YGB Yönerge Takip Becerileri Modülü

YGB Yönerge Takip Becerileri Modülü

Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Destek Eğitim Programı Yönerge Takip Becerileri Modülü

Yönerge Takip Becerileri Programının Amacı

Yönerge takip becerilerini geliştirebilme

Yönerge Takip Becerileri Programının Kazanımları

Tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirir.
İki eylem bildiren yönergeleri yerine getirir.
Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri yerine getirir.
Koşullu yönergeleri yerine getirir.
İstenen nesneyi bulur.
İstenen nesneyi getirir.
Yönlendirildiğinde belirli bir alana gider.
Tek eylem bildiren grup yönergelerini yerine getirir.
İki ve daha fazla eylem bildiren grup yönergeleri yerine getirir.

Yönerge Takip Becerileri Programının Süresi

Programın süresi 750 ders saatidir.

Yönerge Takip Becerileri Programının Uygulanması

Bireye sunulan her kazanımdaki yönergelerin açık, net ve alıcı dil düzeyine uygun olması gerekmektedir. Yönerge takip becerilerindeki kazanımlar kendi içinde hiyerarşik bir sıra izlemektedir.

Tek eylem bildiren yönergeleri yerine getirme öğretim sürecinde otur, kalk, ver, al, gel, git, koş, tut, yürü, dur, aç, kapat, bayrağı salla, hamuru yuvarla, kalemi tut, kumbaraya para at, su ver, ağzını sil, telefonu kulağında tut vb. yönergeler çalışılmalıdır.

İki eylem bildiren yönergeleri yerine getirme öğretim sürecinde kalemi al ve resmi boya, kağıdı al ve çöpe at, küpü al, bardağın içine koy, bardağı al, masaya koy gibi yönergeler çalışılmalıdır. üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri öğretim sürecinde Ayağa kalk, çantanı al, defterini çıkar; bardağı al, musluğu aç, bardağa su doldur vb. yönergeler çalışılmalıdır.

Koşullu yönergeleri yerine getirme öğretim sürecinde kızlar Ayağa kalksın, kırmızı kazaklılar yanıma gelsin vb. yönergeler çalışılmalıdır.

İstenen nesneyi bulma öğretim sürecinde öncelikle önündeki üstü yarı kapalı nesneyi bulma, üstü tamamen kapalı nesneyi bulma, daha sonra bulunduğu ortama yerleştirilen nesneyi bulma, son aşama olarak da ortamda herhangi bir yere saklanmış olan nesneyi bulma çalışılmalıdır.

İstenen nesneyi getirme öğretim sürecinde ise ortamda herhangi bir yere saklanmış olan nesneyi bulma becerisini kazanmış bireyden nesneyi getirme becerisi çalışılmalıdır.

Yönlendirildiğinde belirli bir alana gitme öğretim sürecinde bireyden bulunduğu fiziksel ortam dışında farklı alana gitme becerisi çalışılmalıdır. Yönlendirildiğinde belirli bir alana giderek, bir yönergeyi yerine getirme öğretim sürecinde bireyden bulunduğu fiziksel ortam dışında farklı alana giderek istenen yönergeyi yerine getirme becerisi çalışılmalıdır. (Mutfağa git, bardağı getir ya da sınıfına git, montunu giy vb. )

Grup yönergelerini yerine getirme öğretim sürecinde bireyin kazanmış olduğu tek eylem, iki ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri grup içerisinde yerine getirmesi çalışılmalıdır.

Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerde ayrıca belirli bir yerde belirlenen süre kadar bekleme becerisi bireyin özellikle grup etkinliklerinde sıra alma, kurallara uyma, etkinlik sırasında ve etkinlik geçişlerinde istenilen yönergeleri yerine getirmesi için çalışılması gereken yönerge takip becerileri arasında yer almalıdır.

Bireyin öğrendiği yönergeleri farklı zaman, ortam, kişi ve durumlara genelleme çalışmaları planlanmalıdır.

Yönerge takip becerilerinin öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerden bazılar şunlardır:

Sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, artan bekleme süreli öğretim yöntemi, davranış öncesi ipucu ve sınama yöntemi, davranış öncesi ipucu ve silikleştirme yöntemi, aşamalı yardımla öğretim yöntemi, eşzamanlı ipucu öğretim yöntemi, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim yöntemi, ayrık denemelerle öğretim yöntemi, temel tepki öğretimi

Yönerge Takip Becerileri Programının İçeriği

a. Basit Yönergeler: Tek Eylemli, İki Eylemli, Üç ve Daha Fazla Eylemli

b. Grup Yönergeleri: Tek Eylemli İki ve Daha Fazla Eylemli

Yönerge Takip Becerileri Modülünde Ölçme ve Değerlendirme

Bu Modülde Ölçme ve Değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların her biri ile ilgili birer örnek ve örnek ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.

a. Kaba değerlendirme

a.Yönerge takip becerileri değerlendirilirken Kaba Değerlendirme Formu’nda bağımsız olarak yapılan beceriler (+), bağımsız olarak yapılamayan beceriler (-) olarak işaretlenmelidir. Açıklama Bölümüne ise değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.

b.Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve yardımda bulunulmamalıdır.

c.Kaba değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yaparak BEP hazırlanmalıdır. Kaba Değerlendirme Formunda tüm kazanımlara yer verilmelidir.

B. Öğretim öncesi değerlendirme

a. Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosunda yer alan öğretim öncesi değerlendirme sütununa işaretlenmelidir.

b. Yapılan kaba değerlendirme sonucunda tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirme kazanımının yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapılamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.

c. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirme kazanımının analizi yapılarak, öğretilecek yönergeler belirlenmiştir:

1. Otur denildiğinde oturur,

2. Ver denildiğinde verir,

3. Gel denildiğinde gelir.

Öğretim öncesi değerlendirme sütununa ile ilgili işaretleme yapılırken tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirme kazanımının her bir alt basamak için bireye yönerge verilerek yapıp yapamadığına bakılır. Birey istenen beceriyi gerçekleştirirse ilgili sütuna (+), gerçekleştiremiyorsa (-) olarak işaretleme yapılır.

C. Öğretim sürecini değerlendirme

a. Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan öğretim sürecini değerlendirme sütunlarına işaretlenir.

B. Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda birey tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirme kazanımının bağımsız olarak yapılamadığı varsayım üzerinden öğretim yapılacaktır.

c. Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı Performans Kayıt Tablosuna işlenir.

Performans Kayıt Tablosu’nun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme Bölümüne, eşleme becerisinin hem öğretiminin hem de kalıcılığının sağlanabilmesi için evde yapılacak olan tekrarlar ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

d. Öğretim süreci değerlendirme sütununa tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirme ile ilgili işaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve yapıp yapamadığına bakılır. Birey istenen beceriyi gerçekleştirirse ilgili sütuna (+) , gerçekleştiremiyorsa (-) olarak işaretleme yapılır.

Son değerlendirme

Yönerge Takip Becerileri nde bulunan tüm kazanımlar için Performans Kayıt Tablosu’nda öğretim süreci değerlendirme basamakları gerçekleştiği (+ ya da B olarak işaretlendiği) zaman farklı soru ve materyallerle ezbere yapılıp yapılmadığını değerlendirmek amacıyla Son değerlendirme Formu hazırlanmalıdır.

D. Öğretim Sonrası Değerlendirme

a. Bireyin gelişimi, öğretim sürecini değerlendirme sonuçlarına uygun olarak her ay sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’na işlenmiştir.

b. Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu doldurulurken kazanımın öğretimine hangi ay içersinde başlanmış ise ilgili sütuna, kazanım gerçekleşti ise +, kazanım gerçekleşmedi ise – olarak işaretlenir. Gerçekleşmeyen kazanımın öğretimine bir sonraki ay içerisinde devam edilir, kazanım gerçekleştiyse + konur.

c. Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formu dönem sonunda uygulayıcılar tarafından bireyin tekrar değerlendirilmesi için veli aracılığı ile RAM’a gönderilir.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan gerçekleştirilemeyen ya da öğretimi yapılamayan kazanımların gerekçeleri, ayrıntılı olarak:

1. öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri

2. Öğretime başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığı RAM Bilgilendirme Bölümü’nde açıklanacaktır.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle Yaygın Gelişimsel Bozukluklar üzerine çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

YGB DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR   EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

ANA SAYFA       İLETİŞİM

1 cevap

Trackbacks & Pingbacks

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın