 1.Sözcük ve hecelerdeki �nlİleri gösterir.

2. Yaz�l olarak verilen harflerin içinden �nlİleri gösterir.

."öğretim öncesi değerlendirme" sütununa"Sesleri okur/ �nlİleri okur." kazanım ile ilgiliişaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve yapıp yapamadışına bakılır. gerçekleştirdi�i her bir basamak için (+), gerçekleştiremediği basamaklar için (-) ifadeleri kullanılır.

C. öğretim sürecini değerlendirme

a.
öğretim sürecini değerlendirme sonuçlar , her ders saati sonunda Performans kayıt Tablosunda yer alan"öğretim sürecini değerlendirme" sütununaişaretlenir.
b.
öğretim öncesi değerlendirme sonucunda bireye"Sesleri okur/ �nlİleri okur." kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim yapılacaktır.
c.
Her ders saatinin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı performans kayıt tablosuna işlenir.
d.
Performans kayıt Tablosu'nun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme" bölümüne,"Sesleri okur/ �nlİleri okur." kazanımının hem öğretiminin hem de kalıcılığının sağlanabilmesi için evde yapılacak tekrarlar ile ilgili açıklamalarda bulunulacaktür.

. Son değerlendirme

a.
örnek alınan kazanım"sesleri okuma/�nlİleri okuma" becerisi olduğu için öğretim sürecinde yapmı olduğumuz son ders saati değerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu kazanım için son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmam��tür.
b.
Okuma Yazma �nde bulunan sesleri okuma, heceleri okuma, kelimeleri okuma, noktalamaişaretlerini yerinde kullanma vb. kazanımlar için ise Performans kayıt Tablosunda öğretim süreci değerlendirme basamakları gerçekleştiği ("+" ya da"B" olarakişaretlendi�i) zaman farklı soru ve araç gereçlerle ezbere yapılıp yapılmad���n değerlendirmek amacıyla Son değerlendirme Formu hazırlanmalıdır.
c.
Son değerlendirme sonucunda tüm alt basamaklar"+" ya da"B" olarakişaretlendiçinde kazanımın gerçekleştiği,"-" ya da" S , MO veya FY"işaretlendiçinde ise kazanımın gerçekleşmedi�i ve öğretimin tekrar edilmesigerektiğine karar verilir.
D.
öğretim Sonras (Dönem Sonu) değerlendirme
a.
Bireyin gelişimi, öğretim süreci değerlendirme sonuçlarına uygun olarak her ay sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu'na i�lenecektir.
b.
Dönem Sonu Performans değerlendirme Formu doldurulurken kazanıma hangi ayda başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna, kazanım bir ay içinde gerçekleşti ise"+" olarakişaretlenir. Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (Kazanım gerçekleşmedi ise)"-" olarakişaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya"+" konur.
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı özür GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı DÜZEYİ VE GENEL AMAÇLARI
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı - ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı - ÖLÇME VE değerlendirme
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Aile Eğitiminin Planlanması
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı öğrenmeYE HAZIRLIK MODÜLÜ
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı OKUMA YAZMA MODÜLÜ
ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı MATEMAT�K MODÜLÜ
Destek Eğitim Programları I ÖZEL Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı I Öğrenme Güçlüğü I Anasayfa
Bilgi Bankası I Özürlü Hakları I Özel Eğitim Kanunu I İletişim
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. ÖZEL Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm Hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sk. No:2/2 Okmeydanı Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı