,

Zihinsel Engelliler - Destek Eğitim Programı - Düzeyi Amaçları

TANI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tel: 0212 320 08 09
Zihinsel Engelliler - Destek Eğitim Programı - Düzeyi Amaçları
Program, kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıklar olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve Özel Eğitim ile destek Eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;
Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları, �z bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları, Psikomotor becerilerini geliştirmeleri, Dil ve Konuşma becerilerini geliştirmeleri, S�zl ve yazılı anlatüm becerilerini geliştirmeleri, Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri, Bilişsel hazırl�k becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.


PROGRAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Modüllerde yer alan kazanımlar, zihinsel yetersizliği olan bireylerin (hafif, orta, ağır) özellikleri (dil, bilişsel, sosyal vb.) dikkate alınarak destek Eğitim Programının genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak nitelikte belirlenmiştir. Birden fazla yetersizliği olan bireylerin sağlık kurulu raporunda belirtilmi olan diğer yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak uygun mod�l veya mod�ller �nerilmelidir. örneğin, bir bireyin zihinsel yetersizliği ile birlikte Görme ve ortopedik yetersizliği bulunabilir. Modül seçiminde zihinsel yetersizliçinin yanı sıra tespit edilen Görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için hazırlanmış olan mod�ller de �nerilmeli ve bu mod�ller dikkate alınarak bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlanmalıdır.
Modüllerde yer alan kazanımların gerçekleşebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinde gerekli araç gereç ve donanımlar sağlanmalıdır. Destek Eğitim Programının verimliliçini artürmak amacıyla mod�llerde yer alan kazanımların yapılandırılmış ortamların yanı sıra gerçek ortamlarda da öğretimi yapılmalıdır. Destek eğitimi veren kurum; rehberlik ve araştırma merkezi, varsa devam ettiği okul (Eğitim uygulama okulu, Özel Eğitim ilköğretim okulu, hastane okulu, ilköğretim okulu vb.) ya da kurumlar (SH�EK vb.) ile iş birliği yapmalıdır. Bireysel Eğitim Programı doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve �neriler konusunda, varsa devam ettiği kurum /okul personeli (sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, Özel Eğitim öğretmeni, bran öğretmeni, kurum psikolo�u, çocuk gelişim öğretmeni, sosyal hizmet uzman vb.) ile g�r� alışverişi yapılarak bireyin gelişimi ve takibi desteklenmelidir. Destek Eğitim merkezlerinde görev yapan meslek elemanları kendi görev alanlarındaki yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hareket ederek ekip çalışmasına özen göstermelidir. Destek eğitimi alan bireyin Eğitim sürecinde edindi�i kazanımların sosyal yaşama ge�içinin ve yaşant zenginliçinin sağlanması için çevresi ile iletişimde bulunaca� oyun, drama, tiyatro, gezi, spor, m�zik, izcilik vb. etkinliklere Eğitim öğretim sürecinde yer verilmelidir. Programı uygulayan personel tarafından destek Eğitim Programı kapsamında uzman desteği al�nabilir. ÖZEL Özel Eğitim merkezleri gereken zamanlarda diyetisyen, t�p doktorlar�ndan, dil Konuşma terapistlerinden danışmanlık hizmeti alabilir. öğrenimleri sırasında hedeflere ulaşmalar ve başarı duygusunu yaşamalar zihinsel yetersizliği olan bireyler için önemlidir. Etkinlikler, Eğitim araç ve gereçleri bireyin gelişimsel ÖZELliçine ve ilgisine uygun olarak, kolaydan zora doğru hazırlanmalıdır. Etkinliklere ba�larken bireyin dikkatini toplamaya yönelik giri yapılmalıdır. Eğitim sırasında hangi konuların i�lenece�i bireye açıklanmal , etkinlikler arasında kısa molalar verilecek şekilde plan yapılmalıdır. Bireylerin olumlu davranışları peki�tirilmeli, motivasyonları arttür�lmal ve ilgilerini desteklemek amacıyla yaş ve düzeylerine uygun peki�tire�ler verilmelidir. Etkinliklerin süresi bireyin özellikleri dikkate alınarak belirlenmeli ve bireylerin kendi hatalar�n kendilerinin bulmas�na olanak verilmelidir.

Otuz alt aydan küçük zihinsel yetersizliği olan çocuklar bu mod�llerden bireysel Eğitim ve aile Eğitim Programları doğrultusunda yararlanırlar. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitiminde 0��3 yaş döneminin en kritik dönem olması nedeniyle ve Özel Eğitimde erkenlik ilkesi doğrultusunda ailenin, eğitimin her a�amas�na aktif olarak katılımının sağlanması gerekir. Bu nedenle ailenin mod�lllerde yer alan kazanımların gerçekleştirme sürecine e zamanl olarak katılım sağlanmalıdır. 36 aydan büyük zihinsel yetersizliği olan bireyler, bireysel Eğitim ve grup eğitiminden yararlanabilirler. Bilişsel Becerilere Haz�rl�k ağır ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olup daha önce Özel Eğitim hizmeti almam� ve akademik becerileri içeren mod�llerden herhangi birisini alamayacak durumda olan bireyleri ve 36��72 ay grubunda yer alan zihinsel yetersizliği olan çocukları kapsamaktadır. diğer mod�ller zihinsel yetersizliği olan tüm bireyleri kapsamaktadır. Modülde yer alan kazanımlar edinim, ak�c�l�k, kalıcıl�k ve genelleme aşamalar dikkate alınarak çalışılmalıdır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlanırken kaynaştırma karar alınan ve destek Eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireyler için kaynaştırma eğitimi süresi boyunca devam ettiği okulda uygulanan Eğitim Programı dikkate alınarak yeni kazanımlar eklenebilir. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programın hazırlayan kurulda yer alan öğretmen veya Uygulayıcı kazanıma yönelik uygun ölçüt belirlemelidir. Zorunlu öğrenim �a� d���ndaki zihinsel yetersizliği olan bireyler, toplumsal uyum, i ve meslek becerilerini kazanması amacı ile i Eğitim merkezlerine, mesleki rehabilitasyon merkezlerine veya halk Eğitim merkezleri bünyesinde a��lacak kurslara da y�nlendirilebilir.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - özür GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Düzeyi Amaçları
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Yapısı
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖLÇME değerlendirme
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Aile Eğitim
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - BİLİŞSEL BECERİLERE HAZIRLIK
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖZ BAKIM Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - günlük yaşam Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Toplumsal yaşam Becerileri

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - DİL Konuşma VE ALTERNATİF İLETİŞİM Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - PSİKOMOTOR BECERİLER
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Sosyal Hayat
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - TÜRKÇE
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - MATEMATİK

Destek Eğitim Programları I Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı I Zihinsel Engelliler I Anasayfa
Bilgi Bankası I Özürlü Hakları I Özel Eğitim Kanunu I İletişim
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. ÖZEL Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm Hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sk. No:2/2 Okmeydanı Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı