Yaygın gelişisel bozukluklar destek eğitim programı - alıcı dil becerileri

Tel: 0212 320 08 09
Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Bilgi bankası Galeri İletişim

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Öğrenme Güçlüğü
Davranış Bozuklukları
Down Sendromu
Otizm
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Hiperaktivite
Dikkat Eksikliği
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Aile Eğitimi
Bedensel Engelliler
Mental Retardasyon
Zihinsel Engelliler
Özürlü Hakları
Okula Uyum Sorunları
Özel Eğitim Kanunu
Destek Eğitim Programları
Duyurular
İnsan Kaynakları
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
Alıcı Dil Becerileri Modülü


PROGRAMIN AMACI

Alıcı dil becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR
Konuşan kişiye dikkatini yöneltir. Konuşan kişiyi jest ve mimiklerle dinlediçini beli eder. Nesneleri ayırt eder Eylemleri ayırt eder. Eylemleri dramatize eder. Nesneleri kategorilerine göre ayırt eder. Nesneleri özelliklerine göre ayırt eder. Nesneleri işlevlerine göre ayırt eder. Kişileri ayırt eder. olayları oluş sırasına göre sıralar. Olmayanı gösterir. Sesleri ayırt eder. PROGRAMIN SÜRESİ
n süresi 1000 ders saatidir.


N UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
olayların içeriğini ya da kişiye iletilen mesajlar anlama olarak bilinen alıcı dil, Konuşma üretiminden diğer bir deyişle, ifade edici dilden daha önce gelişmektedir. Bu nedenle yaygın gelişimsel bozukluk Tanısı almış bireylerde öncelikle alıcı dil becerilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışılmalıdır. öğretim sırasında kullanılacak sözcükler yaygın gelişimsel bozukluk Tanısı alan bireylerin anlama düzeyine, kullanılacak materyaller ise bireyin gelişim düzeyine, ilgi alanlarına uygun olmalıdır. Materyalleri kullanmaya başlamadan önce, bireyin tanıması için fırsat verilmelidir. Nesne ve eylemleri ayırt etme öğretim sürecinde uygulayıcı, vücut bölümleri, giysiler, ev eşyaları, meyve-sebzeler, taşıtlar, hayvanlar, mesleklerle ilgili nesne ve eylemleri içeren sınıflandırma yaparak çalışabilir.
Fiiller, isimlerden daha zor öğrenilir. Bu nedenle fiil içeren cümleleri bireylerin anlaması için bazen birkaç kez tekrarlamak gerekir. Bireylere fiilleri daha kolay anlayabilmeleri için etkinlik sırasında ne yapıldığı sırayla söylenmelidir. örneğin, dışarıda birlikteyken şimdi merdivenleri çıkıyoruz, taksiye biniyoruz, eve geldik, evde yemek yiyeceğiz. gibi bireyin daha kolay öğrenebileceği günlük yaşam içindeki hareketleri ifade eden fiilleri öğrenmesi sağlanmalıdır. Bireyin mümkün olduğunca öğrendiklerinin kullanımın kolaylaştırıcı bir uyarıcı çevre içinde olması gerekmektedir. öğretim sürecinde kullanılan materyaller bireylerin günlük yaşantılarında kullandıkları nesnelerden seçilmelidir. Bu nesneler aynı zamanda bireylerin ilgisini çeken nesneler olmalıdır. Böylece bireyin nesneyi Tanımas , nesneyle ilişkiyi yoğun olarak kurmasıyla pekiştirilmiş olacaktır. Olmayan gösterme öğretim sürecinde bireyin nesneler, durumlar, kişiler arasından olmayan söylemesi çalışılmalıdır (şapkası olan /olmayan göster. gibi).
Alıcı dil becerilerinin öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerden bazılar şunlardır:
Doğal Dil yaklaşım Yöntemi, yapılandırılmış Dil yaklaşım Yöntemi, Yanlışsız öğretim yöntemleri, Ayrık Denemelerle öğretim, Temel Tepki öğretimi, Doğrudan öğretim Yöntemi (açık anlatım)

N SÜRESİ

A. DİNLEME VE DİKKAT YÖNELTME
B. AYIRT ETME ÇALIŞMALARI
Nesneler, Eylemler, Kişiler, Sesler
C. OLAYLARI SIRALAMA

MODÜLDE ÖLÇME VE değerlendirme
Bu modülde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların her biri ile ilgili birer örnek ve örnek ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.

A. Kaba değerlendirme
a. Alıcı dil becerileri değerlendirilirken Kaba değerlendirme Formu'nda bağımsız olarak yapılan beceriler (+), bağımsız olarak yapılamayan beceriler (-) olarakişaretlenmelidir. Açıklama bölümüne ise değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.
b. Kaba değerlendirme Formu'na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve yardımda bulunulmamalıdır.
c. Kaba değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yapılarak BEP hazırlanmalıdır. . Kaba değerlendirme formunda tüm kazanımlar yer almalıdır.

B . öğretim öncesi değerlendirme
öğretim öncesi değerlendirme sonuçlar , Performans kayıt Tablosunda yer alan öğretim öncesi değerlendirme sütununaişaretlenmelidir.
yapılan kaba değerlendirme sonucunda alıcı dil becerilerinden Kişileri ayırt eder. kazanımının yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.
öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan Kişileri ayırt eder. becerisinin analizi yapılarak alt basamaklara ayrılmıştır. öğretim öncesi değerlendirme sütununa Kişileri ayırt eder. becerisi ile ilgiliişaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilerek yapıp yapamadışına bakılır. Her bir alt basamak için; bağımsız olarak gerçekleştiriyor ise B, sÖZEL ipucu ile gerçekleştiriyor ise S , model olma ile gerçekleştiriyor ise MO, fiziksel yardım ile gerçekleştiriyor ise FY yazılır.

C . öğretim sürecini değerlendirme
öğretim sürecini değerlendirme sonuçlar , her ders saati sonunda Performans kayıt Tablosu'nda yer alan öğretim sürecini değerlendirme sütununaişaretlenir.
öğretim öncesi değerlendirme sonucuna göre bireyin bağımsız olarak yapamadığı kazanımın (Kişileri ayırt eder.) alt basamakları üzerinde öğretim yapılacaktır.
Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı Performans kayıt Tablosuna işlenir.
. Formun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme bölümüne, Kişileri ayırt eder. kazanımının hem öğretiminin hem de kalıcılığının sağlanabilmesi için evde yapılacak olan tekrarlar ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.


. Son değerlendirme
a. örnek alınan kazanım Kişileri ayırt eder. becerisi olduğu için öğretim sürecinde yapmı olduğumuz son ders saati değerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu kazanım için son değerlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmamıştır.
b. Alıcı Dil Becerileri nde bulunan nesneleri, eylemleri ayırt eder, olay kartların sıralar vb. kazanımlar için Performans kayıt Tablosu'nda öğretim süreci değerlendirme basamakları gerçekleştiği ( + ya da B olarak işaretlendiği ) zaman farklı soru ve materyallerle ezbere yapılıp yapılmadığını değerlendirmek amacıyla Son değerlendirme Formu hazırlanmalıdır.
D. öğretim Sonras (Dönem Sonu) değerlendirme
a. Bireyin gelişimi, öğretim sürecini değerlendirme sonuçlarına uygun olarak her ay sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu'na işlenmiştir.
b. Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu doldurulurken kazanımın öğretimine hangi ayda başlanmış ise ilgili sütuna, kazanım gerçekleşti ise +, kazanım gerçekleşmedi ise - olarakişaretlenir. gerçekleşmeyen kazanımın öğretimine bir sonraki ay içerisinde devam edilir, kazanım gerçekleştiyse + konur.
c. Form dönem sonunda Uygulayıcılar tarafından bireyin tekrar değerlendirilmesi için veli aracılığı ile RAM'a günderilir.
. Özel Eğitim değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan gerçekleştirilemeyen ya da öğretimi yapılamayan kazanımların gerekçeleri, ayrıntılı olarak (1. öğretime hi başlanmad ise gerekçeleri 2. öğretime başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığı ) RAM Bilgilendirme BÖLÜMÜ'nde açıklanacaktır.
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı özür Grubunun Tanımı ve Özellikleri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Düzeyi Amaçları Açıklamalar
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Yapısıı
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı öğrenmeve öğretme süreci
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Ölçme değerlendirme
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Aile Eğitiminin Planlanması
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Eşleme Becerileri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Taklit Becerileri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Yönerge Takip Becerileri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Görsel Destek Kullanımı
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Alıcı Dil Becerileri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı İfade Edici Beceriler
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Oyun ve Müzik Becerileri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Özbakım Becerileri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı günlük yaşam Becerileri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Motor Beceriler
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Sosyal Beceriler
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Okuma Yazma

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı - Matematik
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sokak No:2/2
Okmeydanı Kağıthane / İstanbul Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı