Ana Sayfa Tel: 0212 320 08 09

Özürlü / Engelli Hakları

Özürlü / Engelli Hakları
Hakkımızda Hizmetlerimiz Galeri İletişim

Eğitim

Özel eğitime ve korunmaya ihtiyaç duyan çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

Zorunlu ilköğrenim çağında bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan Özürlü olan çocukların Özel eğitim ve öğretim Görmeleri sağlanır.

Özel eğitim gerektiren bireylerin Türk Milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda genel ve mesleki eğitim Görme Haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

Okullarda kaynaştırma eğitimine ağırlık verilmektedir.

Milli eğitim Bakanlığı, Özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı ÖZEL meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

Türkiye'de Özürlülere eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini Milli eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu vermektedir. Milli eğitim Bakanlığı Özel eğitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumunda ise Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı hastaneler bünyesinde"hastane ilköğretim okulları" bulunmaktadır.

Milli eğitim Bakanlığı ve SHCEK Genel Müdürlüğü kendi çıkardığı mevzuatlara dayanarak ÖZEL statüdeki kuruluşlar için açılış izni veren denetimini yapan kurumlardır. Bu kurumlar ÖZEL, tüzel ve kamu tüzel kişilerince açılıp işletilmektedir.

Özürlü çocuğun resmi veya Özel eğitim merkezlerinde aldıkları gelişim ve eğitime ilişkin giderlerin bir kısmı çalışılan kurum, emekli sandığı ve sosyal sigortalar kurumu tarafından karşılanmaktadır. Emekli sandığına ve sosyal sigortalar kurumuna bağlı kişilerin çocuk Özel eğitimleri için 2005 yılı itibari ile en fazla 305 milyon TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

işitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleşebilmektedirler

işitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilmektedir

Orta öğrenimlerini tamamlayan işitme Özürlü öğrenciler yüksek öğrenimlerini Eskişehir Anadolu Üniversitesine bağlı Entegre Yüksek Okulunda sürdürebilir.

SAĞLIK

Özürlü bireylerin tıbbi tanılaması hastanelerde yapılmaktadır. Sağlık Kurulu Raporu alabilmek için bu konuda yetkili hastanelere başvurmalıdır.

ilkemizde hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel Özürlü olup olmadığının saptanması amacıyla genetik danışma merkezlerinde genetik danışma hizmeti sunulmaktadır.

Özürlü çocuk doğum önlenmesi için, gebelik öncesi ve gebelik döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır. Yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır.

MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAM - İŞ YAŞAMINDA KORUMA - SOSYAL GÜVENLİK

Ükemizde Özürlü vatandaşlarımız için Türkiye İş Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, ÖZEL dershaneler, belediyeler ve Özürlülerle ilgili dernek ve vakıflar tarafından meslek edindirme kursları açılmaktadır.

Gerek kamu gerekse özel sektörde Özürlü işçi olarak iş bulmayı sağlayacak kurum Türkiye İş Kurumudur.

Yasal kotasının üstünde Özürlü çalıştıran işverenlerin sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır

Toplu iş görüşmelerinde Özürlü isçiler aleyhine HÜKÜMLER konulamaz

Sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak sağlanması gerekmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarında Bağ-Kur hariç olmak üzere (SSK, Emekli Sandığı) iyileştirme HÜKÜMLERi sayesinde engelsiz sigortalılara nazaran daha erken emekli olma imkanı sağlanmıştır.

Özürlüler için sınavlar, Özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır. Sınavlarda özrün özelliğine göre kurumların refakatçi bulundurması gereklidir.

Özürlü vatandaşlarımızın çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında engelli vatandaşlarımız işten çıkartılamaz.

50 ve daha fazla işçi çalıştıran kamu % 4, özel sektör işletmeleri % 3 Özürlü çalıştırmak zorundadır. Yükümlülüğüne uymayan işletmelere kesilecek ceza paraları Özürlü vatandaşlarımızın istihdamı, mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu için kullanılmaktadır

Meslek edindirme kurslarından yararlanan Özürlü vatandaşlarımıza işe yerleştirmede öncelik tanınır.

özelleştirme sonucunda Özürlü vatandaşlarımızın çalıştığı kurum veya kuruluşun tasfiye edilmesi veya kapatması halinde işine son verirse bulunulan ildeki Türkiye iş kurumuna başvurulmalıdır. Bu durumda iş kaybı tazminatı, kanunun diğer çalışanlara Tanıdığı Hakların iki katı oranında ödenmektedir.

Kamu kurumlarınca Özürlü vatandaşlarımıza ayrılan boş devlet memuru kadroları için her yılın nisan-mayısi, temmuz-ağustos veya ekim-kasım dönemlerinde sınav açılmaktadır. Sınav duyuruları devlet personel Başkanlığı tarafından resmi gazete de, tiraji yüksek ulusal gazetelerde ve TRT televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Kurumlar sınav duyurularında için özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayrım yapamayacağı gibi özür oranında da üst sınır getiremeyeceklerdir

Kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini Özürlü vatandaşlarımızın çalışmasını kolaylaştıracakşekilde düzenlemek gerekli tedbirleri almak ve Özürlü vatandaşlarımızın çalışmaları ile ilgili ÖZEL araç ve gereçleri temin etmek zorundadır

Kurum ve kuruluşlar Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında Özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3`ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil ) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

İşverenlerin belirli bir mesleği olan engellileri öncelikle meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırmaları gerekmektedir

SOSYAL YARDIMLAR - İNDİRİMLER - İSTİSNALAR

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Özürlü vatandaşlarımızın almış oldukları sağlık kurulu raporlarından başı ve evrak parası adı altında para talep edilmeyecektir.
Özürlülere yönelik bakım hizmeti veren kuruluşların amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.
18 yaşını bitirmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Özürlüler kendilerine aylık baglanmasını talep edebilirler.
Özürlülerin kullandığı araç ve gereçler ücretsiz karşılanabilmektedir.
2002/58 sayılı başbakanlık genelgesi, Özürlülere yönelik birçok düzenlemenin uygulanmasını içermektedir.
4760 sayılı ÖZEL Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesine göre, 11 sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasiran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici ÖZEL tertibat bulunanların malul ve sakatlar tarafından be yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üst oranda raporu bulunan tüm Özürlüler yeni otomobil ve bir kısım ticari araçlarda ÖZEL Tüketim Vergisinden muaftırlar.
Belediyeler toplu taşıma araçlarından Özürlüleri ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırmak zorundadır.
Belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iüyerlerinin Özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık getirmistir.
Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ini kaybetmi bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar.
Sakatlık indirimi ÖZEL indirim tutarının;
Birinci derece sakatlar için sekiz katı, ikinci derece sakatlar için dört katı, üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, ÖZEL indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir. Aile reisinin, esinin ve çocuk her birinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır
Devlet Demir yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde Özürlüler %20 indirimden yararlanabilir.
Devlet tiyatroları, gösterilerini Özürlülere ücretsiz sunmaktadır.

Harp Malul ve Vazife Malulleri ve kendilerine refakat eden eşleriyle şehitlerin aileleri Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatlar vasıtalarından birinci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre kendilerine aylık bağlanan dul eş de bu haklardan yararlanır. Bu Kanun kapsamına girenler ile bunların aileleri ve dul eşleri Genel ve Katma Bütçeli daire ve idarelere ait veya bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler. Ayrıca, bu tedavi kurumlarından ve dışardan alacakları ilaç bedelleri Devlet tarafından ödenir.

Kızılay, muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel Özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı , destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır.

Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarından Özürlü öğrenciler istemde bulunmalar halinde yararlanabilmektedirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan har ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde Özürlü olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.

Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Münhasiran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere ÖZEL surette imal edilmiş hareket ettirici tertibat bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 ( dahil ) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtlari hariç ) ile el ve ayak fonksiyonların tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kiçinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibat bulunan ve sakat kiçinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları hariç ) gümrük vergilerinden muaftır

Özürlü vatandaşlarımız kendi içini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve Özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve Özürlüler, bu durumlarına uygun hale getirilmiş ÖZEL tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

Telsim ( cepÖZEL engelliler) - Türkcell ( destekcell ) cep telefonlarında görüşme ücretinden indirimli olarak yararlanılabilir.

Türk Hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda Özürlüler %40 indirimden yararlanabilir.

Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptürarak öğretime başlayan öğrenci ilk yılında bulunduğu ilin valiliği bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakf 'na başvurmas durumunda, başbakanlık bursundan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda Özürlü öğrenciye destek verilmektedir.

FİZİKSEL ÇEVRE - ULAŞIM - STANDARTLARI

Belediyeler Özürlülere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır.

Imar mevzuat na ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili HÜKÜMLER eklenmiştir. Buna göre, kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar Özürlülerin ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmak durumundadır.

Özürlü barındıran yurtlarda Özürlüler için tuvalet, binanın kat durumuna göre Özürlü rampası veya asansör, bulunması zorunludur.

Bedenen ve ruhen sağlam, Görme derecesi sürücü belgesi almaya elverişli olan sağır ve dilsizler ile bazı bedensel engellilere hekimlerin uygun Görmesi halinde sadece otomobil kullanmak üzere H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir.

Trafik akışını engellememek koşuluyla park etmeye elverişli alanlara ara park edebilirler. ( Özürlü Kimlik Belgesinin aracın ön yüzünde gürünecekşekilde asılması gerekir. )

Özürlüler için ÖZEL düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmaktadır. Örneğin:
Özürlü insanların ikamet edeceği Binaların düzenlenmesi Kurallar
Özürlü Kişiler için Teknik Yardımlar, Sınıflandırma
şehir içi Yollar-Raylı taşıma Sistemleri BÖLÜM 5: Özürlü ve Yaşlılar için Tesislerde Tasarım Kurallar
Özürlüler için Teknik Yardım Malzemeleri-Genel özellikler ve Deney Metotlar
şehir içi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısıal önlemler veişaretlemelerin Tasarım Kuralları
Demiryolu Taşıtları - Yolcu Vagonları - Özürlü Yolcuların Tekerlekli Sandalyeleri ile Seyahatine Uygun Vagon düzenlemeleri
Sakatların taşınmasi için asansörler- özellikler ve deney metotlar

Örgütlenme ve Siyasal Haklar

Özürlüler, dernekler, federasyonlar ve konfederasyon şeklinde sivil toplum örgütlerinde örgütlenmiştir.

Seçmen kütüğü yazımı sırasında, seçmenin oyunu kullanmasını engelleyecek bir Özürlülüğü varsa kaydedilir. Özürlü seçmenlerin oyların rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınır.
Oy verme günü, Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilemezler. Yaşlılar önce alınabilirler.
Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabas yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oyların kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez.

SPOR

Özürlülerin profesyonel olarak spor yapmaları için devlet bakanlığına bağlı Özürlüler spor federasyonları vardır.

Vodafone Özürlü Hattı

Vodafone'dan Cep ÖZEL
Kendi grubunuz içinde çok daha ucuza konuşmak ve grubunuza ÖZEL avantajlardan faydalanmak istiyorsanız, Vodafone Cep ÖZEL tarifesine geçin.
Kamu personeli, Gaziler, şehit Yakınlar , Vazife malülleri, Engelliler ve işitme Engelliler kendi gruplarına ÖZEL Vodafone Cep ÖZEL Paketi'ne geçerek, ucuz aylık sabit ücreti, görüşme veya SMS ücreti avantajından faydalanabilir.
eğer, Vodafone abonesi değilseniz, size en yakın Vodafone Cep Merkezi'ne uğrayarak hemen abone olabilirsiniz.

Engelli Abonelik Paketini Kimler Tercih Etmeli?
- T.c. Sağlık Bakanlığı standartlarında belirlenmiş çalışma iş güç kaybı oranı % 40 ve üst olan engelliler
- Engellilere hizmet amacıyla kurulmu tüzel kuruluşlar

Avantajlar :
- Aylık sabit ücret, yurtiçi görüşme ücreti ve yazılı mesaj servisi ücretlerinde diğer abonelik seçeneklerine göre yüksek oranda indirimler içeriyor. Yani, en ucuz görüşme ve aylık sabit ücreti bir arada sunuluyor.

Aranan şartlar
- Kişisel abonelik için gerekli evrakların yanı sıra"Özürlüler İçin Standart Sağlık Kurulu Raporu" veya"Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlü Kimlik Kartı"na sahip olma şart aranır.
Engelliler'e ÖZEL Abonelik Paketi

Aylık Sabit ücret 2,42 TL
Vodafone 0,30 TL/dk
Grup içi 0,06 TL/dk
Turkcell 0,30 TL/dk
Avea 0,30 TL/dk
Sabit Telefon 0,30 TL/dk
Yurtiçi SMS 0,12 TL/adet
Yurtdışı SMS 0,35 TL/adet
Engelli Paketi aboneleri kendilerinin yanısıra birinci dereceden 10 yakınlar da söz konusu paketten yararlanabilecektir.
Vodafone olarak belirtilen aramalar yurt içindeki Vodafone aramalar için geçerlidir.
Tablodaki fiyatlara tüm vergiler dahildir.
Vodafone' den yurt dışına kısa mesaj günderme ücreti, fatural hatlarda mesaj başına yurtiçi mesaj ücretine göre %50 daha fazla ücretlendirilir.
ÖZEL Servis numaralarına doğru yapılan aramalar Ayrıca ücretlendirilecektir.
Yurtdışı görüşme ücretleri ve sair işlem ücretleri, diğer paketlerle aynıdır.
Faksi, data, Wap servisleri için telefon görüşme ücretine göre %30 indirim uygulanır.
Cep ÖZEL / Engelli tarifesinde görüşmeleriniz 6 sn'de bir ücretlendirilmektedir.

Turkcell Özürlü Hattı

DestekCell, Turkcell'in gazi, malul ve engellilere yönelik ÖZEL indirimli tarifesidir. DestekCell'den, zihinsel engelliler hari , % 40 ve üstünde işgücü kaybı olan tüm engelliler, vazife malülleri, gaziler ve vefat eden gazilerin gazilik unvan taşıyan eİleri yararlanabilir. DestekCell'de hat tesis ücreti alınmamaktadır. Her abone sadece bir hattıyla DestekCell tarifesinden faydalanabilir.TurkcellExtra'lar tarafında Özürlü kimliği ya da %40 i güç kaybını belirtir hastane raporu görülüp fotokopisi alınarak gerçekleştirilir. aşağıdaki evraklardan herhangi birinin asl ile başvuran aboneler Destekcell tarifesinden yaralanabilirler:

* Emekli Sandığı Serbest Kart
* Devlet hastanesinden verilen ve oran belirten Özürlü kart
* Devlet hastanesinden verilen en az 5 imzal heyet sağlık raporu
* Vefat eden gazilerin gazilik unvanını taşıyan eİleri
* Malul kart / raporu

Türk Telekom Özürlü Hattı

EL ELE TARİFEsi
Servislerini ve tarifelerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusundaşekillendiren Avea'dan iletişimde engelleri ortadan kaldıran tarife:"Elele Tarife"
Avantajlarla dolu, benzersiz bu tarife sayesinde tüm engelli abonelerimiz birbirleriyle ve sevdikleriyle ücretsiz görüşüyor, tüm ev, i ve Avea'lılar hiç çekinmeden arıyor.
Elele Tarife
Aylik Sabit ücret 9,5 YTL
ücretsiz görüşme süresi* 300 dakika
Grup dışı arama (Avea) 0,149 YTL / dk
Sabit Hatlar arama 0,149 YTL / dk

Diger GSM Operatörlerini arama 0,499 YTL / dk
*Her ay ücretsiz 300 dk grup içi görüşme süresi verilecektir. ilgili ay içinde tüketilemeyen dakikalar bir sonraki aya devretmeyecektir. Ay içerisinde ücretsiz görüşme süresini aşan kullanımlar grup dışı fiyatından ücretlendirilecektir.

Bilmeniz Gerekenler
Elele tarife aboneleri kendi adlarına en fazla 3 adet hat alabilirler ve bu hatlar başkasının adına devredemezler.

"Elele Tarife" servisinden faydalanmak isteyen abonelerin ve engelli vatandaşların, mevcut abonelik evraklarına ek olarak, %40 i gücü kaybın belirten bir belge (aşağıda belirtildiği gibi) ile Avea bayilerine başvurmas gerekmektedir.
* 18 Mart 1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren"Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik" e uygun %40 i gücü kaybını belirtir sağlık kurulu raporu
* T.c. Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca verilen Özürlü kimliği
* Emekli Sandığı Serbest Kart (sadece gazi, şehit eşi, vazife malulleri kabul edilir)

Ana Sayfa İletişim
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır.
Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümre Sokak No:2/2
Kağıthane - İstanbul