YGB Destek Eğitim Programı

YGB Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

YGB Destek Eğitim Programı

YGB Destek Eğitim Programı

YGB Destek Eğitim Programı

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir.

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim Programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim Programlarıyla Bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortam erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, Tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim Programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dahil olduktan sonra da düzeyine/tanısına uygun destek eğitim Programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, çocukluğun Dezintegratif bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.

YGB’li bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim Programları da dahil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir Özel eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine, ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış eğitim Programlarının sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

YGB Destek Eğitim Programı Yapısı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programının Yapısı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek eğitim Programı, hedeflenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümlerileri yer almaktadır.

Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkan sağlayacakşekilde, kendi içerisinde Bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır.

Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında eğitim kurumunun uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

YGB Destek Eğitim Programı Giriş

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Giriş

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortamı erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dahil olduktan sonra da düzeyine/tanısına uygun destek eğitim programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, çocukluğun Dezintegratif bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.

YGB’li bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dahil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine, ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış eğitim programlarının sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı, özel eğitim hizmetleri kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin eğitim ortamlarından verimli ve etkili biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu Programın hazırlanmasında 3797 sayılı Millî eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında Kanun’un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

YGB Destek Eğitim Programı Düzeyi ve Amaçları

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Düzeyi ve Amaçları

PROGRAMIN DÜZEYİ

Program, yaygın gelişimsel bozukluklar tanı grubu içerisinde yer alan her yaştaki bireyin gelişimsel özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

YGB Destek Eğitim Programı GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin; işlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri, sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri, iletişim becerilerini geliştirmeleri, bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları, öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri, akademik becerilerini geliştirmeleri, toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

PROGRAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Modüllerde yer alan kazanımlar Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek eğitim Programı’nın genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak nitelikte belirlenmiştir.

Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin başka bir yetersizliği olması halinde, sahip olduğu diğer yetersizlik alanına ait programlardan birey için uygun olan modüller belirlenerek bireysel eğitim programına dahil edilmelidir.

Programı oluşturan modüller ve kazanımlar bireylerin yaşadığı güçlükler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bireyin ihtiyaçlarına göre aynı anda birden fazla modülden kazanımlar bireysel eğitim programına dahil edilebilir.

Program modüllerinde yer alan kazanımların gerçekleşebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinde modülde belirtilen gerekli araç-gereç ve donanımlar sağlanmalıdır.

Programda yer alan modüller arasında genel bir hiyerarşik düzen olmakla birlikte bireyin yaşı, tıbbi tanısı, gelişim düzeyi ve öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak modüllerin seçiminde farklı yapılandırmalar olabilir. Ancak eşleme, taklit, yönerge takip beceri modülleri öğrenmeye hazırlık çalışmalarına temel oluşturduğu için bireyin eğitim programında öncelikli olarak yer almalıdır.

Bireyin eğitim planı doğrultusunda bağlı olduğu rehberlik ve araştırma merkezi, varsa devam ettiği okul ya da kurum ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır. Bireyin eğitim planı, yapılacak çalışmalar, öneriler konusunda varsa devam ettiği kurum/okul personeli (sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, branş öğretmeni, kurum psikoloğu, okul öncesi öğretmeni, sosyal hizmet uzman vb. ) ile görüş alışverişi yapılarak bireyin gelişimi desteklenmelidir.

Bireyin destek eğitim sürecinin sonunda devam ettiği kurum tarafından hazırlanan gelişim raporu ve ekinde birey kazanım günlük yaşama geçişini ve kalıcılığını sağlayacak öneriler, bağlı olduğu rehberlik ve araştırma merkezinin yanı sıra bireyin ailesine, 2828 sayılı yasa ile devlet koruması altında bulunan bireyin yasal vasi statüsünde olan kuruma, varsa devam ettiği okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletilmelidir.

Destek eğitim sürecinde bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimince gerek görülmesi durumunda uzman (psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, dil ve Konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti vb. ) desteği alınabilir.

Destek eğitim programının verimliliğini artırmak amacıyla modüllerde yer alan uygulamaya yönelik kazanımların gerçek ortamlarda ya da yapılandırılmış ortamlarda işlenmesi sağlanmalıdır.

YGB Destek Eğitim Programı Aile Eğitimi

YGB Destek Eğitim Programı Aile Eğitiminin Planlanması

Aile eğitiminin planlanması ve aile iş birliği

Bireyin gelişim ve eğitim sürecinde aile, okul ve toplum üçgeni temel bir role sahiptir. Okul ve ailenin iş birliği ise bireyin çok yönlü ve sağlıklı gelişimi için gerekli bir faktördür. Bu iş birliği sayesinde öğretmen veya uygulayıcı ile aile, bireyin gelişimini birlikte takip eder, destekler ve öğrenilenler pekiştirilir.

Ailenin eğitim sürecine katılımındaki rolleri:

A) Ailenin, eğitim kurumu tarafından hazırlanan programlara katılarak bilgilendirildiği katılım türü (Öğrenen rolü),

B) Ailenin, haber bültenleri, veli toplantıları ile bilgilerin aktarıldığı katılım türü (Bilgi alıcı rolü),

C) Ailenin, kendi çocuğunun öğretmeni olduğu katılım türü (öğreten rolü),
D) Ailelerin gönüllü olarak eğitim faaliyetlerinde yer aldıkları katılım türüdür.

Ailenin eğitim sürecindeki rollerini yerine getirmesi, katılımı ve iş birliği Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Özel eğitimin ve destek eğitim programlarının daha etkili duruma gelmesi ve işlevselliğinin artırılması uygulayıcılar, anne-babalar ve ailelerin birlikte çalışmaları ile sağlanabilecektir.

Ailelerin eğitim sürecine katlımlarının önemi

Ailelerin, özel eğitim sürecine aktif olarak katılma ve iş birliği sağlamanın önemini destekleyen nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Aileler, Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin gerçek durumunu herkesten daha iyi bilirler ve onları daha iyi tanırlar. Çocuğun öğrenmeleri ile daha ilgilidirler.

Aileler, bireyin eğitime başladığı andan itibaren, onun eğitim programına doğrudan katılan ilk yetişkin grubudur.

Aileler, toplum tarafından kendilerine ve çocuklarına sağlanan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmada etkili olabilirler.

Aileler, öğretim süreci boyunca çocuklarına eğitim hizmeti veren ekip tarafından alınan kararları izleyebilir ve uygulayabilirler.

Bireyselleştirilmiş eğitim Programları (BEP)

Bireyselleştirilmiş eğitim Programları (BEP)’nın uygulanması ve BEP’in gereği olarak toplantıların düzenlenmesi anne babalara yeni roller sunmakta, aile-uygulayıcı toplantıları, aile-uygulayıcı görüşmelerine dönüşerek yeni bir boyut kazanımaktadır. Böylece anne babaların özel eğitimine katılımı artmakta, aile-uygulayıcı iletişimi gelişmekte, birbirleriyle ve başkalarıyla daha üretken ilişkiler kurmayı öğrenmektedirler.

Özel eğitimde aile katılım ve iş birliği süreci;

Öğretici olarak aileler, Aile eğitim Programları ve destek grupları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Öğretici Olarak Aileler

Tüm anne babalar doğumdan itibaren çocuk birçok beceriyi öğrenmesinden sorumludurlar.

Normal gelişim gösteren bireyler birçok beceriyi anne babalarından kolaylıkla öğrenebilirken özel eğitime ihtiyacı olan bireyler sistematik öğretim uygulamalarına gereksinim duymaktadırlar. Bu nedenle anne babaların öğretici olarak yetiştirilmesi gündeme gelmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, ev ortamında her gün rutin olarak yerine getirmek durumunda oldukları önemli becerilerin öğretiminde, yeterli uygulama olanağı sağlanamayabilir.

Ailelerin öğretici olarak görevlendirilmesi sürecinde, tüm gelişim alanları ile ilgili olarak çocuğuna nasıl katkıda bulunacağına yönelik sistematik bilgilendirmeler yapılmalı, örnek etkinlikler ve uygulamalar hazırlanarak ailenin süreci tamamlaması hedeflenmelidir.

Ailelerin öğretici olarak görev aldıkları bu uygulama sürecinde; öğretim oturumları için her gün belirli bir zaman ayrılmalı, öğretim süreci 5-10’ar dakikalık oturumlar biçiminde düzenlenmeli, bireye tutarlı davranılmalı ve yapılan çalışmalar mutlaka kaydedilmelidir.

Aile Eğitim Programları ve Destek Grupları

Aile eğitim Programları, anne babalara yeni eğitim politikaları, yasal düzenlemeler, özel eğitim yöntemleri, öğretim stratejilerinin ev ortamında ve diğer sosyal ortamlarda kullanımına ilişkin bilgi veren tek oturumluk programlardan ya da bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanması ve davranış yönetimi ve kontrolü, problem çözme, stresle başa çıkma yeterliliklerinin kazandırılması gibi çok oturumlu ve farklı amaçlara dönük programlardan oluşabilmektedir.

YGB Destek eğitim Programı, aşağıda belirtilen modüllerden oluşmaktadır:

YGB Destek eğitim Programı, Özel eğitim hizmetleri kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin eğitim ortamlarından verimli ve etkili biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Programın detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle Yaygın Gelişimsel Bozukluklar üzerine çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

YGB DEP Öğrenme ve öğretme süreci YGB DEP Ölçme Değerlendirme
Eşleme Becerileri Taklit Becerileri
Yönerge Takip Becerileri Görsel Destek Kullanımı
Alıcı Dil Becerileri İfade Edici Dil Becerileri
Oyun ve Müzik Becerileri Özbakım Becerileri
Günlük Yaşam Becerileri Motor Beceriler
Sosyal Beceriler Okuma Yazma Modülü
Matematik Modülü YGB Eğitim Programı pdf

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar      Eğitim Programlarımız    Ana Sayfa

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

18 cevaplar

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek eğitim Programı […]

 2. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 3. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 4. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 5. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 6. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 7. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 8. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 9. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 10. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 11. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 12. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 13. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 14. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 15. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

 16. […] YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ […]

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın