Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - günlük yaşam Becerileri

TANI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tel: 0212 320 08 09

günlük YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ

PROGRAMIN AMACI
günlük yaam becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR

Sa kurutma makinesikullanır, Telefonkullanır, �alar saat kurar, Asansörkullanır, Bilgisayarkullanır, Perde a�ar, Perde kapatür, Pencere a�ar, Pencere kapatür, Kap a�ar, Kap kapatür, ��p toplar, Masa siler, Yer siler, Toz alır, Yer s�p�r�r, Cam siler, Dolap dÖZELtir, Lavabo temizler, Buzdolab temizler, Elektrik s�p�rgesikullanır, Elektrik s�p�rgesini temizler, Yatak dÖZELtir, Nevresim takar, Giysi katlar, Giysi f�r�alar, Elde �amağır y�kar, �amağır makinesinde �amağır y�kar, �amağır asar, �t yapar, ��neye iplik geçirir, D��me diker, �rg �rer, Ayakkab boyar, Mutfakta alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar, Kibrit yakar, �akmakkullanır, �i�e kapa��n a�acak ile a�ar, Ocakkullanır, Fürünkullanır, Mikserkullanır, Buzdolabkullanır, Tost makinesikullanır, Ekme�e yumuşak g�da maddeleri sürer, Yiyecek do�rar, Yiyecek dilimler, Yiyecek rendeler, B��akla yiyecek soyar, Yiyecek ha�lar, Salata yapar, Sandvi hazırlar, Tost yapar, Haz�r �orba pi�irir, Tavada yumurta pi�irir, Domates sosu hazırlar, Makarna pi�irir, Pilav pi�irir, Sebze k�zartür, Toz i�ecek hazırlar, Ayran yapar, S�t �s�tür, �ay demler, Yemek masas�n hazırlar, Yemek masas toplar, �ay servisi yapar, Elde bula��k y�kar, Bulak makinesinde bulak ykar.

N SÜRESİ

Bu mod�l için öngörülen süre 120 ders saatidir.

N UYGULANMASIYLA LGL A�IKLAMALAR

1.
günlük Yaam Becerileri zihinsel yetersizlii olan bireylerin bamsz olarak yaamlarn sürdürebilmeleri için gerekli olan ev i�i becerilerini (ev temizlii, mutfak becerileri, giysi bakm gibi) bireylere kazandrmay amaçlamaktadr.
2.
günlük yaam devam ettirebilmek için gerekli olan becerilerin öğretiminde ortam düzenlemesi büyük önem tamaktadr. Bunun için kurum bünyesinde uygulama evinin oluturulmas ve bireylerin aktif olarak bu ortamdan yararlanmalar salanmaldr. �alma yerinin retilecek beceriye uygun seçilmesi renmeyi kolaylatracaktr. �almalarn tamamen doal ortamlarda yaplmasna dikkat edilmelidir. �rnein; oturma odasyla ilgili beceriler oturma odasnda, yatak odasyla ilgili beceriler yatak odasnda, mutfakla ilgili beceriler mutfakta �allmaldr. Böylece bireylerin doal ortamda rendikleri beceriyi genellemesi kolaylar. Ancak doal ortam kurum içerisinde salanamadnda yaplandrlm ortamda ilgili becerinin �allmas gerekmektedir. Ayrca Eğitim ortamnda bireyin dikkatini datacak uyaranlarn olmamasna, ortamn s, k ve ses düzeyinin de Eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak seviyede olmasna dikkat edilmelidir.
3.
Kurum ortamndaki baz snrllklar günlük yaam devam ettirebilmek için gerekli olan becerilerin baka ortamlara transferinin ve kalclnn salanmasng��letirebilmektedir. Ailelerin çocuklarıyla geçirdikleri zaman diliminin daha uzun, renmenin doal ortamda daha kolay ve kalc olmas nedeniyle bireylerin okulda rendikleri bilgi ve becerilerin pekitirilmesi ve Süreklilik kazanmas için aileyle iş birliğine gidilmeli ve aile Eğitim programlar gelitirilerek uygulanmaldr.
4.
günlük yaam becerilerini kazanma; Eğitime balama zaman, bireyin motor, dil, zihin ve duygu gelişimine baldr. Bu becerilerin kazandrlabilmesi için bireyin önceden gerçekletirmesi gereken �n koul beceriler vardr. Bunlar; büyük ve küçük kaslarn
5.
kullanmn gerektiren beceriler, el göz koordinasyonu, hareketleri taklit etme, görsel dikkat ve basit emirleri (ver, al, tut, yap vb.) anlamadr. Bu becerileri gerçekletiren bireylerin günlük yaam becerilerini renmeleri daha kolay olacaktr.
6.
günlük yaam becerilerinin öğretiminde; ileri zincirleme, tüm beceri ve tersine zincirleme yöntemleri kullanlmaktadr. Bu yöntemlerin ortak y�n ; öğretimde yardm türlerinin kullanlmas, yardm düzeyinin yava yava azaltlmas sonunda bireyin davran bamsz olarak yapabilmesi ve rendiklerini farkl ortamlarda uygulayabilmesidir. günlük yaam devam ettirebilmek için gerekli olan becerilerin öğretiminde, bireyin gelişim özellikleri ve bireysel yeterlilikleri ile retilecek becerinin ÖZELliine uygun bir öğretim yöntemi seçilmesine dikkat edilmelidir.
7.
Destek Eğitime ihtiyaç duyan zihinsel yetersizlii olan bireyler, becerileri kazanmalarnda daha fazla y�nlendirilmeye, desteklenmeye, Sürekli ve sistemli bir Eğitime gereksinim duyarlar. Bu nedenle beceri kazandrma süreci; uzun süreli Eğitim, sk tekrar, sÖZEL ipu�lar, model olma ve fiziksel yardmda bulunma gibi öğretim süreçlerinin kullanlmasn gerektirmektedir.
8.
Telefon kullanma becerisinin öğretiminde bireyin günlük yaantsnda kullanabilecei ev veya cep telefonu, ankes�rl telefon �eitlerinden her birinin öğretim süreci farklolmaldr. Bireylerin günlük yaantsnda öncelikli olarak hangi telefonu kullanmasgerekiyorsa öğretime o telefondan balanmaldr.
9.
öğretime balamadan önce, retilecek beceriyle ilgili araçlarn önceden belirlenip �alma srasnda hazr bulundurulmas, tam ve salam olmas gerekir. �rnein mutfak becerilerinden �ay demleme becerisinin kazandrlmas için gerekli olan �aydanlk, demlik, �ay vb. ara -gere temin edilmelidir. Ayrca kullanlacak araç ve gereçlerin bireyin bireysel gelişim özelliklerine uygun olmasna dikkat edilmelidir.
10.
Bireylere, uygun ortam ve ara -gere salandktan sonra günlük yaam becerilerini kazandrmak için önceden yaplan deerlendirmeler de dikkate alnarak öğretime ge�ilir. Bu aamada kazandrlmak istenen beceriler bireye a k ve basit bir ekilde batan sona anlatlmal ve/veya gösterilmelidir. Bireyin baarl olacan belirten ifadeler kullanarak beceriyi renmede birey cesaretlendirilmelidir. Daha sonra bireye becerinin her basama srasyla tek tek anlatlp gösterilirken bireyin de tekrar etmesi salanmaldr. Bu aama sonunda bireye beceri ile ilgili yönerge verilerek bireyden beceriyi srasyla yapmas istenir. Bireye beceriyi yapabilmesi için yeterli zaman verilmelidir. Bireye bamsz olarak yapt basamakta müdahale edilmezken yapamad basamakta ipucu veya yardm salanarak bireyin beceriyi yapmas sağlanır. Birey beceri basamaklarn
11.
doru olarak yaptnda pekitirilmedir. Bu pekitirme Aferin, çok gÖZEL. vb. sÖZEL pekitire�ler olabilecei gibi somut pekitire�ler de olabilir. öğretim esnasnda genel ifadelerden çok ÖZEL ifadeler, soyut kavramlardan çok somut kavramlar kullanlmaldr. Bireyin anlamad konu ve becerileri sormas, duygu ve d öncelerini ifade etmesi salanmaldr.
12.
Modülde yer alan tüm beceriler ile ilgili �almalar yaplrken de kolaydan zora doru bir yol izlenmelidir. Ayrca her becerinin öğretiminde �n koul becerilerin daha önce retilmesine dikkat edilmelidir. �rnein, salata yapma becerisinden önce, b�akla yiyecek dorama becerisi kazandrlmaldr. Bu tür kesici aletlerin kullanlacabecerilerde tüm güvenlik tedbirlerinin alnmasna özen gösterilmelidir.
13.
Bireylere ev araç gereçlerinin kullanm retilirken kiisel yaantsnda kullanaca araç gereçlerin öğretimine öncelik verilmelidir. �rnein, bireyin evinde bulak makinesi yoksa bulak makinesi kullanm becerisi dier becerilerden daha sonraya braklmaldr.
14.
Destek Eğitimi ile kazandrlmak istenen beceriler, mutlaka bireyin evinde de tekrar edilmelidir. Bu nedenle becerinin nasl retilecei konusunda aileye Eğitim verilmelidir. Bu �er�evede bireye kazandrlmak istenen kazanm ve buna ilikin Eğitim program(BEP) ile ilgili ailenin yapacaklar düzenli toplantlar ve g�r melerle anlatlmaldr.

N �ER

A. �E��TL ARA GERE�LER KULLANMA
Sa Kurutma Makinesi, Ev Telefonu-Cep Telefonu-Ankes�rl Telefon, �alar Saat Kurma, Asansör, Bilgisayar

B. EV TEM�ZL�� VE düzen
Perde A�ma ve Kapatma, Pencere A�ma ve Kapatma, Kap A�ma ve Kapatma, ��p Toplama, Masa ve Yer Silme, Toz Alma, Yer S�p�rme, Cam Silme, Dolap DÖZELtme, Buzdolab ve Lavabo Temizleme, Elektrik S�p�rgesi Kullanma ve Temizleme, Yatak DÖZELtme, Nevresim Takma

C. G�YS�LER�N BAKIMI
Giysi Katlama, Giysi F�r�alama, Elde ve Makinede �amağır Y�kama, �amağır Asma, �t Yapma, ��neye �plik Ge�irme, D��me Dikme, �rg �rme, Ayakkab Boyama

D. MUTFAK BECERİLERİ

 1. Mutfakta Alnmas Gereken G�venlik önlemleri
  1. Mutfak Ara Gereİleri
   1. Kibrit
   2. �akmak
   3. A�acak . Ocak
   4. Frn
   5. Mikser
   6. Buzdolab
   7. Tost makinesi
  1. Yiyecek Hazrlama
   1. Ekmee yumuak gda maddeleri s�rme
   2. Yiyecek dorama
   3. Yiyecek dilimleme . Yiyecek rendeleme
   4. B�akla yiyecek soyma
   5. Yiyecek halama
   6. Salata yapma
   7. Sebze kzartma
  1. �ecek Hazrlama
   1. Toz i�ecek hazrlama
   2. Ayran yapma
   3. S�t stma . �ay demleme
  1. Temizlik ve düzen
   1. Yemek masas hazrlama
   2. �ay servisi yapma
   3. Elde bulak ykama . Bulak makinesinde bulak ykama
    g. Sandvi hazrlama
    . Hazr �orba piirme
    h. Tost yapma
    . Hazr �orba piirme
    i. Tavada yumurta piirme
    j. Domates sosu hazrlama
    k. Makarna piirme
    l. Pilav piirme    MODÜLDE ÖLÇME VE DEERLENDRME

    Bu mod�lde ölçme ve deerlendirme süreci; kaba deerlendirme, öğretim öncesi deerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) deerlendirme, son deerlendirme ve öğretim sonras (dönem sonu) deerlendirme aamalarndan olumaktadr. Bu aamalarla ilgili hazrlanan örnek formlara yönelik a klamalar aada verilmitir.

    A. Kaba Deerlendirme

    a.
    G�nl k yaam becerileri deerlendirilirken Kaba Deerlendirme Formu'nda bamsz olarak yaplan beceriler +, bamsz olarak yaplamayan beceriler - olarak iaretlenmelidir. A klama bölümüne ise deerlendirme srasndaki gözlemler yazlmaldr.
    b.
    Kaba Deerlendirme Formu'na kayt yaplrken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve bireye yardmda bulunulmamaldr.
    c.
    Kaba deerlendirme sonucunda aile ve öğretmen veya uygulayc iş birliği yaparak BEP hazrlanmaldr.

    . Kaba deerlendirmeye balamadan önce zihinsel yetersizlii olan birey ile aile bu deerlendirmenin hangi amaçla ve ne için yapld konusunda bilgilendirilmelidir. Böylece deerlendirmeye balamadan önce ailenin g�r leri alnm, bireyin yaplacak olan uygulamaya ilikin tereddütleri giderilmi olacaktr.

    B. öğretim öncesi Deerlendirme

    a.
    öğretim öncesi deerlendirmeye balamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçlar(yemek, tuvalet vb.) mutlaka giderilmelidir.
    b.
    öğretim öncesi deerlendirmede öncelikle �allacak aamann analizi yaplmaldr. (�allacak kazanmn alt basamaklar belirlenmelidir.)
    c.
    öğretim öncesi deerlendirme sonuçlar, Performans Kayt Tablosu'nda yer alan öğretim öncesi deerlendirme sütununa iaretlenmelidir.

    . Yaplan kaba deerlendirme sonucunda Tost makinesi kullanır. kazanmnn yetersiz olduu ve bamsz olarak yapamad varsaylarak bir örnek hazrlanmtr.

    d.
    öğretim öncesi deerlendirmede öncelikle ele alnan Tost makinesi kullanır. kazanm alt basamaklara ayrlmtr: 1.Fii prize takar. 2.Is d mesini ayarlar. 3.Tost makinesinin üst kapan kaldrr. 4.Yiyecei alt zgarann üst�ne yerletirir. 5.üst kapa kapatr. 6.Yiyecek piene kadar bekler. 7.Tost makinesinden yiyecei alr. 8.Fii prizden kartr.
    e.
    öğretim öncesi Deerlendirme sütununa tost makinesi kullanma ile ilgili iaretleme yaplrken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve bireyin bunu yapp yapamadna baklr. Her bir alt basamak için bamsz olarak gerçekletiriyor ise B, sÖZEL ipucu ile gerçekletiriyor ise S, model olma ile gerçekletiriyor ise MO, fiziksel yardm ile gerçekletiriyor ise FY yazlr.
    C.
    öğretim sürecini (Ders Saati) Deerlendirme
    a.
    öğretim sürecini deerlendirme sonuçlar, her ders saati sonunda Performans Kayt Tablosu'nda yer alan öğretim sürecini Deerlendirme sütununa iaretlenir. Her ders saati, alt basamaklar için bamsz olarak gerçekletiriyor ise B, sÖZEL ipucu ile gerçekletiriyor ise S, model olma ile gerçekletiriyor ise MO, fiziksel yardm ile gerçekletiriyor ise FY. sütunlarna (X) iareti konur.
    b.
    öğretim öncesi deerlendirme sonucunda bireye tost makinesi kullanma kazanmnn alt basamaklarndan bamsz olarak yapamadklar üzerinde öğretim yaplacaktr.
    c.
    Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamanda kaldöğretim sürecini Deerlendirme sütununda bulunan ilgili satrlara ilenir.

    . Performans kayt tablosunun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme BÖLÜM�nde, tost makinesi kullanma öğretiminin kalc olabilmesi için evde yaplacak tekrarlar ile ilgili a klamalar da bulundurulacaktr.

    . Son Deerlendirme

    a.
    örnek alnan kazanm tost makinesi kullanma olduu için öğretim sürecinde yapm olduumuz son ders saati deerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu kazanm için son deerlendirilmesi olacaktr. Bu nedenle son deerlendirme için ayr bir form hazrlanmayacaktr.
    D.
    öğretim Sonras Deerlendirme
    a.
    Bireyin gelişimi, öğretim sürecini deerlendirme sonuçlarna uygun olarak her ay sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Deerlendirme Formu'na ilenecektir.
    b.
    Dönem sonu performans deerlendirme formu doldurulurken kazanma hangi ayda balanm ise o ay ile ilgili sütuna, kazanm bir ay içinde sonlandrldysa (kazanm gerçekleti ise) + olarak iaretlenir. Kazanm balanld aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanm gerçeklemedi ise) - olarak iaretlenir. Kazanmn gerçekletii aya + konur.
    c.
    Dönem sonunda öğretimi yaplamayan ve öğretimi tamamlanamayan kazanmlar da Dönem Sonu Bireysel Performans Deerlendirme Formuna kaydedilecektir.

    . ÖZEL Eğitim Deerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için gerçekletirilmesi amaçlanan kazanmlardan; gerçekletirilemeyen ya da öğretimi yaplamayan kazanmlar ayrntl olarak, öğretime hi balanmad ise bunun gerekçeleri; öğretime balanm olmasna ramen kazanm gerçekletirilemedi ise hangi alt basamakta kalnd RAM Bilgilendirme BÖLÜM nde a klanacaktr.Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - özür GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Düzeyi Amaçları
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Yapısı
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖLÇME değerlendirme
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Aile Eğitim
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - BİLİŞSEL BECERİLERE HAZIRLIK
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖZ BAKIM Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - günlük yaşam Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Toplumsal yaşam Becerileri

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - DİL Konuşma VE ALTERNATİF İLETİŞİM Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - PSİKOMOTOR BECERİLER
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Sosyal Hayat
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - TÜRKÇE
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - MATEMATİK

Destek Eğitim Programları I Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı I Zihinsel Engelliler I Anasayfa
Bilgi Bankası I Özürlü Hakları I Özel Eğitim Kanunu I İletişim
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. ÖZEL Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm Hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sk. No:2/2 Okmeydanı Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı