Zihinsel Engelliler Bilişsel Beceriler

Zihinsel Engelliler Bilişsel Beceriler

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı Bilişsel Becerilere Hazırlık Modülü

Bilişsel Becerilere Hazırlık Programının Amacı

Bilişsel becerilerini geliştirebilme

Bilişsel Becerilere Hazırlık Programının Kazanımları

Göz teması kurar. Görsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar. İşitsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar. Nesneleri renklerine göre eşleştirir. Adı söylenen nesnenin resmini gösterir. Dinletilen sesi, uygun resimle eşleştirir. Tek eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. İki eylem bildiren yönergeyi yerine getirir. Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeyi yerine getirir.

Saklanmış nesneyi bulur. Sınırlı alanları boyar. şekilleri rastgele boyar. Oyun oynarken sıra alır. Oyun içindeki sorumluluğunu yerine getirir. Hareketi taklit eder. Sesleri taklit eder. Nesneleri karşıt olma durumuna göre ayırt eder. Ana renkleri tanır. Ara renkleri tanır. Yazı araç-gereçlerini kullanır.

Bu modül için öngörülen süre 100 ders saatidir.

Bilişsel Becerilere Hazırlık Programının Uygulaması

Bilişsel Becerilere Hazırlık zihinsel yetersizliği olan bireylerin destek eğitimine başladıklarında öğrenmelerinin anlamlı ve kalıcı olmasını daha sonraki aşamalarda önerilecek olan modüllerdeki kazanımlar için bireyi hazırlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Hazırlanan modül ağır ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olup daha önce özel eğitim hizmeti almamış veya akademik becerileri içeren modüllerden herhangi birisini alamayacak durumda olan bireyleri ve 36-72 ay grubunda yer alan zihinsel yetersizliği olan çocukları kapsamaktadır.

Bilişsel Becerilere Hazırlık Bölümünde yer alan becerilerin kazandırılması için dikkat, görsel, işitsel algı ve el göz koordinasyonunun geliştirilmesi gerekmektedir.

Dikkat, bir işi tam olarak yapabilmek için gereken süre içerisinde yapılması istenen davranışa odaklanabilmektir. Bireylerde dikkatini geliştirmesi ilginin çekilmesiyle gerçekleşir. Bireylerin yapılan iş üzerine ilgileri çekildikten sonra dikkatin işin devamı süresince canlı tutulması gerekmektedir. Bireyin ilgi, ihtiyaç ve yaş gelişimine uygun, dikkatini çekecek materyaller kullanılmalıdır.

Renk kavramı öğretilecekse ana renklerden başlanarak öğretim yapılmalıdır. Zihinsel yetersizliği olan birey, renk kavramını kazanırken verilen rengin olumlu ve olumsuz nitelikleri arasında ayrım yapması gerekir. Örneğin, kırmızı kavramı olumsuz örnekleri olmayan nesnelerle sunulur. Kırmızı bir kalem yanında sarı renkli bir kalem gösterilerek kavramın Bu kırmızı., Bu kırmızı değil. şeklinde öğretimi yapılır.

Kavramın olumlu ve olumsuz örneklerinin karşıIıklı sunulması kavramı tamamlayan niteliklerin açıkça ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Kavramın olumlu ve olumsuz örneklerini olabildiğince somutlaştırmak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Örneğin, elle tutulabilen boncuk, fasulye vb. nesneler ile kırmızı kavramının öğretimi somutlaştırılabilir.

Karşıtlık (zıtlık) bildiren nesnelerin öğretimi yapılırken bu nesnelerin sunularak bireyin dokunması ve resimler aracılığıyla görmesi sağlanmalıdır. Örneğin, soğuk anlatılacaksa bireyin eline buz verilerek soğuğu hissetmesi sağlanmalıdır. Aynışekilde temiz ve kirli anlatılırken de temiz ve kirli olan giysi, eşya vb. nesne veya nesne resimleri gösterilmelidir.

Her bir kazanımla ilgili çalışılırken kullanılan materyallerin çeşitli duyu organlarına hitap etmesine özen gösterilmelidir. Birden fazla duyu organına etki yapabilecek görsel ve işitsel materyaller (ses çıkaran, hikaye anlatan resim kartlarıı vb. ) kullanılabilir.

Dikkat kontrolünü artırmak için her bir etkinlikte kullanılacak materyaller sırayla bireye sunulmalıdır.

Öğretmen veya uygulayıcı oyun etkinliğine katılarak oyun kurallarına model olmalıdır. İlerleyen zamanlarda aşamalı olarak öğretmen veya uygulayıcı oyundan ççekilmelidir. sözel ipucu vererek kurallar hakkında uyarıda bulunmalıdır.

Boyama etkinlikleri esnasında bireyin ev ortamında bulunan nesne resimlerinin boyanması, çeşitli hayvan resimlerinin boyanması ve bireyin çizebiliyorsa kendisinin ortaya koyduğu resimleri boyama çalışmaları yaptırılmalıdır.

Yazma becerisini kazandırmak amacıyla öğretmen veya uygulayıcı, avuç içi ve parmaklarla serbest boyama, havada, suda ve kum havuzunda çeşitli yazma uygulamaları yaptırmalıdır.

Öğretim yapılan ortamda bireylerin oyuncaklar, eğitim araç-gereçleri vb. nesnelerin önce yarısını görebileceği sonra da saklanan nesnelerin tamamın bulabileceği oyunlar düzenlenmelidir.

Öğretmen veya uygulayıcı, ailelere hangi kazanımı çalıştıklarını, bu kazanımın ev ortamında nasıl desteklenmesi gerektiği konusunda bilgi vermelidir. Böylece yapılan eğitimin kalıcı olması için aile teşvik edilmiş olacaktır.

Bilişsel Becerilere Hazırlık Programının İçeriği

a. ALGI ÇALIŞMALARI
İşitsel Algı
Görsel Algı

b. YÖNERGE ÇALIŞMALARI
Tek Eylem
İki Eylem
Üç Eylem

c. BOYAMA ÇALIŞMALARI

Rastgele
Sınırlı oyun oynama
Sıra Alma
Oyun İçinde Sorumluluk

D. EŞLEME ÇALIŞMALARI

Nesne
Resim
Ses

E. TAKLİT Becerileri

Hareket
Ses

F. RENKLER

Ana Renkler
Ara Renkler

G. KARŞITLIK

Sıcak- Soğuk
Açık- Kapalı
Temiz- Kirli
Yumuşak-Sert

NESNE BULMA ÇALIŞMALARI

1. Saklanan Nesne

Bilişsel Becerilere Hazırlık Programında Ölçme ve Değerlendirme

Modülde Ölçme ve Değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

a. Kaba değerlendirme

a. Kaba Değerlendirme Formu’nda Bilişsel Becerilere Hazırlık kazanım değerlendirilmesinde bağımsız olarak yapılan beceriler +, bağımsız olarak yapılamayan beceriler – olarak işaretlenmelidir. Açıklama Bölümünde ise değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.

b. Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve bireye yardımda bulunulmamalıdır.

c.Kaba değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yapılarak BEP hazırlanmalıdır.

B. Öğretim öncesi değerlendirme

a. Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan öğretim öncesi değerlendirme sütununa işaretlenmelidir.

b.Yapılan kaba değerlendirme sonucunda sesleri taklit etme kazanımının yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapılamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.

c. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan sesleri taklit et. kazanımı alt basamaklara ayrılmıştır:

1. Duyduğun insan sesini tekrar et.

2.Duyduğun hayvan sesini tekrar et.

3.Duyduğun taşıt sesini tekrar et.

Öğretim öncesi değerlendirme sütununa Sesleri taklit et. ile ilgili işaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve bireyin bunu yapıp yapamadığına bakılır. Yapabildikleri için +, yapamadıkları için – işaretlenecektir.

c. Öğretim sürecini (Ders Saati) değerlendirme

a. Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan öğretim sürecini değerlendirme sütununa işaretlenir.

B. Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda birey Sesleri taklit et. kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim yapılacaktır.

c. Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı Öğretim Sürecini Değerlendirme Formu’na işlenir.

Performans Kayıt Tablosunun sonunda yer alan aile bilgilendirme Bölümünde, Sesleri taklit et. kazanımının hem öğretilmesinin hem de kalıcılığının sağlanabilmesi için yapılacak tekrarlar ile ilgili açıklamalar da bulundurulacaktır.

Son değerlendirme

a. Örnek alınan kazanım sesleri taklit etme becerisi olduğu için öğretim sürecinde yapmış olduğumuz son ders saati değerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu kazanım için son değerlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmışamıştır.

b. Bilişsel becerilere hazırlık İçinde bulunan eşleme çalışmaları, renkler vb. ile ilgili kazanımlar için Performans Kayıt Tablosu’nda öğretim süreci değerlendirme basamakları gerçekleştiği (+ ya da B olarak işaretlendiği) zaman farklı soru ve materyallerle ezbere yapılıp yapılmadığını değerlendirmek amacıyla Son Değerlendirme Formu hazırlanmalıdır.

c. Son değerlendirme sonucunda tüm alt basamaklar + ya da B olarak işaretlendiğinde kazanımın gerçekleştiği, – ya da si, MO veya FY işaretlendiğinde ise kazanımın gerçekleşmediği ve öğretimin tekrar edilmesi gerektiğine karar verilir.

D. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) değerlendirme

a. Bireyin gelişimi, öğretim süreci değerlendirme sonuçlarına uygun olarak her ay sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’na işlenecektir.

b. Dönem Sonu Performans Değerlendirme Formu doldurulurken kazanıma hangi ayda başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna, kazanım bir ay içinde gerçekleşti ise + olarak işaretlenir. Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) – olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya + konur.

c. Dönem sonunda öğretimi yapılamayan ve öğretimi tamamlanamayan kazanımlar Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formuna kaydedilecektir.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyen ya da öğretimi yapılamayan kazanımlar ayrıntılı olarak, öğretime hiç başlanmadı ise bunun gerekçeleri; öğretime başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığı RAM Bilgilendirme Bölümü’nde açıklanacaktır.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve Özel eğitim öğretmenleriyle zihinsel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle zihinsel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   ZİHİNSEL ENGELLİLER

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ      KÜTÜPHANE

ANA SAYFA       İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır.

1 cevap

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Zihinsel Engelliler Bilişsel Beceriler […]

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir