Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü

Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü

Sözel yönergelere uyar. Sözcükleri doğru kullanır. Görsel uyaran verildiğinde tepki verir. İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu sağlar.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim programı Türkçe Modülü

Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü

Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü

Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü Programının amacı

Türkçeyi doğru kullanma becerisini kazanabilme

Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü Programının Kazanımları

Sözel yönergelere uyar. Sözcükleri doğru kullanır. Görsel uyaran verildiğinde tepki verir. İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu sağlar.

El, göz koordinasyonu sağlar. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici hareketler yapar. Yazıda kullanılan araç-gereçleri tanır.

Yazı araç-gereçlerini kullanır. Yazı araç-gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir. Temel çizgiler çizer. Sesleri ayırt eder. Seslerden heceler oluşturur. Hecelerden kelime oluşturur.

Kelimelerden cümle oluşturur. Kuralına uygun cümle okur. Kuralına uygun cümle yazar. Etkili okuma kurallarını belirtir. Etkili okuma kurallarına uyar. Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazar.

Dinlediği ya da okuduğu masal ve öyküyle ilgili sorulara cevap verir. Dinlediği ya da okuduğu bir metni anlatır. Noktalama işaretlerini kullanır. Yazım kurallarına uyar.

Zihinsel Engelliler Türkçe Programının Süresi

Modül için öngörülen süre 360 ders saatidir.

Zihinsel Engelliler Türkçe Programının Uygulanması

Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü

Okuma yazma öğretimi, bireylerin sahip olduğu zihinsel, duygusal, davranışsal ve bilişsel becerilerinde önemli değişikliklerin olmasında etkilidir.

Hazırlanan Türkçe Programı, zihinsel yetersizliği olan bireylere etkili okuma becerisi kazandırarak Türkçeyi etkili ve doğru kullanma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Programa başlamadan önce zihinsel yetersizliği olan bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerin doğru ölçüm araçlarıyla belirlenmesi gerekir.

Program uygulanırken bireyin sahip olduğu özellikler ve gereksinimleri dikkate alınarak eğitim aldığı kurumda BEP ekibi oluşturularak BEP hazırlanması gerekir. Öğretimle ilgili planlama yapılırken bireyin en çok ihtiyacı olduğu kazanımın seçilmesi gerekir.

Zihinsel yetersizliği olan bireyin ek özrünün (Görme, işitme vb. ) var olup olmadığı dikkate alınarak eğitime başlanmalıdır.

Öğretimde kullanılacak olan tüm öğretim araç-gereçleri zihinsel yetersizliği olan bireyin bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanır.

Öğretim yapılacak ortamın dikkat dağıtıcı uyarıcılardan (yüksek sesi, yüksek ışık vb. ) arındırılmış olmasına özen gösterilmelidir.

Öğretim esnasında zihinsel yetersizliği olan bireyin verilen yönergeyi gerçekleştirebileceği uygun ortam sağlanmalıdır. Örneğin; zihinsel yetersizliği olan bireye yaz denildiğinde tahta, kalem, defter, kağıt vb. eğitim araç-gereçlerinin ortamda bulunması gerekmektedir.

Okuma yazma eğitimi için birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Bu modülde ses temelli okuma yazma öğretim yöntemine yer verilmiştir. Öğretmen veya uygulayıcı, zihinsel yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçları ve yapabildikleri doğrultusunda birey için en uygun öğretim yöntemini belirlemelidir.

Bir birey için uygun olan öğretim metodu diğer bir birey için uygun olmayabilir. eğer birey ses temelli yaklaşımdan okuma yazma öğrenemezse cümle temelli yaklaşım uygulanabilir.

Sesleri ayırt etme kazanım için ses temelli yaklaşımda kullanılan ses grup öğretimiyle uygulama yapılmalıdır: 1. Grup: e,l,a,t; 2. Grup: i,n,o,r,m; 3. Grup: u,k, ,y,si,d; 4. Grup: ,b, , ,z, ; 5. Grup: g,c,p,h ve 6. Grup : ,v,f,j.

Okuma yazma çalışmalarında zihinsel yetersizliği olan bireylere kazandırılacak olan kelimeler ve cümleler bireylerin yaşantılarıyla ilişkilendirilmelidir. Böylece bağımsız yaşam için bireyler teşvik edilmiş olacaktır.

Modülde bireyin özelliklerine göre ihtiyaç duyulduğunda ilköğretim ve ortaöğretimde kullanılan mevcut Türkçe Programlarından yararlanılabilir.

Okuma yazma öğretiminin gerçekleşmesinde birbirinin ön koşulu olan basamakların kazandırılması önem taşır. Çünkü bir basamakta yer alan kazanımlar bir sonraki basamağın ön koşul becerileri olabilir.

Bu nedenle Türkçe’de yer alan alt alanın her birinden bir kazanım seçilerek çalışmalar yürütülmelidir. Bu kazanımlar birbiriyle eş zamanlı öğretilmesi gereken beceriler olmalıdır.

Okuma yazmaya başlarken öğretmen veya uygulayıcı kavram gelişimini sağlayan çalışmalar (sayı,şekil, renk, eşya, zıtlık kavramları vb. ), büyük kas gelişimini sağlayan çalışmalar (kolları döndürme, başı çevirme vb. ), küçük kas gelişimini sağlayan çalışmalar (boyama, yırtma, ip sarma, yoğurma çalışması vb. ) yapmalıdır.

Ayrıca öğretimi etkili hale getirmek amacıyla dil gelişimini sağlayan çalışmalar (olay kartlar, sıralama kartları, öykü okuma ve anlatıma, yaptıklarını anlatma, tanıtma vb. ) yaptırmalıdır.

Yazma becerisini ilerletmek amacıyla öğretmen veya uygulayıcı avuç içi ve parmaklarla serbest boyama, havada, suda ve kum havuzunda çeşitli yazma uygulamaları yaptırmalıdır.

Yeni cümle öğretilirken önce öğretilen cümlede yer alan kelimelerin de öğretilecek olan cümlede yer alması öğretimde faydalı olacaktır.

Cümle öğretiminde sözcük piyangosu, sürgü cümle aracı vb. araç-gereçler kullanılarak öğretim zenginleştirilebilir.

Bireyin günlük hayatta kendisi için önem arz eden adı, soyadı, adresi, telefon numarası vb. bilgileri öğrenip okuyabilmesi işlevsel okumadır.

Örneğin; zihinsel yetersizliği olan bireyin adı Ali ise ve birey herhangi bir yöntemle de okuma öğrenemiyorsa bu durumda ismi kalıp olarak günlük hayatta kullanabileceği nitelikte öğretilmelidir. aynı şekilde adı, soyadı, adresi, telefonu vb. ifadeler öğretilmelidir.

İlköğretimde yazma öğretiminde el yazısı kullanılmaktadır. Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğretimde el yazısı uygulaması kullanılabilir.

Modül ihtiyaç duyulan zamanlarda zihinsel yetersizliği olan bireyler için hazırlanmış olan eğitim Programlarıyla ilişkilendirilmelidir.

Zihinsel Engelliler Türkçe Programının İçeriği

Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü

Zihinsel Engelliler Türkçe Modülü

a. ALGI ÇALIŞMALARI

Sözel Yönergeler
Görsel Algı
İşitsel Algı

b. İLK OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

El- göz Koordinasyonu
Yaz araç-gereçleri
Temel çizgi çalışmaları

c. SES-HECE- KELİME CÜMLE

Ses
Hece
Kelime
Cümle
OKUMA YAZMA

Cümle Okuma-Yazma
Metin Okuma-Yazma
Etkili Okuma Kurallar

D. DİNLEME VE İZLEME

Masal ve öykü Dinleme
Masal ve öykü anlatıma

E. DİLBİLGİSİ

Noktalama İşaretlerini Kullanma
Yazım Kuralları

Türkçe Modülünde Ölçme ve Değerlendirme

Modülde Ölçme ve Değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Kaba değerlendirme

a. Kaba Değerlendirme Formu’nda Türkçe kazanım değerlendirilmesinde bağımsız olarak yapılan beceriler +, bağımsız olarak yapılamayan beceriler – olarak işaretlenmelidir. Açıklama Bölümünde ise değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.

b. Kaba Değerlendirme Formu’na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve bireye yardımda bulunulmamalıdır.

c. Kaba değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yapılarak BEP hazırlanmalıdır.

Öğretim öncesi değerlendirme
a. Öğretim öncesi değerlendirmeye başlamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçları (yemek, tuvalet vb. ) mutlaka giderilmelidir.

B. Öğretim öncesi değerlendirme sonuçları, Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan öğretim öncesi değerlendirme sütununa işaretlenmelidir.

c. yapılan kaba değerlendirme sonucunda sesleri ayıt etme kazanımının yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.

Öğretim öncesi değerlendirme sütununa sesleri ayırt etme ile ilgili işaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve bireyin yapıp yapamadığına bakılır. gerçekleştirdiği her bir basamak için + , gerçekleştiremediği basamaklar için – ifadeleri kullanılır.

d. Öğretim öncesi değerlendirmede öncelikle ele alınan sesleri ayırt etme kazanım alt basamaklara ayrılmıştır: 1.”e” sesini oku. 2.”e” sesini yaz.

Öğretim sürecini (Ders Saatini) değerlendirme

a. Öğretim sürecini değerlendirme sonuçları, her ders saati sonunda Performans Kayıt Tablosu’nda yer alan öğretim sürecini değerlendirme sütunlarına işaretlenir.

B. Öğretim öncesi değerlendirme sonucunda birey sesleri ayırt etme kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim yapılacaktır.

c. Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı Öğretim Sürecini Değerlendirme Formu’na işlenir.
. Performans Kayıt Tablosunun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme Bölümünde sesleri ayırt etme kazanımının hem öğretilmesinin hem de kalıcılığının sağlanabilmesi için yapılacak olan tekrarlar ile ilgili açıklamalar da bulundurulacaktır.

Son değerlendirme

a. Örnek alınan kazanım sesleri ayırt etme becerisi olduğu için öğretim sürecinde yapmı olduğumuz son ders saati değerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu kazanım için son değerlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmışamıştır.

b. Türkçe’de bulunan kelime, cümle okuma ve yazma vb. kazanımlar için Performans Kayıt Tablosu’nda öğretim süreci değerlendirme basamakları gerçekleştiği ( + ya da B olarak işaretlendiği ) zaman farklı soru ve araç-gereçlerle ezbere yapılıp yapılmadığı değerlendirmek amacıyla Son Değerlendirme Formu hazırlanmalıdır.

c. Son değerlendirme sonucunda tüm alt basamaklar + ya da B olarak işaretlendiğinde kazanımın gerçekleştiği, – yada si, MO veya FY olaraki şaretlendiğinde ise kazanımın gerçekleşmediği ve öğretimin tekrar edilmesi gerektiğine karar verilir.

D. Öğretim Sonrası (Dönem Sonu) değerlendirme

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve Özel eğitim öğretmenleriyle zihinsel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI   ZİHİNSEL ENGELLİLER

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ      KÜTÜPHANE

ANA SAYFA       İLETİŞİM

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır.

1 cevap

Trackbacks & Pingbacks

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir