Zihinsel ENGELLİ BİREYLER Destek Eğitim Programı - TÜRKÇE

TANI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tel: 0212 320 08 09
Zihinsel Engelliler
özür grubunun Tanımı ve özellikleri
Zihinsel engelliler destek Eğitim Programı düzeyi amaçları
Eğitim Programı yapısı
öğrenme öğretme süreci
ölçme Değerlendirme
Aile eğitimi
Bilişsel becerilere hazırlık
özbakım becerileri
günlük yaşam becerileri
Toplumsal yaşam becerileri
Dil Konuşma ve alternatif iletişim becerileri
Psikomotor beceriler
Zihinsel engelliler sosyal hayat
Zihinsel engelliler Türkçe modülü
Zihinsel engelliler Matematik modülü
Destek Eğitim Programları

TÜRKÇE

PROGRAMIN AMACI
Türkşeyi doğru kullanma becerisini kazanabilme

KAZANIMLAR

SÖZEL yönergelere uyar. Sözcükleri doğru kullanır. Görsel uyaran verildiçinde tepki verir. İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu sağlar. El, göz koordinasyonu sağlar. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici hareketler yapar. Yazıda kullanılan ara -gereİleri Tanır. Yaz ara -gereİlerinikullanır. Yaz ara -gereİlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir. Temel çizgiler çizer. Sesleri ayırt eder. Seslerden heceler oluşturur. Hecelerden kelime oluşturur. Kelimelerden cümle oluşturur. Kuralına uygun cümle okur. Kuralına uygun cümle yazar. Etkili okuma kuralların belirtir. Etkili okuma kurallarına uyar. Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazar. Dinlediği ya da okuduğu masal ve öyküyle ilgili sorulara cevap verir. Dinlediği ya da okuduğu bir metni anlatır. Noktalama işaretlerini kullanır. Yazım kurallarına uyar.

PROGRAMIN SÜRESİ

Modül için öngörülen süre 360 ders saatidir.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Okuma yazma öğretimi, bireylerin sahip olduğu zihinsel, duygusal, davranışsal ve bilişsel becerilerinde önemli değişikliklerin olmasında etkilidir.

Hazırlanan Türkçe , zihinsel yetersizliği olan bireylere etkili okuma becerisi kazandırarak Türkşeyi etkili ve doğru kullanma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Programa başlamadan önce zihinsel yetersizliği olan bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerin doğru ölçüm araçlarıyla belirlenmesi gerekir.

Program uygulanırken bireyin sahip olduğu özellikler ve gereksinimleri dikkate alınarak Eğitim aldığı kurumda BEP ekibi oluşturularak BEP hazırlanması gerekir. öğretimle ilgili planlama yapılırken bireyin en çok ihtiyacı olduğu kazanımın seçilmesi gerekir.

Zihinsel yetersizliği olan bireyin ek özrünün (Görme, işitme vb.) var olup olmadığı dikkate alınarak Eğitime başlanmalıdır.

öğretimde kullanılacak olan tüm öğretim ara -gereİleri zihinsel yetersizliği olan bireyin bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanır.

öğretim yapılacak ortamın dikkat dağıtıcı uyarıcılardan (yüksek ses, yüksek ���k vb.) arındırılmış olmasına özen gösterilmelidir.

öğretim esnasında zihinsel yetersizliği olan bireyin verilen yönergeyi gerçekleştirebilece�i uygun ortam sağlanmalıdır. örneğin; zihinsel yetersizliği olan bireye yaz denildiçinde tahta, kalem, defter, kağıt vb. Eğitim ara -gereİlerinin ortamda bulunması gerekmektedir.

Okuma yazma eğitimi için birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Bu modülde ses temelli okuma yazma öğretim yöntemine yer verilmiştir. öğretmen veya Uygulayıcı, zihinsel yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçları ve yapabildikleri doğrultusunda birey için en uygun öğretim yöntemini belirlemelidir. Bir birey için uygun olan öğretim metodu diğer bir birey için uygun olmayabilir. eğer birey ses temelli yaklaşımdan okuma yazma öğrenemezse cümle temelli yaklaşım uygulanabilir.

Sesleri ayırt etme kazanım için ses temelli yaklaşımda kullanılan ses grup öğretimiyle uygulama yapılmalıdır: 1. Grup: e,l,a,t; 2. Grup: i,n,o,r,m; 3. Grup: u,k, ,y,s,d; 4. Grup: ,b, , ,z, ; 5. Grup: g,c,p,h ve 6. Grup : ,v,f,j.

Okuma yazma çalışmalarında zihinsel yetersizliği olan bireylere kazandırılacak olan kelimeler ve cümleler bireylerin yaşantılarıyla ilişkilendirilmelidir. Böylece bağımsız yaşam için bireyler teşvik edilmiş olacaktır.

Modülde bireyin özelliklerine göre ihtiyaç duyulduğunda ilköğretim ve ortaöğretimde kullanılan mevcut Türkçe Programlarından yararlanılabilir.

Okuma yazma öğretiminin gerçekleşmesinde birbirinin ön koşulu olan basamakların kazandırılması önem tağır. çünkü bir basamakta yer alan kazanımlar bir sonraki basamağın �n koşul becerileri olabilir. Bu nedenle Türkçe'de yer alan alt alanın her birinden bir kazanım seçilerek çalışmalar yürütülmelidir. Bu kazanımlar birbiriyle e zamanl öğretilmesi gereken beceriler olmalıdır.

Okuma yazmaya başlarken öğretmen veya Uygulayıcı kavram gelişimini sağlayan çalışmalar (sayı, şekil, renk, eşya, zıtlık kavramları vb.), büyük kas gelişimini sağlayan çalışmalar (kollar döndürme, başı çevirme vb.), küçük kas gelişimini sağlayan çalışmalar (boyama, yırtma, ip sarma, yoğurma çalışmas vb.) yapmalıdır. Ayrıca öğretimi etkili hale getirmek amacıyla dil gelişimini sağlayan çalışmalar (olay kartlar , sıralama kartlar , öykü okuma ve anlatma, yaptıkların anlatma, Tanıtma vb.) yaptırmalıdır.

Yazma becerisini ilerletmek amacıyla öğretmen veya Uygulayıcı avu içi ve parmaklarla serbest boyama, havada, suda ve kum havuzunda çeşitli yazma uygulamaları yaptürmalıdır.

Yeni cümle öğretilirken önce öğretilen cümlede yer alan kelimelerin de öğretilecek olan cümlede yer alması öğretimde faydalı olacaktır.

Cümle öğretiminde sözcük piyangosu, sürgü cümle aracı vb. ara -gereçler kullanılarak öğretim zenginleştirilebilir.

Bireyin günlük hayatta kendisi için önem arz eden ad soyad , adresi, telefon numarası vb. bilgileri öğrenip okuyabilmesi işlevsel okumadır. örneğin; zihinsel yetersizliği olan bireyin ad Ali ise ve birey herhangi bir yöntemle de okuma öğrenemiyorsa bu durumda ismi kalıp olarak günlük hayatta kullanabileceği nitelikte öğretilmelidir. aynı şekilde ad , soyad , adresi, telefonu vb. ifadeler öğretilmelidir.

ilköğretim Programında yazma öğretiminde el yazısı kullanılmaktadır. Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğretimde el yazısı uygulaması kullanılabilir.

Modül ihtiyaç duyulan zamanlarda zihinsel yetersizliği olan bireyler için hazırlanmış olan Eğitim Programlarıyla ilişkilendirilmelidir.

PROGRAMIN SÜRESİ

A. ALGI ÇALIŞMALARI

 1. SÖZEL Yönergeler
 2. Görsel Algı
 3. İşitsel Algı

B. İLK OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

 1. El- göz Koordinasyonu
 2. Yaz Ara Gereİleri
 3. Temel çizgi çalışmaları

C. SES-HECE- KELİME Cümle

 1. Ses
 2. Hece
 3. Kelime
 4. Cümle

. OKUMA YAZMA

 1. Cümle Okuma-Yazma
 2. Metin Okuma-Yazma
 3. Etkili Okuma Kurallar

D. DİNLEME VE İZLEME

 1. Masal ve öykü Dinleme
 2. Masal ve öykü Anlatma

E. DİLBİLGİSİ

 1. Noktalama İşaretlerini Kullanma
 2. Yazım Kuralları

MODÜLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Modülde ölçme ve Değerlendirme süreci; kaba Değerlendirme, öğretim öncesi Değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) Değerlendirme, son Değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

A. Kaba Değerlendirme

a. Kaba Değerlendirme Formu'nda Türkçe kazanım değerlendirilmesinde bağımsız olarak yapılan beceriler +, bağımsız olarak yapılamayan beceriler - olarakişaretlenmelidir. Açıklama BÖLÜMünde ise Değerlendirme sırasındaki gözlemler yazılmalıdır.
b. Kaba Değerlendirme Formu'na kayıt yapılırken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve bireye yardımda bulunulmamalıdır.
c. Kaba Değerlendirme sonucunda aile ile iş birliği yapılarak BEP hazırlanmalıdır.
B. öğretim öncesi Değerlendirme
a. öğretim öncesi Değerlendirmeye başlamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçları (yemek, tuvalet vb.) mutlaka giderilmelidir.
b. öğretim öncesi Değerlendirme sonuçlar , Performans kayıt Tablosu'nda yer alan öğretim öncesi Değerlendirme sütununa işaretlenmelidir.
c. yapılan kaba Değerlendirme sonucunda sesleri ayıt etme kazanımının yetersiz olduğu ve bağımsız olarak yapamadığı varsayılarak bir örnek hazırlanmıştır.

. öğretim öncesi Değerlendirme sütununa sesleri ayırt etme ile ilgiliişaretleme yapılırken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve bireyin yapıp yapamadışına bakılır. gerçekleştirdiği her bir basamak için + , gerçekleştiremediği basamaklar için - ifadeleri kullanılır.

d. öğretim öncesi Değerlendirmede öncelikle ele alınan sesleri ayırt etme kazanım alt basamaklara ayrılmıştır: 1."e" sesini oku. 2."e" sesini yaz.
C. öğretim sürecini (Ders Saatini) Değerlendirme
a. öğretim sürecini Değerlendirme sonuçlar , her ders saati sonunda Performans kayıt Tablosu'nda yer alan öğretim sürecini Değerlendirme sütunlarına işaretlenir.
b. öğretim öncesi Değerlendirme sonucunda birey sesleri ayırt etme kazanımının alt basamaklarından bağımsız olarak yapamadıkları üzerinde öğretim yapılacaktır.
c. Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamağında kaldığı öğretim sürecini Değerlendirme Formu'na işlenir.

. Performans kayıt tablosunun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme BÖLÜMünde sesleri ayırt etme kazanımının hem öğretilmesinin hem de kalıcılığının sağlanabilmesi için yapılacak olan tekrarlar ile ilgili açıklamalar da bulundurulacaktür.

. Son Değerlendirme

a. örnek alınan kazanım sesleri ayırt etme becerisi olduğu için öğretim sürecinde yapmı olduğumuz son ders saati Değerlendirmesi, aynı zamanda bireyin bu kazanım için son değerlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmam��tür.
b. Türkçe nde bulunan kelime, cümle okuma ve yazma vb. kazanımlar için Performans kayıt Tablosu'nda öğretim süreci Değerlendirme basamakları gerçekleştiği ( + ya da B olarak işaretlendiği ) zaman farklı soru ve ara -gereçlerle ezbere yapılıp yapılmadığı Değerlendirmek amacıyla Son Değerlendirme Formu hazırlanmalıdır.
c. Son Değerlendirme sonucunda tüm alt basamaklar + ya da B olarakişaretlendiçinde kazanımın gerçekleştiği, - yada S , MO veya FY olarakişaretlendiçinde ise kazanımın gerçekleşmediği ve öğretimin tekrar edilmesi gerektiğine karar verilir.

D.öğretim Sonras (Dönem Sonu) Değerlendirme

Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. ÖZEL Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm Hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sk. No:2/2 Okmeydanı Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı