Zihinsel ENGELLİ BİREYLER Destek Eğitim Programı - özür GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

TANI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tel: 0212 320 08 09
özür GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Zihinsel yetersizliği olan birey:
Zihinsel i�levler bakımından ortalaman�n iki standart sapma altInda farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıklar olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve Özel Eğitim ile destek Eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey
: Zihinsel i�levler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle Özel Eğitim ile destek Eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan birey, Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel i�levler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve i becerilerinin kazan�lmas�nda Özel Eğitim ile destek Eğitim hizmetlerine yo�un şekilde ihtiyaç duyan birey,

ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey
: Zihinsel i�levler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle �z bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yo�un Özel Eğitim ve destek Eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak Tanımlanmaktadır.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin özellikleri
Dikkat:
Zihinsel yetersizliği olanlarda dikkat problemleri yaygın olarak g�r�lmektedir. Bireylerin öğrenme problemlerinin önemli bir BÖLÜM dikkat problemlerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak dikkatleri da��n�k ve kısa sürelidir.

Bellek:
Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu hatürlamada güçlük �eker. Görsel ve işitsel algılar zayıftür. Bellekle ilgili yaşad�klar en önemli problem öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belle�e aktarmada yaşamalar�d�r. Genelleme yapmakta zorlanırlar, kazandıklar bilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekebilirler. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaşıtlarıyla karşıla�tür�ld���nda kendilerini düzenleme (tekrarlama, grupland�rma, ilişkilendirme) stratejilerini daha az s�kl�kta kulland�klar g�r�lmektedir.

öğrenme:
Akranları gibi öğrenebilir ve öğrenmeye devam ederler. Akranlarından temel farklar öğrenmenin hızındad�r, öğrenme hızlar daha yavaştür.

Dil gelişimi:
Zihinsel yetersizliği olan bireyler dil ve Konuşmayı zihinsel yetersizliği olmayan bireylerin geçtiği basamaklardan geğerek edinirler. Ancak bu basamaklardan ge�i hızlar daha yavaştür. Dil ve Konuşma gelişimindeki sorunlar ile kendini düzenleme (tekrarlama, grupland�rma, ilişkilendirme) problemleri arasında yakın bir ilişki vardır. çünkü birçok kendini düzenleme stratejisi dile dayalıd�r.

Akademik Ba�ar
: başarısızl�klar daha çok okuma-yazmada, okudu�unu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanmada ortaya ��kmaktadır. Soyut kavramları somut kavramlara göre daha zor öğrenirler.
Sosyal gelişim:
Zihinsel yetersizlik gösteren bireylerde çeşitli sosyal problemlere rastlanmaktadır. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azd�r. Arkadaşl�k etmede sıklıkla problem yaşarlar. Benlik kavramları genellikle zayıftür.

Psikomotor gelişim:
Genel olarak bu bireylerin fiziksel gelişimleri (boy-kilo) ise yaşıtlarının gelişimi ile tutarlıl�k gösterebilmektedir. Zihinsel yetersizliği olan bireyin, sahip olduğu yetersizliçin derecesi artt�k�a yukarıda belirtilen alanlarda yaşadığı güçlüklerin derecesi de artmaktadır.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - özür GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Düzeyi Amaçları
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Yapısıı
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - öğrenme ��RETME süreC
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Aile Eğitim
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - B�L��SEL BECERİLERE HAZIRLIK
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - �Z BAKIM Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - günlük yaşam Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Toplumsal yaşam Becerileri

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - D�L Konuşma VE ALTERNAT�F İLETİŞİM Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - PS�KOMOTOR BECERİLER
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Sosyal Hayat
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - T�RK�E
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - MATEMAT�K

Destek Eğitim Programları I Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı I Zihinsel Engelliler I Anasayfa
Bilgi Bankası I Özürlü Hakları I Özel Eğitim Kanunu I İletişim
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. ÖZEL Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm Hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sk. No:2/2 Okmeydanı Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı